Stworzona została ankieta dotycząca zapotrzebowania na węgiel w gospodarstwach domowych w gminie Dąbrowa Tarnowska.

Wypełnienie ankiety jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją klauzuli RODO – Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1), informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Adres: 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Rynek 34. Szczegółowa klauzula informacyjna znajduje się na stronie internetowej Administratora: www.dabrowatar.pl w zakładce RODO.

Na zgłoszenia czekamy do 27.10.2022 r. (tj. najbliższy czwartek) do godziny 14:00.

Informujemy, że wypełnienie przedmiotowej ankiety nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o zakup węgla. Te będą składane w późniejszym terminie, po oszacowaniu zapotrzebowania.

Przypominamy, że uprawnione do zgłoszenia są tylko osoby, które dokonały wpisu do CEEB i zadeklarowały, że źródłem spalania jest paliwo stałe (węgiel).

Stworzone w serwisie interankiety

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. zapotrzebowania na węgiel w gospodarstwach domowych w Gminie Dąbrowa Tarnowska

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO).
2) Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

Stosownie do tych przepisów informujemy, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej. Adres: 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Rynek 34
2) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z: Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez pocztę elektroniczną: iod@dabrowatar.pl lub pod numerem telefonu: tel.: (14) 642-27-75
3) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Proces przetwarzania danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu poznania rzeczywistego zapotrzebowania na węgiel kamienny na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska w związku z procedowanym projektem ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

4) Podstawa do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
– art. 6 ust. 1 lit. a RODO
5) Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

– Dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa w tym organom administracji publicznej oraz innym podmiotom jeśli podmioty te będą uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych. Dane osobowe mogą być udostępniane również podmiotom/osobom, którym Administrator wydał polecenie przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 28 RODO lub 29 RODO
6) Okres przechowywania danych:
– Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z kategoriami archiwalnymi, wynikający z instrukcji kancelaryjnej zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów, z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dane przetwarzane na podstawie pozyskanej zgody przestają być przetwarzane się w momencie odwołania zgody.
7) Ma Pani/Pan prawo do:
– prawo dostępu do danych osobowych,
– prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
– prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
– prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych
– Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek charakter przetwarzania powoduje, że niepodanie danych osobowych spowoduje brak możliwości zgłoszenia zapotrzebowania na węgiel.

9) Pani/Pana dane:
– nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji oraz profilowaniu.