Informujemy, iż „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego”, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr 1088/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 czerwca 2018 r., znalazł się na pierwszym miejscu na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach działania 4.1. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poddziałanie 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Łącznie do dofinansowania w ramach w/w poddziałania wybrano zaledwie 4 projekty. Tym bardziej jesteśmy dumni, że udało nam się uzyskać dotację. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z 41 gminami. Liderem projektu jest Gmina Kocmyrzów-Luborzyca. Całkowita wartość Projektu to 68991097,56 zł., kwota dofinansowania 36156392,49 zł.

         Na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska wartość projektu wynosi: 2 250 484,68 zł., kwota dofinansowania: 1 175 406,93 zł, która obejmuje montaż 106 instalacji odnawialnych źródeł energii na gospodarstwach domowych i 9 na budynkach użyteczności publicznej. Projektem są objęci mieszkańcy, którzy zgłosili swoje zainteresowanie oraz wykonali inspekcję zasadności instalacji w swoim gospodarstwie domowym w roku ubiegłym. Przypominamy, że kwota dofinansowania będzie wynosić 60% kosztów netto planowanej instalacji.
Aktualnie trwają przygotowania do podpisania umowy i ustalenia sposobu realizacji na terenie wszystkich 42 gmin powiązanych partnerstwem. W chwili gdy zostanie ustalony schemat realizacji projektu w Gminie Dąbrowa Tarnowska, mieszkańcy biorący udział w projekcie zostaną o tym poinformowani.

Opracował: Szymon Lichorobiec
Ekodoradca Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej

%foto UMDT  %foto UMDT