W dniu 12 lipca 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej  odbyła się XXXIII sesja Rady Miejskiej. Z uwagi na uwarunkowania  pandemiczne  sesja  odbywała się  zdalnie. Głównym tematem sesji  było rozpatrzenie  sprawozdania z wykonania budżetu  Gminy Dąbrowa Tarnowska za 2020 r.  i udzielenie  absolutorium Burmistrzowi Krzysztofowi Kaczmarskiemu z tytułu wykonania budżetu za rok poprzedni. Zgodnie z wymogami wynikającymi z  ustawy o samorządzie gminnym Burmistrz ma także obowiązek przedstawienia raportu o stanie gminy za rok 2020. I to też miało miejsce na tej sesji Rady Miejskiej, gdzie przed przystąpieniem do punktu udzielenie absolutorium Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej, radni wzięli udział  w debacie nad raportem, który został przygotowany i przedstawiony przez Burmistrza Krzysztofa Kaczmarskiego.

Raport o stanie gminy obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w poprzednim roku,  a w szczególności realizację polityk, programów i strategii, oraz  uchwał Rady Miejskiej. Raport jest obszernym zbiorem danych i analiz związanych z funkcjonowaniem  Gminy Dąbrowa Tarnowska w takich obszarach, jak np.: gospodarka komunalna, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, polityka społeczna, edukacja, kultura, sport i rekreacja, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

DSC 0369 Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej z wotum zaufania i absolutorium

Po zakończeniu debaty nad raportem Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej                        w 19 osobowym składzie (2 radnych nieobecnych) głosami ZA: 14, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĄCY SIĘ: 2; udzieliła Krzysztofowi Kaczmarskiemu wotum zaufania, akceptując w ten sposób  przyjęte kierunki rozwoju miasta. Następnie po wysłuchaniu dodatkowych informacji do sprawozdania, zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, odnośnie wykonania budżetu i dyskusji, przyjęli sprawozdanie   za 2020 rok i udzielili Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej  absolutorium.

DSC 0371 Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej z wotum zaufania i absolutorium

Przed przystąpieniem do jednego z najważniejszych głosowań w roku, sesję absolutoryjną poprzedziły kontrole Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej, która  wystąpiła do Regionalnej Izby Obrachunkowej o zaopiniowanie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi. Sprawozdanie z wykonania budżetu było też przedmiotem analizy i oceny innych komisji Rady na wspólnym posiedzeniu w dniu  8 lipca 2021 r., które nie wniosły większych zastrzeżeń, Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie także nie wniosła żadnych uwag do wykonania budżetu, ani do wniosku o udzielenie absolutorium.

Uchwalony przez Radę Miejską w Dąbrowie Tarnowskiej Nr XVI/179/19 z dnia                     30 grudnia 2019 r. budżet na 2020 r. określał:

  • dochody w kwocie 852.393,76 zł,
  • wydatki w kwocie 604.393,76 zł,
  • deficyt w kwocie 752 .000,00 zł.

Z powodu dokonanych  zmian w ciągu roku  9 uchwałami  Rady Miejskiej  oraz                    34  zarządzeniami  Burmistrza  – budżet  po stronie dochodów  i wydatków na dzień         31 grudnia 2020 r. przedstawiał się następująco:

  • dochody w kwocie 826.154,04 zł,
  • wydatki w kwocie 166.566,04 zł,
  • deficyt w kwocie    340.412,00 zł.

 Z przeprowadzonych zmian  dochody uległy zwiększeniu o kwotę 8.973.760,28 zł,               a wydatki o   10.562.172,28  zł, oraz deficyt o kwotę 1.588.412,00 zł.

Opóźnienie  niewykonania planu niektórych wydatków i związanych z tym zadań w tym wieloletnich nie było zależne tylko od Gminy, ale również od Urzędu Marszałkowskiego, który nie przeprowadził wymaganych regulaminem audytów energetycznych oraz oszczędności w budżecie  z powodu  łagodnej zimy i  z powodu wystąpienia pandemii COVID -19. Dodać należy, że na wzrost dochodów  wpływ miały również  rozstrzygnięcia przetargowe niższe od  planowanych oraz wprowadzone oszczędności. Ponadto, zaznaczyć należy, że Gmina w roku 2020  na wydatki majątkowe przeznaczyła kwotę 12.142.007,02 zł, co stanowi  12% ogółu  budżetu.  Podległe służby spowodowały wysyłaniem  upomnień  i egzekucją wypłatę zaległości w podatku  od nieruchomości  osób fizycznych kwotę 63.182,87 zł,   od podatku leśnego  – 614,18 zł, a od środków transportowych – 2.087,51 zł. Działalność Burmistrz doprowadziła  do pozyskania  na cel publiczny (poszerzenie dróg) części działek   w formie darowizny od 10 osób, a od kolejnych 10 osób zakupiła udziały i służebność przejazdu  w tych działkach Należy również zaznaczyć, iż na budynku  Urzędu Miejskiego zainstalowano panele fotowoltaiczne, zamontowano obok budynku Urzędu  zbiornik   na deszczówkę o pojemności 7,5 m3. Został złożony wniosek do PFRON-u o dofinansowanie samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych, został rozpatrzony pozytywnie – samochód został zakupiony, w związku z czym dzieci nie będą  przewożone przez prywatnego przewoźnika. Wszystkie   te działania w przyszłości  przyniosą oszczędności.

DSC 0376 Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej z wotum zaufania i absolutorium

Wpływy do budżetu  uzyskane z tytułu  wykonywania  prawa  własności i innych  praw majątkowych  m.in. ze sprzedaży gruntów (w tym rolnych)  wyniosły 149.885,49 zł, natomiast ze sprzedaży mieszkań –  137.234,58 zł. Wartość mienia Gminy w 2020 r. wzrosła  o kwotę 9.329,544,14  w stosunku do  roku 2019.

Po głosowaniu, w którym Rada Miejska głosami:  ZA: 14, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĄCY SIĘ: 3; udzieliła Burmistrzowi Krzysztofowi Kaczmarskiemu  absolutorium. Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Mendys w imieniu Rady Miejskiej  złożył  Burmistrzowi Krzysztofowi Kaczmarskiemu oraz Skarbnikowi  Gminy Małgorzacie  Bąba podziękowania oraz gratulacje.

Opracowała:
Izabela Pintatara – Twardy
Inspektor  ds. Rady Miejskiej
w Dąbrowie Tarnowskiej