Projekt ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów znajduje się w konsultacjach społecznych. Zgodnie z przyjętym harmonogramem Emerytura+ ma zostać wypłacona w maju 2019 roku. Kto otrzyma świadczenie, ile będzie ono wynosiło i czy trzeba składać wnioski o jego przyznanie. Poniżej zamieszczone są odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania w związku z powyższym świadczeniem.

  1. Czym jest Emerytura+? Emerytura + to jednorazowe świadczenie pieniężne, które zostanie wypłacone wszystkim emerytom i rencistom. Świadczenie zostanie wypłacone w maju 2019 roku, w kwocie najniższej emerytury, która od 1 marca 2019 roku wynosi 1100 złotych brutto. Rozwiązanie to wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom większości emerytów i rencistów, stanowiąc wsparcie finansowe, szczególnie znaczące dla osób pobierających niskie świadczenia emerytalno-rentowe. Celem projektowanej ustawy jest również zmniejszenie różnic majątkowych w społeczeństwie.
  2. Kto otrzyma Emeryturę+? Proponowane rozwiązanie będzie zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, do emerytur i rent rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, śiadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych. Wsparcie trafi do ponad 9,72 mln świadczeniobiorców, w tym dla ok. 6,94 mln emerytów i 2,62 mln rencistów, w tym 282 tys. rencistów socjalnych. Koszt wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych to kwota ponad 10,7 mld złotych.
  3. Co w przypadku osób pobierających renty rodzinne? Do renty rodzinnej, do której uprawniona jest więcej niż jedna osoba wypłacone będzie jedno jednorazowe świadczenie pieniężne.
  4. Ile będzie wynosić Emerytura+? Jednorazowe świadczenie pieniężne wypłacane zostanie w wysokości minimalnej emerytury tj. 1100 złotych brutto. Po potrąceniu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, jak ma to miejsce w przypadku najniższej emerytury,  kwota netto dodatkowego świadczenia wyniesie finalnie 888,25 złotych.
  5. Czy trzeba będzie składać dodatkowe wnioski, żeby otrzymać dodatkową emeryturę? Nie. Jednorazowe świadczenia pieniężne zostaną wypłacone z urzędu, w formie, w jakiej pobierana jest obecnie emerytura.
  6. Czy z kwoty jednorazowego świadczenia pieniężnego będą dokonywane potrącenia i egzekucje? Z kwoty świadczenia nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje. Emerytura+ nie będzie także wliczana do dochodu, o którym mowa w ustawie o dodatkach mieszkaniowych, ustawie o pomocy społecznej i ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
  7. Kiedy ustawa wejdzie w życie? Proponuje się, aby ustawa weszła w życie z dniem 1 maja 2019 roku.

MinisterstwoRodzinyiPS 7 pytań o świadczenie Emerytura+