Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. prowadzi w gminie Dąbrowa Tarnowska budowę strategicznego gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy 1000 mm relacji Pogórska Wola – Tworzeń, na odcinku I: Pogórska Wola – Pałecznica. Gazociąg ten po wybudowaniu będzie stanowił istotny element korytarza gazowego Północ – Południe. Korytarz gazowy składa się z wielu gazociągów krajowych oraz z dwukierunkowych, międzysystemowych połączeń gazowych.
Trasa gazociągu Pogórska Wola – Tworzeń o długości 168 km przebiegać będzie przez trzy województwa. W Województwie Małopolskim w gminach: Skrzyszów, Tarnów, Lisia Góra, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Olesno, Gręboszów, Pałecznica, Radziemice, Słomniki, Iwanowice, Gołcza, Trzyciąż, Olkusz, Klucze, Bolesław; w Województwie Świętokrzyskim w gminach: Opatowiec, Bejsce, Kazimierza Wielka, Skalbmierz; w Województwie Śląskim w gminach: Sławków, Dąbrowa Górnicza.

Budowa gazociągu została podzielona na trzy odcinki realizacyjne:

 • Odcinek I: Pogórska Wola – Pałecznica o długości ok. 78 km;
 • Odcinek II: Pałecznica – Braciejówka o długości ok. 56 km;
 • Odcinek III: Braciejówka – Tworzeń o długości ok. 34 km.

Wykonawcą robót budowalnych na odcinkach I i II jest firma Stalprofil S.A., natomiast odcinek III buduje firma IDS-BUD S.A.

Na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska gazociąg będzie miał długość ok. 6,58 km.

Przebieg gazociągu PW T Budowa strategicznego gazociągu przesyłowego GAZ SYSTEM na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska          Jak wygląda proces budowy gazociągu?

 rury GAS SYSTEM Budowa strategicznego gazociągu przesyłowego GAZ SYSTEM na terenie gminy Dąbrowa TarnowskaPrace w terenie rozpoczyna się od protokolarnego opisu stanu nieruchomości i geodezyjnego wytyczenia pasa montażowego. W następnej kolejności prowadzone jest saperskie rozpoznanie trasy gazociągu, wycinka drzew i krzewów, wykonanie badań archeologicznych, zdjęcie warstwy humusu, rozmieszczenie rur wzdłuż pasa montażowego i wykonanie wykopu. Po zespawaniu odcinków gazociągu, następuje jego ułożenie w wykopie i zasypanie.

 Po zakończeniu robót wykonuje się rekultywację gruntu zajętego na potrzeby realizacji inwestycji i przywraca się teren do stanu pierwotnego.

 Las GAS SYSTEM Budowa strategicznego gazociągu przesyłowego GAZ SYSTEM na terenie gminy Dąbrowa TarnowskaPrzed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, gazociąg podlegać będzie próbom ciśnieniowym: wytrzymałości, szczelności i próbom specjalnym wykonywanym przy udziale Urzędu Dozoru Technicznego, a także odbiorowi technicznemu oraz odbiorowi końcowemu po nagazowaniu i rozruchu.

Ze względów technologicznych oraz w celu zmniejszenia oddziaływania na środowisko naturalne, budowa gazociągu prowadzona będzie przy wykorzystaniu technik bezwykopowych.

Technikami bezwykopowymi wykonywane są między innymi przekroczenia dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich, linie kolejowe oraz linie energetyczne WN.

Planowane zakończenie inwestycji i oddanie do użytkowania wybudowanego gazociągu to IV kwartał 2021 r.

rury GAS SYSTEM 2 Budowa strategicznego gazociągu przesyłowego GAZ SYSTEM na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska rury GAS SYSTEM 3 Budowa strategicznego gazociągu przesyłowego GAZ SYSTEM na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska

Jaki jest cel budowy gazociągu?

Budowa gazociągu jest kluczowym projektem związanym z rozwojem polskiego systemu przesyłowego gazu, a jej podstawowym celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz zapewnienie możliwości dywersyfikacji źródeł dostaw gazu do Polski. Aktualnie trwa największy w historii Polski program rozbudowy systemu gazociągów przesyłowych. W ramach obecnego programu inwestycyjnego do 2025 roku GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w całej Polsce.

Jakie są korzyści z inwestycji dla regionu?

Inwestycje to szansa na rozwój gospodarczy regionu w wielu obszarach. Nowe gazociągi zwiększą przede wszystkim przepustowość systemu przesyłowego. Dzięki temu GAZ-SYSTEM będzie mógł zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na przesył gazu ziemnego zarówno do sieci gazociągów dystrybucyjnych, jak i do odbiorców przemysłowych. Jest to szczególnie ważne w związku z zainteresowaniem podmiotów gospodarczych przyłączeniem się do sieci gazowej, a także w aspekcie zapewnienia dostaw gazu do wdrażania programów w miastach i gminach, dla których kluczowym celem jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.

Ważną korzyścią dla społeczności lokalnej będzie corocznie odprowadzany przez
GAZ-SYSTEM podatek od nieruchomości w wysokości do 2% wartości budowanej infrastruktury przesyłowej zlokalizowanej na terenie danej gminy.
Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu, którą można będzie przeznaczyć na potrzeby społeczności lokalnych.

pole rury GAS SYSTEM Budowa strategicznego gazociągu przesyłowego GAZ SYSTEM na terenie gminy Dąbrowa TarnowskaKiedy wypłacane będzie odszkodowanie?

Odszkodowanie zostanie wypłacone po zakończeniu budowy gazociągu na podstawie decyzji administracyjnej Wojewody Małopolskiego określającej wysokość odszkodowania.

W momencie zakończenia prac na danej działce sporządzony zostanie tzw. protokół końcowy, określający stan nieruchomości po przeprowadzeniu wszystkich robót. GAZ-SYSTEM, po zakończeniu budowy przekazuje Wojewodzie protokoły z opisu nieruchomości wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania odszkodowawczego. Wysokość odszkodowania zostanie ustalona na podstawie operatów szacunkowych oraz innych dokumentów zgromadzonych w ramach postępowania odszkodowawczego. Operaty szacunkowe są sporządzane przez niezależnych rzeczoznawców majątkowych powoływanych przez Wojewodę. Na zakończenie postępowania odszkodowawczego Wojewoda wydaje decyzję określającą wysokość odszkodowania, a po jej uprawomocnieniu GAZ-SYSTEM będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości.

Odszkodowanie obejmuje:

 • rekompensatę za szkody fizyczne, tj. m.in. utracone uprawy, obniżenie plonowania w kolejnych latach po zakończeniu inwestycji, zwrot części podatku od nieruchomości oraz zwrot dopłat obszarowych i z tytułu prowadzenia programów rolno-środowiskowych,
 • rekompensatę za szkody prawne, tj. m.in. wartość ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości w strefie kontrolowanej, zmniejszenie wartości nieruchomości będące wynikiem posadowienia gazociągu,
 • rekompensatę za ograniczenia powstałe w wyniku oznakowania gazociągu.

pole rury GAS SYSTEM 2 Budowa strategicznego gazociągu przesyłowego GAZ SYSTEM na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska

Szkody poza pasem montażowym

W przypadku szkód, które powstały poza pasem montażowym gazociągu, określonym w decyzji lokalizacyjnej i wytyczonym w terenie – wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany zrekompensować szkody bezpośrednio wobec właścicieli działek.

Jakie będą utrudnienia dla mieszkańców w związku z budową gazociągu?

Utrudnienia dla mieszkańców związane z procesem budowy mają charakter tymczasowy. Przed rozpoczęciem prac budowlanych wykonawca robót rozwozi samochodami rury niezbędne do budowy gazociągu. Transport rur o długości 16 m i średnicy 1000 mm odbywa się drogami lokalnymi, a następnie już wzdłuż pasa montażowego. Następnie prace budowlane wykonawca robót prowadzi w określonym obszarze stanowiącym pas montażowy. Szerokość pasa montażowego to maksymalnie 36 metrów na terenach obejmujących grunty orne, łąki, pastwiska, nieużytki oraz maksymalnie 28 metrów na terenach leśnych. Wykonawca robót ma obowiązek zapewnić dojście i dojazd do działek, budynków i urządzeń z nimi związanych w trakcie wykonywania prac.

Po zakończeniu robót budowlano-montażowych, wykonawca robót jest zobowiązany do zrekultywowania gruntu zajętego na potrzeby realizacji inwestycji oraz sporządzenia protokołu odbioru nieruchomości, który powinien podpisać właściciel nieruchomości.

 zawory rury GAS SYSTEM Budowa strategicznego gazociągu przesyłowego GAZ SYSTEM na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska
Bezpieczeństwo podczas budowy i eksploatacji gazociągu

strefa kontrolowana gazociągu rury GAS SYSTEM Budowa strategicznego gazociągu przesyłowego GAZ SYSTEM na terenie gminy Dąbrowa TarnowskaW trosce o bezpieczeństwo i niezawodność transportu gazu oraz o środowisko, GAZ-SYSTEM podczas każdej inwestycji stosuje nowoczesne i sprawdzone technologie. Spółka wykorzystuje przy tym najlepszej jakości materiały oraz najnowocześniejsze systemy zabezpieczeń.
Przy budowie gazociągu zastosowane są rury stalowe o zwiększonej wytrzymałości, a także specjalna izolacja i zabezpieczenie antykorozyjne. Przez cały czas realizacji inwestycji będzie zapewniony profesjonalny nadzór inwestorski, archeologiczny i przyrodniczy, który będzie czuwał nad poprawnością wykonania inwestycji pod kątem technologii, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Po wybudowaniu gazociągu, dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz utrzymania należytego stanu technicznego sieci przesyłowej, wykonywanych jest szereg czynności eksploatacyjnych, m.in.:

 • działania prewencyjne w postaci kontroli stref oraz trasy gazociągów z ziemi i powietrza przy użyciu śmigłowca,
 • badania i pomiary w czynnej ochronie przeciwkorozyjnej,
 • wewnętrzne czyszczenie i badanie gazociągów za pomocą tłoków inteligentnych,
 • przeglądy i konserwacja elementów sieci przesyłowej,
 • wycinka krzewów i samosiejek w obszarze strefy kontro­lowanej.

Oprócz powyższych prac eksploatacyjnych, monitorowane są zdalnie w sposób ciągły parametry gazociągu, a w razie jakichkol­wiek zakłóceń w pracy sieci przesyłowej reaguje całodobowe Gazowe Pogotowie Techniczne.

Po zakończeniu budowy strefa kontrolowana gazociągu zajmie tylko 12 metrów szerokości po 6 metrów od osi gazociągu. W strefach kontrolowanych nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas jego użytkowania.

Gazociąg PG T Budowa strategicznego gazociągu przesyłowego GAZ SYSTEM na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska

Jaka jest podstawa prawna?

Inwestycje realizowane są w oparciu o ustawę z 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tekst jednolity – Dz.U. z 2019 r., poz. 1554) tzw. „specustawa gazowa”.

GAZ-SYSTEM przed przystąpieniem do budowy gazociągów uzyskał wszelkie przewidziane prawem decyzje i pozwolenia, w tym decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji oraz decyzje o pozwoleniu na budowę.

Inwestor

Za realizację tego projektu odpowiada Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., spółka Skarbu Państwa o znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki oraz bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Firma jest odpowiedzialna za bezpieczny transport gazu ziemnego i zarządzanie krajowym systemem przesyłowym. GAZ-SYSTEM decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki został wyznaczony operatorem systemu przesyłowego gazu na terenie Polski.

GAZ-SYSTEM to doświadczony inwestor, który w ostatnich latach wybudował ponad 1200 km nowych gazociągów przesyłowych. W ramach obecnego programu inwestycyjnego do 2025 r. spółka planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w całej Polsce.

 KONTAKT DLA ODCINKÓW I i II
Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ‑SYSTEM S.A.
Oddział w Tarnowie
Pogórska Wola 450
33-152 Pogórska Wola
tel. 14 622 53 00
e-mail: sekretariat.tarnow@gaz-system.pl

Wsparcie z Unii Europejskiej

Komisja Europejska w październiku 2013 roku przyznała inwestycji status „Projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania” („Project of Common Interest”) i podtrzymała go w kolejnych wykazach publikowanych co dwa lata.

Budowa gazociągu jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko 2014 – 2020.

Pasel logo UE FE GAS System Budowa strategicznego gazociągu przesyłowego GAZ SYSTEM na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska