Dąbrowa Tarnowska

Gmina Dąbrowa Tarnowska położona jest w południowo-wschod­niej części Polski, w woj. małopolskim na pograniczu Pogórza Karpackiego i Kotliny Sandomierskiej.

Obszar gminy: Powierzchnia ogółem – 11.589 ha, w tym miasto – 2.307 ha.%foto UMDT  %foto UMDT

Ludność gminy:
(stan na 31.12.2013 r.)
ogółem –   20.897
miasto –    11.619
wieś –          9.278

W skład Gminy Dąbrowa Tarnowska wchodzi Miasto Dąbrowa Tarnowska i 12 sołectw tj: Brnik, Gruszów Wielki, Gruszów Mały, Laskówka Chorąska, Lipiny, Morzychna, Nieczajna Dolna, Nieczajna Górna, Smęgorzów, Sutków, Szarwark, Żelazówka.

%foto UMDT  %foto UMDT

Układ komunikacyjny: Dąbrowa Tarnowska posiada układ dróg promienisty zapewniający połączenie z innymi gminami województwa małopolskiego. Mia­sto leży na trasie Warszawa – Krynica, 20 km na północ od Tarnowa, 100 km na południe od Kielc.


Wyświetl większą mapę
Telekomunikacja: Gmina ma dobrze rozwiniętą sieć telefoniczną oraz centrale automatyczną o łącznej liczbie ponad 4500 abonentów. Na terenie gminy zlokalizowane są stacje bazowe telefonii komórkowej, które pozwalają na dobry zasięg telefonów na całym obszarze gminy.

%foto UMDT  %foto UMDT

Zaopatrzenie w energię: Wielkość zainstalowanej mocy energetycznej pozwala na pełne pokrycie potrzeb. Miasto i wsie zgazyfikowane są gazem ziemnym nisko i średniociśnieniowym. Istnieją duże rezerwy mocy.

Zaopatrzenie w wodę: Gmina Dąbrowa Tarnowska zaopatrywana jest w wodę poprzez ujęcie na rzece Dunajec w okolicach Żabna. Drugie źródło zaopatrzenia to wybudowana 21 km magistrala wodna z Tarnowa przez co uzyskano możliwość poboru dużych ilości wody z ujęć dla miasta Tarnów. Miasto i wszystkie sołectwa są zwodociągowane.
Sieć kanalizacyjna: Ponad 90 % obszaru miasta objęte jest systemem kanalizacji sanitarnej obsługiwanym przez mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków. Aktualnie Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji dysponuje nową oczyszczalnię o większej przepustowości i spełniającą wymogi UE, oddaną do użytku w 2008 r. Kanalizację posiada: miasto Dąbrowa Tarnowska , sołectwa Gruszów Wielki część Gruszowa Małego, Nieczajna Dolna, Nieczajna Górna , Żelazówka, Brnik i Szarwark. W trakcie budowy jest kanalizacja w sołectwie Lipiny. Ogólnie ponad 80% ludności całej gminy ma już dostęp do kanalizacji sanitarnej.
Rozpoczęto projektowanie kanalizacji dla ul. Żabieńskiej oraz wsi Morzychna w tym doprowadzenie kanalizacji do planowanej Strefy Aktywności Gospodarczej zlokalizowanej w miejscowości Morzychna w Gminie Dąbrowa Tarnowska.
Rozpoczęto również projektowanie kanalizacji w sołectwie Laskówka Chorąska.

Zasoby mieszkaniowe: Spółdzielnia Mieszkaniowa działająca na terenie miasta posiada w eksploatacji 987 mieszkań. 62 mieszkania wybudowali deweloperzy. Wspólnoty mieszkaniowe obejmują 446 lokali z czego Gmina jest właścicielem 173 mieszkań komunalnych. Dobrze rozwinięte jest budownictwo indywidualne. W 2009 roku po uchwaleniu przez Radę Miejską Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w części miasta stworzono możliwość budowy budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych z częścią usługową.

%foto UMDT  %foto UMDT

Rolnictwo: Gmina ma charakter miejsko – wiejski ma słabe gleby (o klasie IV-VI). Struktura własności to gospodarstwa indywidualne z uprawą zbóż i roślin okopowych. Istnieje wieloletnia tradycja uprawy pomidorów, truskawek, ogórków gruntowych dla przetwórstwa. Występują duże nadwyżki produktów rolnych w stosunku do potrzeb lokalnego rynku.

Fauna i flora: Na terenie gminy najwięcej jest borów, są to drzewostany iglaste z przewagą sosny, później następuje przejście do drzewostanów bogatszych liściastych, w których występują takie gatunki jak dąb, buk, olsza, brzoza. Na terenie gminy występują obwody łowieckie polne i leśne. Można w nich spotkać zwierzynę grubą tj. łoś, jeleń, dzik oraz zwierzynę płową – sarna, a także zwierzynę drobną tj. zając, lis, jenot, borsuk, kuna domowa i leśna, bóbr, oraz ptaki – kuropatwa, bażant, przepiórka, gołąb grzywacz, bocian i ptaki drapieżne.

Od 1 stycznia 1999 r. miasto ponownie jest siedzibą powiatu.