Gmina Dąbrowa Tarnowska wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny z sukcesem wnioskowała do Zarządu Województwa Małopolskiego o środki w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie działania w ramach 9. Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR, Typ projektu A. realizowane przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia.
Na realizację tego projektu przeznaczonych zostanie 875934,70 zł, z czego 744544,10 zł zostanie dofinansowanych poprzez dotację bezzwrotną przyznaną przez Zarząd Województwa Małopolskiego.

Projekt skierowany jest dla osób z terenu Gminy Dąbrowa Tarnowska zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności:

– osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,

– osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;

         Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację społeczną i zawodową 60 osób korzystających z pomocy społecznej. Każdy uczestnik projektu zostanie zdiagnozowany przez psychologa, doradcę zawodowego oraz pracownika socjalnego pod kątem potrzeb i możliwości. Następnie w zależności od diagnozy uczestnik projektu będzie mógł skorzystać z Usług aktywnej integracji o charakterze społecznym. Wszystkie działania w projekcie uzależnione będą od diagnozy indywidualnych potrzeb uczestników projektu. Wsparcie w ramach projektu zgodnie z przeprowadzoną diagnozą będzie dostosowane w sposób elastyczny do potrzeb każdego uczestnika. Ponadto uczestnicy będą mogli skorzystać z Usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym, gdzie każda osoba otrzyma wsparcie doradcy zawodowego oraz zgodnie z zaplanowaną ścieżką będzie mogła skorzystać ze szkoleń/kursów, trzymiesięcznych staży zawodowych poprzedzonych badaniami lekarskimi.

            Kompleksowość wsparcia ma na celu podniesienie kompetencji życiowych uczestników projektu, dzięki którym będą mieli szansę zmienić swoją sytuację społeczną i zawodową, dążyć do osobistego rozwoju, wzrostu poczucia własnej wartości, aby móc poprawić i zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, a co za tym idzie zmienić swoją sytuację życiową.

            Realizacja projektu będzie trwała 3 lata; od początku września 2018 do końca sierpnia 2021. W każdym roku realizacji projektu wsparciem objętych będzie 20 osób.

%foto UMDT  %foto UMDT