W związku z realizacją zadań z zakresu ochrony powietrza przez Gminę Dąbrowa Tarnowska w ramach projektu LIFE opracowywana jest zbiorcza informacja dotycząca sposobu ogrzewania budynków na obszarze naszej gminy. Ankieta posłuży do zbudowania bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków w Małopolsce. Pozwoli to na programowanie właściwych działań w przedmiotowym zakresie i ich realizację w przyszłości, tak by odpowiadały potrzebom mieszkańców.
Poniżej została załączona wersja elektroniczna ankiety (do wydrukowania) oraz pismo przewodnie podpisane przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej – Krzysztofa Kaczmarskiego. Wypełnioną ankietę należy dostarczyć osobiście, listownie lub poprzez sołtysa do Punktu Informacyjnego Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej – parter budynku. Adres: Rynek 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska.

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej został zobowiązany do przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł ogrzewania na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska na podstawie zaleceń pokontrolnych wydanych przez Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie. Inwentaryzacja zostanie zrealizowana zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/45/17 z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/662/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 września 2013 r. (zmieniającej uchwałę
Nr XXXIX/612/09 z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie „Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego”, zmienionej uchwałą Nr VI/70/11 z dnia 28 lutego 2011 r.) oraz na podstawie art. 96a ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2017 poz. 519 z późn. zm.).

Zadanie jest zrealizowane w ramach projektu LIFE pn. „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska
w zdrowej atmosferze / Implementation of Air Quality Plan for Małopolska Region – Małopolska in a healthy atmosphere” LIFE IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021

Pismo Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Baza Inwentaryzacji Ogrzewania Budynków

Ankieta do wydruku

LIFE MALOPOLSKA Baza Inwentaryzacji ogrzewania budynków w Małopolsce