Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej chcąc aktywnie włączyć się w szerzenie wiedzy o tej chorobie.
MOPSiWR informuje, że w dniu 21 września 2021 r. pracownicy socjalni oraz zaproszeni specjaliści pełnić będą dyżury podczas których przekażą ulotki, broszury informacyjne, udzielą osobom zainteresowanym informacji telefonicznie pod numerem 571-336-504 lub osobiście o działających stowarzyszeniach alzheimerowskich, które służą pomocą poprzez telefon zaufania, wydawnictwa i poradniki. Poinformują o dostępnych formach pieniężnych i niepieniężnych świadczonych osobom starszym i niepełnosprawnym, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Przedstawią procedurę przyznawania podstawowych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania osoby chorej, przyznawania usług w ramach Programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2021, którego adresatami są osoby pełniące stałą opiekę nad chorymi i niepełnosprawnymi członkami rodziny. Zaprezentują działalność dziennych domów pobytu. Udostępnią adresy państwowych i prywatnych domów pomocy społecznej wraz z zasadami kierowania do nich osób starszych i niepełnosprawnych. Wskażą miejsca z adresami, gdzie można bezpłatnie zaopatrzyć się w wyroby medyczne i przedmioty ortopedyczne Omówią postępowanie w przedmiocie ubezwłasnowolnienia, opieki paliatywno-hospicyjnej.

W wyznaczonych godzinach w sali nr 13 w budynku MOPSiWR (ulica Kościuszki 15A) dyżurować będą:

  • 9:00 do 11:00 – Monika Chajm – Pracownik Socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej I Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej
  • 11:00 do 13:00 – Daria Pruchnicka – Koordynator ds. platformy współpracy między instytucjami, działająca w Subregionalnym Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych Bezpieczna Przystań
  • 13:00 do 15:00 – Stanisława Radoń – Pielęgniarka Specjalista Medycyny Ratunkowej

Jedną z najczęściej występujących chorób mózgu jest choroba Alzheimera (AD), która polega na zaburzeniu funkcjonowania kory mózgowej. W efekcie dochodzi do upośledzenia lub całkowitej utraty tzw. wyższych czynności korowych, takich jak pamięć, orientacja, rozumienie, liczenie, mowa czy zdolności motoryczne. Choroba ta najczęściej rozwija się po 65 roku życia, częściej u kobiet.

Skutki choroby Alzheimera dotykają całych rodzin, bo to na nie przenoszone są nie tylko finansowe, ale także społeczne i psychologiczne koszty opieki. W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, obserwowany jest trend starzenia się społeczeństwa. Pod koniec roku 2019 liczba osób w wieku 65 lat lub powyżej wynosiła prawie 7 milionów osób, co stanowiło 18% całej ludności Polski. Prognoza GUS szacuje, że udział osób starszych  w 2050 roku będzie stanowić niemal 33% całej populacji. To oznacza, że w 2050 roku liczba osób w wieku senioralnym z zespołami otępiennymi może wynosić nawet 1,7-2,0 mln,  z czego z chorobą Alzheimera nawet 1,1-1,4 mln, czyli około 3 razy więcej niż obecnie.

Alzheimer wpływa na wszystkie aspekty życia człowieka, a także jego rodziny. Osoby z chorobą Alzheimera potrzebują stałej opieki. To ogromne obciążenie. Chory może nie poznawać najbliższej rodziny – małżonki, rodzeństwa czy dziecka. Może mieć omamy oraz oskarżać opiekuna o kradzież, spisek czy przemoc. Często pojawia się agresja słowna i fizyczna. Chory może wyjść w koszuli nocnej na ulicę w zimie, odkręcić gaz, zrobić nieświadomie coś, co mu zagraża.

Po pojawieniu się pierwszych sygnałów o zaburzeniach funkcji poznawczych rodziny są zagubione i nie wiedzą, gdzie i jak podjąć leczenie, oraz jakie rodzaje wsparcia instytucjonalnego są do ich dyspozycji.

U opiekunów mogą pojawić się wtedy negatywne emocje takie jak żal, smutek, bezsilność czy nawet złość, a przede wszystkim wypalenie. Trzeba poszukać możliwości poradzenia sobie z trudnościami – poprosić o pomoc innych członków rodziny, znaleźć chwilę dla siebie, poszukać grupy wsparcia dla bliskich osób dotkniętych chorobą Alzheimera.

Celem Światowego Dnia Choroby Alzheimera jest szerzenie wiedzy o tej chorobie oraz rozbudzenie społecznej dyskusji na temat pomocy chorym, gdyż według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 2030 roku będzie ich 65 milionów.

PLAKAT 21.09.2021%20r 21 września obchodzony jest Światowy Dzień Choroby AlzheimeraZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH!!!

 AKCJA ORGANIZOWANA JEST W REŻIMIE SANITARNYM ZGODNIE Z WYMOGAMI GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO