Głównym tematem XXVIII zdalnej sesji, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2020 r. było podjęcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na rok 2021 oraz przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2021 – 2028.
Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej przegłosowała plan budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2021, co prawda każdy z radnych miał swoje spojrzenie na budżet, ale ostatecznie podczas głosowania 19 radnych opowiedziało się za przyjęciem budżetu, 2 radnych było przeciw.

Uchwalenie budżetu Gminy na 2021 r. poprzedzone było wymaganą procedurą, zgodnie z którą Wiceprzewodniczący Rady Jacek Świątek zapoznał radnych z treścią uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie:

  • projektu uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na rok 2021,
  • opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2021 r.
  • przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska

Wszystkie przedstawione opinie były pozytywne.

Z kolei Przewodniczący Komisji do Spraw Budżetu, Strategii i Rozwoju Gminy Marcin Grabka przedstawił opinię w sprawie proponowanego budżetu Gminy. Komisja ds. Budżetu, Strategii i Rozwoju Gminy biorąc pod uwagę opinie pozostałych merytorycznych stałych komisji Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej na rok 2021.

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski w swoim wystąpieniu omówił, a później zawnioskował o uchwalenie budżetu na 2021 r. Burmistrz skierował także słowa podziękowania za owocną współpracę na przestrzeni mijającego roku dla Posłów na Sejm RP z subregionu tarnowskiego, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządu Województwa Małopolskiego, Zarządu Dróg Wojewódzkich, Rady Miejskiej, Sołtysów, Rad Osiedlowych, Starostwa Powiatowego, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Policji, Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej, Parafii z terenu naszej Gminy, pracowników Urzędu Miejskiego oraz gminnych jednostek organizacyjnych. Burmistrz podziękował również Mieszkańcom Gminy Dąbrowa Tarnowska za wspieranie w realizacji zadań oraz za uwagi i sugestie, które chętnie wykorzystuje w swojej codziennej pracy.

Projekt uchwały budżetowej został opracowany przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej w sposób zgodny z wymogami obowiązującego prawa. Projekt budżetu opracowano w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych subwencji ogólnych przyjętych w ustawie budżetowej, planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz informacji Wojewody Małopolskiego o kwotach dotacji celowych na zadania zlecone i dofinansowania zadań własnych gminy.

Budżet był opracowywany z uwzględnieniem:

  • średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 101,0 %,
  • średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej niż 100,0%,
  • składki na Fundusz Pracy w wysokości 1,00% podstawy jej wymiaru,
  • składki na Fundusz Solidarnościowy w wysokości 1,45% podstawy jej wymiaru.

Do przedłożonego projektu uchwały budżetowej na wniosek Burmistrza za zgodą Rady Miejskiej zostały wprowadzone zmiany w wyniku, których:

Dochody planowane w budżecie Gminy na rok 2021 przyjęto w wysokości 96.859.297,27 zł. z tego dochody bieżące 94.974.304,27 zł, a dochody majątkowe 1.884.993,00 zł.

Subwencja ogólna wynosi 31. 769.112,00 zł, w tym subwencja oświatowa 17. 959.047,00 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą 29.942.292,00 zł.

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 3.989.451,00 zł.

Dochody własne wynoszą 30.367.760,97 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynoszą – 770.681,30 zł.

Planowane wydatki budżetowe w 2021 r. wyniosą 103.663.717,27 zł, w tym: wydatki majątkowe – 9.211.727,71 zł, co stanowi 9,18 % ogółu budżetu, z tego dotacje na zdania inwestycyjne – 400 000,00 zł, i pozostałe wydatki bieżące – 94.451.989,56 zł.

Dochody ujęte w projekcie budżetu Gminy nie pokrywają w pełni wydatków i stąd zaplanowano w budżecie deficyt w wysokości 6.804.420,00 zł. Projekt zakłada, że deficyt ten zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Przedłożony projekt uchwały budżetowej spełnia wymogi konieczne do uchwalenia i wykonywania budżetu określone w ustawie o finansach publicznych, czyli spełnia ustawowy wymóg zrównoważenia budżetu, co w ocenie projektodawców ustawy o finansach publicznych, powinno służyć racjonalnej gospodarce finansowej jednostki samorządowej.

Proponowany budżet jest kompromisem pomiędzy potrzebami mieszkańców, a możliwościami finansowymi Gminy.

Radni podjęli również uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2021 – 2028.

Na sesji podjęto Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2021-2027 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024.

Rada przyjęła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dąbrowa Tarnowska na 2021 rok.

Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/209/20 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska.

Rada podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dąbrowa Tarnowska na potrzeby zidentyfikowania potrzeb w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej oraz uszeregowania ich realizacji w taki sposób, aby wywiązać się ze zobowiązań traktatowych zawartych w dyrektywie Nr 91/21/EWG z 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, utworzono Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK).

Rada podjęła uchwały w sprawie:

  • zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu,
  • wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Zazamcze w Dąbrowie Tarnowskiej,
  • wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od ustalonej ceny zakupu lokalu mieszkalnego przy ul. Zazamcze w Dąbrowie Tarnowskiej.

Ponadto, radni zatwierdzili plany pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej na 2021 r. oraz uchwalili plan pracy Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej na rok 2021.

            W końcowej części obrad, w imieniu radnych Przewodniczący Rady Wiesław Mendys złożył wszystkim Mieszkańcom Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska życzenia zdrowia i pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku 2021.

 Z treścią budżetu oraz pozostałych uchwał mogą Państwo już wkrótce zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej.

 Opracowała:
Izabela Pintatara-Twardy
Insp. ds. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej

Nagranie sesji XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej kadencji 2018-2023
z 29 grudnia 2020 r