Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska

NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI 

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 r. (Dz. U. 1996, Nr 132, poz. 622 ze zm.) oraz stosownymi Uchwałami Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej, od 1 lipca 2013 r. Gmina Dąbrowa Tarnowska przejmie obowiązek zorganizowania zbiórki odpadów od mieszkańców gminy.

 Wprowadzane w w/w ustawie regulacje radykalnie zmieniają dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Głównym założeniem ustawy jest objęcie wszystkich mieszkańców zbiórką odpadów, znaczne zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych oraz zwiększenie ilości odpadów segregowanych.

Informujemy równocześnie, iż na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska wnoszenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady (między innymi przedsiębiorcy, instytucje itp.) zobowiązani są posiadać umowy na odbiór odpadów komunalnych na zasadach dotychczasowych. Umowy te winny być zawarte z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej. Z dniem 1 lipca 2013 roku właściciele nieruchomości zamieszkałych nie będą już zawierać indywidualnych umów na odbiór odpadów, będą natomiast zobowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. W ramach tej opłaty, gmina ma obowiązek odebrać i unieszkodliwić każdą ilość odpadów wytworzonych przez osoby zamieszkałe, utworzyć i utrzymać punkty selektywnej zbiórki odpadów oraz pokryć koszty związane z obsługą administracyjną systemu.

Uchwalono następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami:

dodatkowo przy segregacji śmieci ustalono zniżki w opłacie, które kształtują się następująco:

 • 4 zł/m-c za 5-tą osobę
 • 3 zł/m-c za 6-tą osobę
 • 2 zł/m-c za 7-ą osobę
 • 1 zł/m-c za 8-ą osobę i każdą kolejną

             Mając na uwadze minimalizację uciążliwości wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami ustala się miesięczną stawkę opłat uiszczaną w systemie kwartalnym, tj:
a) za I kwartał, tj. okres od stycznia do marca – do 15 kwietnia danego roku,
b) za II kwartał, tj. okres od kwietnia do czerwca – do 15 lipca danego roku,
c) za III kwartał, tj. okres od lipca do września – do 15 października danego roku,
d) za IV kwartał, tj. okres od października do grudnia – do 30 grudnia danego roku.

        Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej jest zobowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w gminie Dąbrowa Tarnowska. Pierwszą deklarację należy złożyć do 30 kwietnia 2013 roku, a po 1 lipca 2013 roku – w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub zaistnienia okoliczności mających istotny wpływ na wysokość opłaty.
Wzór deklaracji w załączeniu do niniejszego artykułu oraz do pobrania w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej, pokój 17 i 18 oraz na terenie sołectw – u sołtysów wsi. Wszelka pomoc przy prawidłowym wypełnieniu deklaracji będzie dostępna w urzędzie jw. w pok. 17 i 18 na parterze (telefon kontaktowy 14 644 2118, 14 644 2115).

%foto UMDT %foto UMDT

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminach, odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w następujący sposób:

1) do pojemników oznaczonych kolorem:

a/ szarym – pozostałe odpady niesegregowane (tzw. balast)

2) do worków/pojemników oznaczonych kolorem:

a/ zielonym – szkło białe i kolorowe
b/ żółtym – metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i tekstylia,
c/ niebieskim – papier i tektura,
d/ brązowym (pojemnik) i czarnym (worek) – odpady biodegradowalne.

Przy oświadczeniu, iż odpady będą gromadzone jako odpady komunalne zmieszane, należy zbierać je bez segregacji do pojemników oznaczonych kolorem szarym.

Właściciele nieruchomości którzy posiadają pojemniki na odpady w innym kolorze niż opisane wyżej, mogą je wykorzystać pod warunkiem oznaczenia ich czytelnym napisem o składowanych w nich odpadach.

We wspólnotach i spółdzielni mieszkaniowej wszystkie odpady komunalne są w pojemnikach przeznaczonych do zbierania ich
i ustalonych zgodnie z §6 pkt.1
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska
(Uchwała Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej  Nr XXV/338/12 z 28-12-2012)

%foto UMDT %foto UMDT

INNE RODZAJE ODPADÓW

1)    ODPADY WIELKOGABARYTOWE (meble, materace, dywany, itp.) należy dostarczyć na własny koszt do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Odpady te będą też 2 razy w roku odbierane sprzed posesji podczas zorganizowanej zbiórki; 

2)    ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY należy dostarczyć na własny koszt do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Odpady te będą też 2 razy w roku odbierane sprzed posesji podczas zorganizowanej zbiórki; 

3)    ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE należy dostarczyć na własny koszt do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK); 

4)    NIEBEZPIECZNE ODPADY KOMUNALNE:

a)    PRZETERMINOWANE LEKI należy dostarczyć do pojemników ustawionych w aptekach, których adresy zostaną podane do publicznej wiadomości,
b)    ZUŻYTE BATERIE należy dostarczyć do pojemników ustawionych w punktach, których adresy zostaną podane do publicznej wiadomości,
c)    INNE ODPADY NIEBEZPIECZNE a w szczególności: farby, kleje, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, areozole, środki czyszczące, wywabiacze plam, środki do konserwacji drewna oraz opakowania po tych substancjach, a także lampy fluorescencyjne i akumulatory oraz opony należy dostarczyć na własny koszt do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).

Na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska funkcjonują dwa Punkty selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), obsługiwane przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. B. Joselewicza 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

PSZOK – ul. Jagiellońska 56 e, 33-200 Dąbrowa Tarnowska (baza GZGK) godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-15.00

Punkt przyjmuje:
– Przeterminowane chemikalia – środki ochrony roślin.
– Zużyte baterie i akumulatory.
– Zużyte opony.
– Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
– Opakowania po środkach, substancjach niebezpiecznych, farby, lakiery, rozpuszczalniki, oleje.
– Oleje i smary.

 mapa dojazduWyświetl większą mapę

PSZOK – Szarwark (teren przyległy do Składowiska Odpadów Komunalnych)

godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-15.00

Punkt przyjmuje:

– Meble i inne odpady wielkogabarytowe
– Odpady budowlane i rozbiórkowe

mapa dojazdu


Wyświetl większą mapę

Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej pod numerem  tel. 14 642 26 72

TERMINY ODBIORU PODCZAS ZORGANIZOWANEJ ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ZOSTANĄ PODANE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

             Od 1 lipca 2013 roku właściciele nieruchomości zamieszkałych będą zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Do tego czasu wszyscy, którzy posiadają indywidualne umowy na odbiór odpadów komunalnych winni je wypowiedzieć.

Zasady gospodarowania odpadami w świetle nowych przepisów
Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
(tj. przedsiębiorców,  instytucji itp.)

W związku z licznymi pytaniami ws nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2012 poz. 391 ze zm) informujemy, iż na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska wnoszenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy dotyczy jedynie właścicieli nieruchomości zamieszkałych.  Oznacza to, iż właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady (między innymi przedsiębiorcy, instytucje itp) zobowiązani są posiadać umowy na odbiór odpadów komunalnych na zasadach dotychczasowych. Umowy te winny być zawarte z gminną jednostką organizacyjną (Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Dąbrowie Tarnowskiej) lub przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej prowadzonym przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej.  Wykaz firm wywozowych wpisanych do rejestru działalności regulowanej dostępny jest na stronie www.dabrowatar.pl w zakładce poświęconej gospodarce odpadami komunalnymi.

%foto UMDT %foto UMDT

INFORMACJA O MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ODEBRANYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa Tarnowska zagospodarowują odpady w następujących instalacjach:

1. Zmieszane odpady komunalne: na  składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych „za rzeką Białą” w Tarnowie ul. Czysta.

2. Odpady zielone: na terenie kompostowni odpadów zielonych selektywnie zebranych w Tarnowie ul. Cmentarna 29.

3. Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania: na terenie Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych „za rzeką Białą” w Tarnowie ul. Czysta.

INFORMACJA

o osiągniętych w 2012 roku przez Gminę Dąbrowa Tarnowska poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

 1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 73,65 %
 2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 34,56 %
 3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 140 %

INFORMACJA

o osiągniętych w 2013 roku przez Gminę Dąbrowa Tarnowska poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

 1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 53,92 %
 2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 20,42 %
 3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %

INFORMACJA

o osiągniętych w 2014 roku przez Gminę Dąbrowa Tarnowska poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

 1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 6,32 %
 2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 33,92 %
 3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %

INFORMACJA

o osiągniętych w 2015 roku przez Gminę Dąbrowa Tarnowska poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

 1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0 %
 2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 40,30 %
 3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 0 %

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE DĄBROWA TARNOWSKA ZA 2015 ROK

 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE DĄBROWA TARNOWSKA ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE DĄBROWA TARNOWSKA ZA 2013 ROK

%foto UMDT %foto UMDT

%foto UMDT %foto UMDT