Znamy listę zadań, które przeszły pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną i zostały dopuszczone do głosowania w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. O tym, które z projektów zostaną zrealizowane, zdecydują sami mieszkańcy. Głosowanie rusza już 10 września i potrwa do 5 października 2018 r.
W tym roku na realizację zwycięskich inicjatyw Samorząd Województwa Małopolskiego przeznaczył aż 8 mln zł. Małopolanie zgłosili łącznie 195 zadań, z czego 150 zostało pozytywnie ocenionych  i to na nie będą mogli głosować mieszkańcy województwa.
Wśród zadań zakwalifikowanych do głosowania przeważają inicjatywy o charakterze prospołecznym, w dalszej kolejności prym wiodą zadania o charakterze edukacyjnym i kulturalnym. Zgłoszono również projekty z zakresu sportu, turystyki i ekologii.

Mieszkańcy powiatu dąbrowskiego będą mogli oddać głos na jedno spośród 26 zadań zgłoszonych w subregionie tarnowskim (obejmującym miasto Tarnów i powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski).

Zachęcamy Państwa do oddania głosu na projekt „Cudze chwalicie, swego nie znacie… – turystyka po Powiślu” – kod TAR18.

Jest to cenna inicjatywa, która ma na celu zachęcenie mieszkańców powiatu dąbrowskiego i ościennych powiatów do lepszego poznania historii i tradycji Powiśla Dąbrowskiego. Realizacja tego projektu przyczyni się do zwiększenia zainteresowania tym regionem, poznania jego walorów krajoznawczych, historii, tradycji, kultury oraz osób zasłużonych dla Powiśla Dąbrowskiego. Projekt, zgłoszony do realizacji przez Tadeusza Kwiatkowskiego starostę dąbrowskiego, zakłada organizację wycieczek po Powiślu Dąbrowskim o następującej tematyce:

 1. Pałace, dwory, parki na Powiślu Dąbrowskim
 2. Śladami rodu Lubomirskich i Ligęzów
 3. Dobra Konopków i „najpiękniejszy ogród w całej Galicyji”
 4. Ofiary wojen – szlakiem działań wojennych na terenie powiatu dąbrowskiego
 5. Społeczność żydowska na Powiślu
 6. Wierni tradycji – sztuka ludowa na terenie powiatu dąbrowskiego
 7. Szlakiem architektury drewnianej
 8. Znani i mniej znani synowie i córki ziemi dąbrowskiej

baner 750x200 bozaglosuj 10 września rusza głosowanie w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

Wybór zadań do realizacji – głosowanie
O wyborze zadań do realizacji zadecydują mieszkańcy województwa w drodze głosowania. Każdy Małopolanin, który w dniu głosowania ma ukończony 16 rok życia będzie mógł oddać głos na wybrane przez siebie zadanie.
Zagłosować będzie można od 10 września do 5 października 2018 r. za pomocą jednego z trzech niżej wymienionych sposobów:

 • przez Internet (na stronie bo.malopolska.pl – zakładka GŁOSOWANIE),
 • na kartach do głosowania (urny będą dostępne w 23 lokalizacjach na terenie całej Małopolski m. in. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej – Rynek 34),
 • listownie /korespondencyjnie (przesyłając kartę na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków; koniecznie z dopiskiem: „Budżet Obywatelski”).

W przypadku głosowania korespondencyjnego decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Karty do głosowania złożone lub nadesłane po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. W głosowaniu korespondencyjnym można w jednej przesyłce pocztowej przesłać więcej niż jedną wypełnioną kartę do głosowania pod warunkiem, że każda z przesłanych kart została podpisana własnoręcznie przez osobę głosującą (osobę, której dane osobowe zostały umieszczone na karcie) oraz została zabezpieczona przed przetwarzaniem danych osobowych przez osoby do tego nieupoważnione.

bankomat 640x432 93e16178 10 września rusza głosowanie w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

Aby głos był ważny należy:

 1. Zagłosować od dnia 10 września 2018 r. do dnia 5 października 2018 r. Głosy oddane przed i po terminie głosowania uznane będą za nieważne.
 2. Mieć ukończone 16 lat i mieszkać na terenie Województwa Małopolskiego.
 3. Wpisać na karcie do głosowania kod i nazwę zadania (z listy zadań dopuszczonych do głosowania). Podać numer PESEL oraz wybrać swój (jeden) powiat zamieszkania.
 4. Własnoręczne podpisać OBYDWA zawarte na karcie do głosowania oświadczenia (karty do głosowania zawierające dane osobowe bez podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie oraz oświadczenia potwierdzającego fakt bycia osobą uprawnioną do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego będą niszczone).
 5. Oddać głos na jedno zadanie z subregionu, w którym się mieszka.
 • Subregion Tarnowski – m. Tarnów oraz powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski;
 • Subregion Sądecki – m. Nowy Sącz oraz powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki;
 • Subregion Podhalański – powiaty: myślenicki, nowotarski, suski, tatrzański, wadowicki;
 • Subregion Małopolska Zachodnia – powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski;
 • Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny – powiaty: krakowski, miechowski, proszowicki, wielicki [bez m. Kraków];
 • Subregion miasto Kraków.
 1. Oddać tylko jeden głos, za pomocą jednego z trzech sposobów głosowania. W przypadku wypełnienia więcej niż jednej karty do głosowania lub skorzystania z więcej niż jednego sposobu głosowania, wszystkie oddane przez daną osobę głosy uznaje się za nieważne.
 2. W przypadku wypełnienia przez jedną osobę więcej niż jednej karty do głosowania lub skorzystania z więcej niż jednego sposobu głosowania, wszystkie oddane przez nią głosy uznaje się za nieważne.
 3. W przypadku, kiedy mieszkaniec oddał głos na zadanie z subregionu, w którym nie mieszka głos uznaje się za nieważny.

3edycja 10 września rusza głosowanie w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

Ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania
Do realizacji mogą zostać przeznaczone te zadania, które uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na budżet obywatelski w danym subregionie.
Wyniki głosowania poznamy najpóźniej 30 listopada 2018 r, a zwycięskie zadania będą zrealizowane najpóźniej do końca 2020 r.

Budżet obywatelski pozwala mieszkańcom Województwa decydować o tym na co wydać pieniądze. Mieszkańcy mogą nie tylko wybierać zadania, które mają być zrealizowane, ale sami zostać ich autorami. Budżet obywatelski Województwa pozwala Małopolanom kształtować ich najbliższe otoczenie, umożliwia określenie potrzeb, daje możliwość wskazania co jest dla nich szczególnie ważne. Dzięki niemu mieszkańcy określają priorytety dla rozwoju powiatów, subregionów oraz całej Małopolski.

To od Państwa zależy, który z projektów zostanie zrealizowany.

Pliki do pobrania

Źródła: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe
w Dąbrowie Tarnowskiej