Decyzją Minister Rodziny i Polityki Społecznej przyjęty został “Program rozwoju rodzinnych domów pomocy” na rok 2022. Program rozwoju rodzinnych domów pomocy na rok 2022 jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia osób wymagających pomocy ze względu na wiek lub niepełnosprawność, a jego strategicznym celem jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy oraz rozwój tej formy wsparcia. Program będzie realizowany od 2022 r. i jest adresowany do gmin: miejskich, wiejskich, miejsko – wiejskich.

Forma usług opiekuńczych w postaci rodzinnego domu pomocy jest ogniwem pośrednim w systemie pomocy społecznej pomiędzy usługami opiekuńczymi świadczonymi w miejscu zamieszkania, a całodobową placówką specjalistycznego wsparcia, jaką jest dom pomocy społecznej. Biorąc pod uwagę procesy demograficzne związane ze starzeniem się społeczeństwa istnieje potrzeba rozwoju rodzinnych form wsparcia dla osób, które wymagają szerokiego zakresu usług opiekuńczych, ale jednocześnie nie wymagają jeszcze umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Program jest nową inicjatywą Ministerstwa wspierającą finansowo samorządy lokalne w działaniach na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.

Celem Programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy oraz rozwój tej formy wsparcia.

Program adresowany jest do samorządów gminnych.

Program zakłada wsparcie finansowe samorządów gminnych w dwóch modułach:

  1. wsparcie finansowe w zapewnieniu osobom niesamodzielnym pomocy w formie usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy poprzez dofinansowanie kosztów, jakie gminy ponoszą w związku z kierowaniem osób do rodzinnych domów pomocy,
  2. wsparcie finansowe tworzenia nowych rodzinnych domów pomocy, poprzez dofinansowanie remontów oraz zakupu wyposażenia niezbędnego do uruchomienia nowego domu w budynku, który gmina planuje udostępnić z własnych zasobów organizacji pożytku publicznego lub osobie fizycznej celem uruchomienia domu.

Więcej informacji dotyczącej programu można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

W związku z powyższym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że można zgłaszać osoby, które by wymagały zapewnienia takiego wsparcia w ramach programu.

Powyższe informacje, zgłoszenia prosimy o przekazanie w terminie do dnia 05.11.2021r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Kościuszki 15A, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, tel. 14 657 83 83 oraz 571 336 500, faks 14 657 84 84, wysyłając tradycyjną pocztą na podany adres, wysyłając na adres e-mail: sekretariat@mopsiwr.pl lub wrzucając do skrzynki na listy znajdującej się przy wejściu do budynku MOPSiWR.