Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, obchodzony jest co roku 5 grudnia> Został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1985 roku. To okazja, aby podziękować wszystkim ochotnikom, którzy swoim czasem i zaangażowaniem wspierają działalność dobroczynną i różnego typu instytucje, projekty i wydarzenia. Nikogo nie trzeba przekonywać, jak wiele życzliwości, ciepła, radości i pogody ducha niosą ze sobą wolontariusze w swojej pracy na rzecz innych.  Dzięki nim prowadzone są akcje ekologiczne, organizowane są konwoje z pomocą humanitarną, jak również świadczona jest pomoc ludziom chorym, samotnym, czy niepełnosprawnym pozostającym w domach. Dlatego warto pamiętać o tej pracy, która nie przynosi wynagrodzenia materialnego, ale jest ważną częścią życia społecznego.

Wolontariat w Polsce jest unormowany prawnie poprzez uchwaloną 17 lutego 2017 roku Ustawę o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wcześniej obowiązywała ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 2003, gdy oo raz pierwszy w polskim prawie zdefiniowano takie pojęcia jak „wolontariusz”, „organizacja pozarządowa” oraz „działalność pożytku publicznego”. Ustawa reguluje zasady angażowania wolontariuszy, ich prawa i obowiązki oraz przysługujące im świadczenia. Nad realizacja postanowień ustawy czuwa powołany przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Departament Pożytku Publicznego

W Polsce istnieje Sieć Centrów Wolontariatu, które oprócz promocji tej idei zajmują się:
– pośrednictwem ofert pomiędzy organizacjami a osobami chcącymi zostać wolontariuszami;
– przygotowywaniem obydwu tych grup do współpracy
– konsultowaniem zmian aktów prawnych i strategii dotyczących wolontariatu i aktywności społecznej.

%foto UMDT  %foto UMDT