Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska

NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI 

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2018, poz 1454 ze zm.) oraz stosownymi Uchwałami Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej, od 1 lipca 2013 r. Gmina Dąbrowa Tarnowska przejęła obowiązek zorganizowania zbiórki odpadów od mieszkańców gminy.

 Wprowadzane w w/w ustawie regulacje radykalnie zmieniają dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Głównym założeniem ustawy jest objęcie wszystkich mieszkańców zbiórką odpadów, znaczne zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych oraz zwiększenie ilości odpadów segregowanych.

Informujemy równocześnie, iż na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska wnoszenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady (między innymi przedsiębiorcy, instytucje itp.) zobowiązani są posiadać umowy na odbiór odpadów komunalnych na zasadach dotychczasowych. Umowy te winny być zawarte z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej. Z dniem 1 lipca 2013 roku właściciele nieruchomości zamieszkałych nie będą już zawierać indywidualnych umów na odbiór odpadów, będą natomiast zobowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. W ramach tej opłaty, gmina ma obowiązek odebrać i unieszkodliwić każdą ilość odpadów wytworzonych przez osoby zamieszkałe, utworzyć i utrzymać punkty selektywnej zbiórki odpadów oraz pokryć koszty związane z obsługą administracyjną systemu.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE
GMINY DĄBROWA TARNOWSKA
%foto UMDT %foto UMDT


Nr konta do wpłacania wszelkich opłat, także za odpady komunalne:

BANK SPÓŁDZIELCZY  W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
02 9462 0003 2001 0000 4226 0002


ZAWIADOMIENIE o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 lipca 2017 roku

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250 z p.zm.) Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej zawiadamia, że od 1 lipca 2017r. będą obowiązywać nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z Uchwały Nr XXIX/401/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i wynosi odpowiednio:

1) jeśli odpady komunalne są zbierane i oddawane w sposób selektywny

– przy ilości osób od 1 do 4 – opłata wynosi 9 zł / miesiąc od osoby,

– za 5 – tą osobę opłata wynosi – 5 zł/ miesiąc,

– za 6 – tą osobę opłata wynosi – 4 zł/miesiąc,

– za 7 – ą osobę opłata wynosi – 3 zł /miesiąc,

– za 8 – ą osobę i każdą kolejną opłata wynosi – 2 zł / miesiąc.

2) jeśli odpady komunalne nie są zbierane i oddawane w sposób selektywny – opłata wynosi 20 zł / miesiąc od każdej zamieszkałej osoby.

Zgodnie z treścią przepisów w/w ustawy zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości gdyż do właścicieli nieruchomości, zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości miesięcznej opłaty, wyliczonej jako: liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość podana w deklaracji pomnożona przez nową stawkę opłaty.

Terminy wnoszenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych nie ulegają zmianie i upływają:

za I kwartał – styczeń, luty i marzec – 15 kwietnia danego roku,

za II kwartał – kwiecień, maj i czerwiec – 15 lipca danego roku,

za III kwartał – lipiec, sierpień i wrzesień – 15 października danego roku,

za IV kwartał – październik, listopad i grudzień – 30 grudnia danego roku.

Opłatę można uiścić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, przelewem na rachunek bankowy (02 9462 0003 2001 0000 4226 0002) lub u sołtysów.

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

 1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
 2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 3. obsługi administracyjnej tego systemu;
 4. edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Wg analizy ilości odbieranych odpadów komunalnych stwierdzono wzrost ilości wytwarzanych przez mieszkańców odpadów komunalnych. Oznacza to równocześnie wzrost kosztów wywozu odpadów komunalnych.

Ilość odebranych odpadów z terenu Gminy (Mg) Kwota za odbiór i zagospodarowanie odpadów(łącznie za okres I-XII)
2015 2 931,999 1 118 534,470 zł
2016 3 372,485 1 281 446,350 zł

Analizie poddano również ilość odpadów odebranych w okresie styczeń – marzec w latach 2015 – 2017r., z której wynika że:

 • w 2015r. w okresie styczeń – marzec odebrano 619,139 Mg odpadów
 • w 2016r. w okresie styczeń – marzec odebrano 666,202 Mg odpadów
 • w 2017r. w okresie styczeń – marzec odebrano 749,800 Mg odpadów

Głównym założeniem systemu jest aby dochody uzyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokryły w całości poniesione koszty jego funkcjonowania.

Z przeprowadzonej analizy finansowej wynika, że dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy nie pokrywają kosztów poniesionych przez Gminę:

– Dochody czyli kwota która wpłynęła do budżetu (wpłaty: kasa, bank, inkasent) wyniosły na dzień 31.12.2016r. – 1 256 081,09 zł

– Koszty poniesione przez Gminę Dąbrowa Tarnowska (tj. odbiór i zagospodarowanie odpadów przez firmę, Funkcjonowanie punktów PSZOK oraz koszty administracyjne) wyniosły w 2016r. – 1 407 833,50 zł

dochody 1 256 081,09 zł

koszty – 1 407 833,50 zł

– 151 752,41 zł

Zgodnie z powyższymi obliczeniami na dzień 31.12.2016 r. brakuje 151 752,41 zł aby system bilansował się zgodnie z założeniem ustawy

Należy zaznaczyć, że termin wpłaty ostatniej raty za gospodarowanie odpadami przypada na dzień 30 grudnia 2016, po tym terminie wpłacono część zaległości z 2016 roku. Dodatkowo pod koniec stycznia 2017 roku wysłano upomnienia dot. nieuregulowania należności.

Wobec powyższego kwota zaległości uległa zmniejszeniu. Ostateczna kwota, która nie pokrywa wydatków za 2016 rok wynosi 53 898,64 zł (dane na dzień 15.04.2017r.), jest to jednak znaczna kwota, która winna być pokryta z wpłat wnoszonych przez mieszkańców za odbiór odpadów.

Wobec powyższego zasadnym jest dostosowanie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami do poziomu realnie ponoszonych wydatków.

Kolejnym poważnym problemem jest spadek ilości segregowanych odpadów komunalnych. Mieszkańcy w znacznym stopniu uchylają się od ustawowego obowiązku oddzielania poszczególnych frakcji odpadów. Zbyt niski procent odzysku może doprowadzić w przyszłości do nałożenia na Gminę kar finansowych w związku z nieosiągnięciem poziomów odzysku. W związku z tym przygotowana została ulotka, która pomoże nam lepiej zrozumieć zasady segregacji odpadów. Ulotka zostanie Państwu przesłana wraz z zawiadomieniem.

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej pokój nr 2 i nr 15 lub kontakt telefoniczny pod nr tel. 14 644 21 17 / 14 644 21 16 w godzinach pracy Urzędu.

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *

/Archiwalne stawki poniżej/

Uchwalono następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami:

dodatkowo przy segregacji śmieci ustalono zniżki w opłacie, które kształtują się następująco:

 • 4 zł/m-c za 5-tą osobę
 • 3 zł/m-c za 6-tą osobę
 • 2 zł/m-c za 7-ą osobę
 • 1 zł/m-c za 8-ą osobę i każdą kolejną

             Mając na uwadze minimalizację uciążliwości wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami ustala się miesięczną stawkę opłat uiszczaną w systemie kwartalnym, tj:
a) za I kwartał, tj. okres od stycznia do marca – do 15 kwietnia danego roku,
b) za II kwartał, tj. okres od kwietnia do czerwca – do 15 lipca danego roku,
c) za III kwartał, tj. okres od lipca do września – do 15 października danego roku,
d) za IV kwartał, tj. okres od października do grudnia – do 30 grudnia danego roku.

        Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej jest zobowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w gminie Dąbrowa Tarnowska. Pierwszą deklarację należy złożyć do 30 kwietnia 2013 roku, a po 1 lipca 2013 roku – w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub zaistnienia okoliczności mających istotny wpływ na wysokość opłaty.
Wzór deklaracji  do pobrania >>>tutaj<<< lub w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej, pokój nr 2. Wszelka pomoc przy prawidłowym wypełnieniu deklaracji będzie dostępna w urzędzie jw. w pok. nr 2 na parterze (telefon kontaktowy 14 644 2117).

%foto UMDT %foto UMDT

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminach, odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w następujący sposób:

1) do pojemników oznaczonych kolorem:

a/ szarym – pozostałe odpady niesegregowane (tzw. balast)

2) do worków/pojemników oznaczonych kolorem:

a/ zielonym – szkło białe i kolorowe
b/ żółtym – metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i tekstylia,
c/ niebieskim – papier i tektura,
d/ brązowym (pojemnik) i czarnym (worek) – odpady biodegradowalne.

Przy oświadczeniu, iż odpady będą gromadzone jako odpady komunalne zmieszane, należy zbierać je bez segregacji do pojemników oznaczonych kolorem szarym.

Właściciele nieruchomości którzy posiadają pojemniki na odpady w innym kolorze niż opisane wyżej, mogą je wykorzystać pod warunkiem oznaczenia ich czytelnym napisem o składowanych w nich odpadach.

We wspólnotach i spółdzielni mieszkaniowej wszystkie odpady komunalne zbierane są w pojemnikach przeznaczonych i ustalonych zgodnie z §7  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska
(Uchwała Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej  Nr XVIII/266/16 z 30-06-2016)

%foto UMDT %foto UMDT

INNE RODZAJE ODPADÓW

1)    ODPADY WIELKOGABARYTOWE (meble, materace, dywany, itp.) należy dostarczyć na własny koszt do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Odpady te będą też 2 razy w roku odbierane sprzed posesji podczas zorganizowanej zbiórki; 

2)    ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY należy dostarczyć na własny koszt do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Odpady te będą też 2 razy w roku odbierane sprzed posesji podczas zorganizowanej zbiórki; 

3)    ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE należy dostarczyć na własny koszt do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK); 

4)    NIEBEZPIECZNE ODPADY KOMUNALNE:

a)    PRZETERMINOWANE LEKI należy dostarczyć do pojemników ustawionych w aptekach, których adresy zostaną podane do publicznej wiadomości,
b)    ZUŻYTE BATERIE należy dostarczyć do pojemników ustawionych w punktach, których adresy zostaną podane do publicznej wiadomości,
c)    INNE ODPADY NIEBEZPIECZNE a w szczególności: farby, kleje, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, areozole, środki czyszczące, wywabiacze plam, środki do konserwacji drewna oraz opakowania po tych substancjach, a także lampy fluorescencyjne i akumulatory oraz opony należy dostarczyć na własny koszt do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).

Na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska funkcjonują dwa Punkty selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), obsługiwane przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. B. Joselewicza 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

PSZOK – ul. Jagiellońska 56 e, 33-200 Dąbrowa Tarnowska (baza GZGK) godziny otwarcia: poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 7:30-10:00

Punkt przyjmuje:
– Przeterminowane chemikalia – środki ochrony roślin.
– Zużyte baterie i akumulatory.
– Zużyte opony.
– Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
– Opakowania po środkach, substancjach niebezpiecznych, farby, lakiery, rozpuszczalniki, oleje.
– Oleje i smary.

 mapa dojazduWyświetl większą mapę

PSZOK – Szarwark (teren przyległy do Składowiska Odpadów Komunalnych)

godziny otwarcia: poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 7:30-10:00

Punkt przyjmuje:

– Meble i inne odpady wielkogabarytowe
– Odpady budowlane i rozbiórkowe

mapa dojazdu


Wyświetl większą mapę

Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej pod numerem  tel. 14 642 26 72

TERMINY ODBIORU PODCZAS ZORGANIZOWANEJ ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ZOSTANĄ PODANE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

             Od 1 lipca 2013 roku właściciele nieruchomości zamieszkałych będą zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Do tego czasu wszyscy, którzy posiadają indywidualne umowy na odbiór odpadów komunalnych winni je wypowiedzieć.

Zasady gospodarowania odpadami w świetle nowych przepisów
Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
(tj. przedsiębiorców,  instytucji itp.)

W związku z licznymi pytaniami ws nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2012 poz. 391 ze zm) informujemy, iż na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska wnoszenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy dotyczy jedynie właścicieli nieruchomości zamieszkałych.  Oznacza to, iż właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady (między innymi przedsiębiorcy, instytucje itp) zobowiązani są posiadać umowy na odbiór odpadów komunalnych na zasadach dotychczasowych. Umowy te winny być zawarte z gminną jednostką organizacyjną (Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Dąbrowie Tarnowskiej) lub przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej prowadzonym przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej.  Wykaz firm wywozowych wpisanych do rejestru działalności regulowanej dostępny jest na stronie www.dabrowatar.pl w zakładce poświęconej gospodarce odpadami komunalnymi.

%foto UMDT %foto UMDT

 

INFORMACJA O MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ODEBRANYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZA 2017 rok

 1. Zmieszane odpady komunalne:
 • Instalacja do mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, ul. Półłanki 64, 30-001 Kraków
 • Instalacja do mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, ul. Komunalna 20A, 33-100 Tarnów
 • Instalacja do mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, ul. Komunalna 29, 33-100 Tarnów
 1. Odpady zielone:
 • Kompostownia odpadów zielonych selektywnie zebranych w Tarnowie, ul. Komunalna

Odpady segregowane

 • RIPOK MPGK Tarnów, część mech., ul. Komunalna 29, 33-100 Tarnów
 • PPHU ERGPET, Pustków – Osiedle 59F, 39-206 Pustków
 • Kuta Szkła ŁADNA, Ładna 15, 33-155 Skrzyszów
 • Zakład Segregacji i Kompostowania Odpadów FCC Sp. z o.o. ul. Strefowa 8, 39-400 Tarnobrzeg
 • ZUW HYDROSVAT Lucjan Swatek, ul. Słoneczna 16, 28-131 Solec Zdrój
 • FHUP Rekometal, ul. Równa 22, 33-100 Tarnów
 • Sortownia Odpadów, Jednostka Ratownictwa Chemicznego, ul. Kwiatkowskiego 8 Tarnów,
 • Conkret ZR Trejderowscy Sp. J. Wielkie Rychnowo, 87-410 Kowalewo Pomorskie
 • GRP GUMA I PLASTIK RECYCLING Sp. z o.o., Zarzecze 169, 37-205 Zarzecze,
 • MARJU M. Malinowski, ul. Kurnakowicza 5, 33-103 Tarnów,
 • EUROPOL Holding Sp. z o.o., Łaska 227B, 98/220 Zduńska Wola,
 • SURPAP S.C. ul. Wyspiańskiego 3 33-300 Nowy Sącz,
 • SURPAR POSW oddział Tarnów, ul. Chemiczna 113,
 • Geocykle Polska Sp. z o.o., ul. Warszawska 110, 28-266 Małogoszcz,
 • BIOSYSTEM S.A. ul. Wodna 4, 30-556 Kraków,
 • New Energy Cieszyn Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 23, Ogrodzona, 43-426 Dębowiec.

INFORMACJA

o osiągniętych w 2012 roku przez Gminę Dąbrowa Tarnowska poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

 1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 73,65 %
 2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 34,56 %
 3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 140 %

INFORMACJA

o osiągniętych w 2013 roku przez Gminę Dąbrowa Tarnowska poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

 1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 53,92 %
 2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 20,42 %
 3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %

INFORMACJA

o osiągniętych w 2014 roku przez Gminę Dąbrowa Tarnowska poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

 1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 6,32 %
 2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 33,92 %
 3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %

INFORMACJA

o osiągniętych w 2015 roku przez Gminę Dąbrowa Tarnowska poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

 1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0 %
 2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 40,30 %
 3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 0 %

INFORMACJA

o osiągniętych w 2016 roku przez Gminę Dąbrowa Tarnowska poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

 1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0 %
 2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 41,90 %
 3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 87,2 %

INFORMACJA

o osiągniętych w 2017 roku przez Gminę Dąbrowa Tarnowska poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

 1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0 %
 2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 28,91 %
 3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 85,28 %

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE DĄBROWA TARNOWSKA ZA 2017 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE DĄBROWA TARNOWSKA ZA 2016 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE DĄBROWA TARNOWSKA ZA 2015 ROK

 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE DĄBROWA TARNOWSKA ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE DĄBROWA TARNOWSKA ZA 2013 ROK

%foto UMDT %foto UMDT

%foto UMDT %foto UMDT