Do końca czerwca każda rada gminy ma obowiązek rozpatrzyć sprawozdanie z wykonania budżetu za poprzedni rok i udzielić lub też nie, absolutorium burmistrzowi. Od obecnej kadencji, zgodnie z wymogami znowelizowanej w ubiegłym roku ustawy o samorządzie gminnym Burmistrz ma także obowiązek przedstawienia raportu o stanie gminy za rok 2018.
I to też miało miejsce na sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 26 czerwca 2019 r., gdzie przed przystąpieniem do udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej, radni wzięli udział w debacie nad raportem, który został przygotowany i przedstawiony przez Burmistrza Krzysztofa Kaczmarskiego. Raport o stanie gminy obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w poprzednim roku, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii, oraz uchwał Rady Miejskiej. Jest jednocześnie obszernym zbiorem danych i analiz związanych z funkcjonowaniem Gminy Dąbrowa Tarnowska w takich obszarach, jak np.: gospodarka komunalna, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, polityka społeczna, edukacja, kultura, sport i rekreacja, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

XI SRMDT Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej z wotum zaufania i absolutorium         Po zakończeniu debaty nad raportem Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej w 19 osobowym składzie (2 radnych nieobecnych) głosami 11 „za”, 7 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się”; udzieliła Krzysztofowi Kaczmarskiemu wotum zaufania, akceptując w ten sposób przyjęte kierunki rozwoju miasta. Następnie po wysłuchaniu dodatkowych informacji do sprawozdania, zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie odnośnie wykonania budżetu i dyskusji, przyjęli sprawozdanie za 2018 rok i udzielili burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej absolutorium.
Przed przystąpieniem do jednego z najważniejszych głosowań w roku, sesję absolutoryjną poprzedziły kontrole Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej, która wystąpiła do Regionalnej Izby Obrachunkowej o zaopiniowanie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi. Sprawozdanie z wykonania budżetu było też przedmiotem analizy i oceny innych komisji Rady na wspólnym posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2019 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie także nie wniosła żadnych uwag do wykonania budżetu, ani do wniosku o udzielenie absolutorium.
Uchwalony przez Radę Miejską uchwałą Nr XXXVII/524/17 z dnia 28.12.2017 r. budżet na 2018 r. przewidywał: dochody w kwocie 76.901.173,45 zł; wydatki w kwocie 83.926.947,45 zł; deficyt w kwocie 70.025.774,00 zł. W ciągu roku dokonano zmian w budżecie dziesięcioma uchwałami oraz 42 zarządzeniami Burmistrza po stronie dochodów i wydatków, tak, że 31 grudnia 2018 roku wynosił: dochody w kwocie 85.027.117,03 zł; wydatki w kwocie 92.415.226,03 zł, deficyt w kwocie 7.338.109,00 zł. Po dokonanych zmianach dochody Gminy zostały wykonane w kwocie 84.892.487,92 zł, co stanowi 99,8 % w stosunku do zaplanowanych, natomiast dochody bieżące wykonano w 101, 1% oraz dochody majątkowe tylko w 80,9 % w stosunku do zaplanowanych. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 87.474.034,49 zł, co stanowi 94,7 % założonych w planie, w tym wydatki bieżące w 95,8 %, a wydatki majątkowe w stosunku do planowanych w 88,7 % co stanowi 15,25 % ogółu, wydatków, które przeznaczone były na dalszy rozwój Gminy.
Na dzień 31 grudnia 2018 roku deficyt wynosił 2.581.546,57 zł przy planowanym 7.388.109,00 zł.
Na dzień 31.12.2018 r. ogólna powierzchnia Gminy Dąbrowa Tarnowska wynosi 11 589 ha w tym miasto 2 307 ha. Gmina nabyła na cel publiczny części działek od 40 właścicieli do zasobów mienia komunalnego w formie darowizny – w drodze umów cywilno-prawnych na łączną kwotę o wartości księgowej 70.111,66 zł, natomiast w drodze umowy kupna sprzedaży za kwotę 48.329,92 zł. Z mocy prawa Gmina nabyła nieruchomości o łącznej powierzchni 14,3294 ha.
W okresie sprawozdawczym Gmina sprzedała 2, 5589 ha ale w efekcie tych operacji zasób mienia Gminy zwiększył się o 13,8394 ha.
W okresie sprawozdawczym zostało także sprzedanych w drodze bezprzetargowej 11 lokali mieszkalnych na rzecz najemców.
Planowane dochody ze sprzedaży składników majątkowych na 2018 rok to kwota 668.000 tys., a rzeczywiste dochody to 713.708,34 zł brutto, co stanowi 106,84 % w stosunku do przyjętego planu.

W wyniku działalności Organu Wykonawczego i podległych służb pozyskano dodatkowe środki z różnych źródeł na realizację zadań Gminy na łączną kwotę – 4.502.140,75 zł.
         Po głosowaniu, w którym Rada Miejska głosami: 11 „za”, 7 „przeciw” i 1 „wstrzymujący się”; udzieliła Burmistrzowi Krzysztofowi Kaczmarskiemu absolutorium, radni oraz przedstawiciele instytucji samorządowych złożyli na ręce Burmistrza i Skarbnika Gminy Małgorzaty Bąba podziękowania oraz gratulacje.

 Opracowała: Izabela Pintatara – Twardy
Inspektor ds. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej