Deklaracja dostępności dabrowatar.pl

Deklaracja dostępności strony internetowej Urzędu Miejskiego

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.dabrowatar.pl

 • data publikacji strony internetowej: 2012-06-10
 • data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-10-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: dr Anna Witowska
 • e-mai: umdt@dabrowatar.pl
 • telefon: 146442107

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • organ nadzorujący: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej
 • adres: 33-200 Dąbrowa Tarnowska, Rynek 34
 • e-mail: umdt@dabrowatar.pl
 • telefon: 146422775

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Przed budynkiem urzędu znajduje się parking na którym wyznaczone zostały 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem do urzędu po prawej stronie znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich, którym można dostać się do budynku urzędu.
Dostęp do pierwszego piętra zapewniony przy pomocy dźwigu osobowego znajdującego się wewnątrz budynku po prawej stronie od schodów (prawy hol budynku). Na piętrze znajduje się Dziennik Podawczy. Istnieje również możliwość zejścia pracownika urzędu do osoby niepełnosprawnej na parking przed urzędem po poinformowaniu telefonicznym sekretariatu urzędu i wyjaśnieniu jaki rodzaj sprawy ma być załatwiony. Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.