Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego zaprasza do udziału w projekcie „Od aktywności do zatrudnienia” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, Typ projektu A: kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.
Projekt skierowany jest do osób niepracujących powyżej 30 roku życia, zamieszkujących (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) na obszarze województwa małopolskiego w powiatach: tarnowskim, brzeskim, dąbrowskim i m. Tarnów, należących do co najmniej jednej z poniższych grup: kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby w wieku 50+, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, osoby długotrwale bezrobotne, bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat nienależący do ww. grup.

Wsparcie oferowane w projekcie:

  • staże zawodowe wraz ze stypendium stażowym, trwające śr. 5 miesięcy,
  • szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym, umożliwiające pozyskanie kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem,
  • pomoc w opracowaniu i zaplanowaniu indywidualnej ścieżki rozwoju w projekcie,
  • pośrednictwo pracy,
  • wsparcie psychologiczne,
  • indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe,
  • wsparcie Trenera Zatrudnienia Wspieranego,
  • zwroty kosztów dojazdu dla uczestników dojeżdżających na staże i szkolenia,
  • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną w trakcie stażu,
  • dodatek do wynagrodzenia dla opiekuna stażysty.

 ODZ plakat projektowy Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego zaprasza do udziału w projekcie „Od aktywności do zatrudnienia”

Okres realizacji projektu: 01.01.2021-31.12.2022 r.

Termin najbliższej rekrutacji: 06.09.2021-10.09.2021 r.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępne są na stronie www.odaktywnoscidozatrudnienia.pl oraz w Biurze Projektu ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów, tel. 515 791 748.

Nr wpisu do agencji pośrednictwa pracy – 9808

Nr wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych – 2.12/00116/2010