Zebrania wiejskie organizowane każdego roku w Gminie Dąbrowa Tarnowska w lutym i w marcu dobiegają już końca.
Odbyły się już zebrania 8 sołectwach tj. w Brniku, Morzychnie, Nieczajnie Dolnej Lipinach, Sutkowie, Szarwarku, Laskówce Chorąskiej i Żelazówce z udziałem Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego oraz przedstawicieli Urzędu Miejskiego. Kolejne zebrania zaplanowane na marzec odbędą się w następujących sołectwach: Smęgorzowie, Nieczajnie Górnej, Gruszowie Małym i Gruszowie Wielkim.

Zebrania odbywają się według ustalonego porządku:

1)  Sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej z działalności za rok 2019 r.,
2) Omówienie realizacji budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska za 2019 r., ze szczególnym uwzględnieniem środków wykorzystanych w danych sołectwie,
3) Przedstawienie uchwalonego budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska  na 2020 r., a zwłaszcza inwestycji i zadań realizowanych na obszarach wiejskich,
4) Informacja o realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
5) Przedstawienie oraz omówienie harmonogramu działań przed wyborami Sołtysów,
6) Bieżące informacje i komunikaty  Urzędu Miejskiego, Komendy Powiatowej Policji (Dzielnicowego), Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
Niektóre spotkania odbyły się z udziałem przedstawicieli Gminnej Spółki Wodnej,  Powiatowego Lekarza Weterynarii.

ZW ND 2020 2 Dobiegają końca zebrania wiejskie
Frekwencja zebrań wiejskich jest w tym roku jest dość znaczna. Mieszkańcy poszczególnych sołectw dzielą się swoimi przemyśleniami dotyczącymi jakości życia w naszej gminie. Niejednokrotnie zadają ważne pytania dotyczące oświetlenia, dobudowy sieci wodno-kanalizacyjnej. Burmistrz przedstawia wykonanie budżetu za 2019 rok oraz budżet gminy na 2020 r.
Burmistrz w swoich wypowiedziach dużo uwagi poświęca gospodarce odpadami w gminie, zwłaszcza segregacji oraz kosztów wywozu odpadów. Zwraca uwagę na wysokie stawki proponowane przez podmioty zajmujące się odbiorem odpadów, co w konsekwencji może doprowadzić do wyższych opłat. Temat ten jest obecnie jednym z najważniejszych zagadnień dla mieszkańców wszystkich sołectw.

ZW ND 2020 3 Dobiegają końca zebrania wiejskie