Dzienne archiwum: 10 stycznia 2020

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej przypomina, że z dniem 31 stycznia 2020 r. upływa termin składania oświadczeń oraz wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłata, o której mowa wyżej wnoszona jest na rachunek gminy w każdym … Czytaj dalej

W niedzielę 5 stycznia br. w Laskówce Chorąskiej w Centrum Kulturalno – Społecznym odbyło się spotkanie opłatkowe. Organizatorami spotkania byli: Sołtys Sołectwa Laskówka Chorąska  oraz Radny Rady Miejskiej w Dąbrowie  Tarnowskiej  Jacek Świątek i Rada Sołecka wsi Laskówka Chorąska. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście. a byli wśród nich: … Czytaj dalej

Urząd Statystyczny w Krakowie informuje, że w 2020 r. będzie prowadził na terenie całego województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649, z późn. zm.) oraz coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań … Czytaj dalej

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków do programu dotacyjnego Ojczysty – dodaj do ulubionych 2020, którego celem jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku. Wnioski można … Czytaj dalej