Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza dodatkowy nabór wniosków w ramach Programu “Centra opiekuńczo-mieszkalne”. Podstawa prawna Programu: Minister Rodziny i Polityki Społecznej, zwany dalej “Ministrem”, na podstawie art. 13 w zw. z art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787), zwanej dalej „ustawą o Funduszu”, ogłasza nabór wniosków na realizację Programu pn. “Centra opiekuńczo-mieszkalne” (ogłoszonego w maju 2021 r., z późn. zm.), zwany dalej “Programem”.

Cele Programu

Głównym celem Programu jest: pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573), poprzez zapewnienie usług zamieszkiwania w formie pobytu całodobowego lub pobytu dziennego.

W ramach celu głównego wyznaczone są następujące cele szczegółowe:

  1. wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia przez rozszerzenie usług dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  2. umożliwienie niezależnego, samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę możliwości i potrzeb osób niepełnosprawnych;
  3. poprawa jakości życia uczestników Programu w ich środowisku lokalnym;
  4. zapewnienie uczestnikom Programu pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia;
  5. włączenie uczestników Programu do życia społeczności lokalnych;
  6. wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym, o których mowa wyżej, w formie  zamieszkiwania w ramach pobytu dziennego lub całodobowego wpisuje się w główny cel Funduszu Solidarnościowego, zwanego dalej “Funduszem”. Zgodnie z art. 1 ustawy o Funduszu celem Funduszu jest wsparcie społeczne, zdrowotne, zawodowe oraz finansowe osób niepełnosprawnych.

Program adresowany jest do gmin i powiatów, które zorganizują usługi zamieszkiwania całodobowego lub dziennego dla dorosłych osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

W celu utworzenia Centrum gminy/powiaty mogą zawierać między sobą porozumienia.

Terminy naboru wniosków

Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody (załącznik nr 1 do Programu):

  1. w zakresie Modułu I ‒ w terminie od dnia 11 października 2021 r. do dnia 30 listopada 2021 r.;
  2. w zakresie Modułu II ‒ w terminie od dnia 11 października 2021 r. do dnia 30 listopada 2021 r. 

Więcej informacji dotyczącej programu można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – Nabór wniosków w ramach Programu “Centra opiekuńczo-mieszkalne” – rok 2021.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, przeprowadza w środowisku Gminy Dąbrowa Tarnowska rozeznanie potrzeb w realizacji programu realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

W związku z powyższym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że można zgłaszać osoby, które by wymagały zapewnienia takiego wsparcia w ramach programu.

Powyższe informacje, zgłoszenia prosimy o przekazanie w terminie do dnia 05.11.2021r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Kościuszki 15A, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, tel. 14 657 83 83 oraz 571 336 500, faks 14 657 84 84, wysyłając tradycyjną pocztą na podany adres, wysyłając na adres e-mail: sekretariat@mopsiwr.pl lub wrzucając do skrzynki na listy znajdującej się przy wejściu do budynku MOPSiWR.

Źródło: MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej