Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, przeprowadza rozeznanie w środowisku Gminy Dąbrowa Tarnowska w sprawie potrzeby realizacji Programu “Korpus Wsparcia Seniorów” ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na rok 2022 i prosi o zgłaszanie osobiste, telefoniczne lub przez osoby bliskie seniorów w wieku 65 lat i więcej w w/w Programie w terminie do 14 luty 2022r. do godziny 9.00.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Program będzie realizowany w terminie od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Do programu może przystąpić każda gmina, która podejmie uchwałą program osłonowy na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych, do których w czasie obowiązywania epidemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem COVID–19.

Realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” obejmuje swoim zakresem dwa moduły:

  • Moduł I, którego celem będzie zapewnienie wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług w zakresie określonym w programie, wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy.
  • Moduł II, którego celem będzie poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do „opieki na odległość” poprzez zakup tzw. opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi.

Więcej informacji:

  1. Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022
  2. Informator program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022
  3. Wspieraj seniora. Pytania i odpowiedzi https://www.gov.pl/web/rodzina/wspieraj-seniora-pytania-i-odpowiedzi

W związku z powyższym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że można zgłaszać osoby, które by wymagały zapewnienia takiego wsparcia w ramach w/wym programu.

Powyższe informacje prosimy o przekazanie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Kościuszki 15A, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, dzwoniąc na numer telefonu 14 657 83 83 lub 571 336 500, wysyłając informację faksem na numer 14 657 84 84, lub na adres e-mail: sekretariat@mopsiwr.pl w terminie do dnia 14 lutego 2022r. do godziny 9.00.