W dniu 30 listopada 2018 r. w Urzędzie Miejskim odbyła się III sesja Rady Miejskiej. Obrady prowadził Pan Dariusz Lizak – Przewodniczący Rady Miejskiej.
Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z sesji Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski zapoznał radnych ze sprawozdaniem z działalności międzysesyjnej. W dalszej części sesji radni składali wnioski i zapytania dotyczące bieżących spraw lokalnych oraz inwestycji planowanych na rok 2019 zarówno w Gminie, jak i w Powiecie Dąbrowskim. Na pytania dotyczące Powiatu odpowiedzi udzielał Pan Lesław Wieczorek – Starosta Dąbrowski, w pozostałych kwestiach Burmistrz Krzysztof Kaczmarski odpowie radnym na piśmie.

Później Burmistrz Krzysztof Kaczmarski wraz Witoldem Łopatą – Naczelnikiem Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Dąbrowie Tarnowskiej wręczyli Dyrektorom Szkół w Nieczajnie Górnej, Lipinach oraz Żelazówce certyfikaty przedłużające udział w programie Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w ramach Programu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo. W swoim przemówieniu kom. Witold Łopata dziękował wszystkim m.in. za zaangażowane w sprawy dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
Następnie zgodnie z ustalonym porządkiem obrad na sesji radni przyjęli uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2018 – 2025, zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2018 rok oraz wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla publicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, niebędącej szkołą specjalną – prowadzoną na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego.

Radni podjęli również uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska w 2019 roku. Zgodnie z treścią uchwały wysokość stawek podatku została podwyższona o wskaźnik wzrostu cen o 1,6% , zróżnicowano także stawkę podatku dotyczącą budynków związanych z działalnością gospodarczą w zakresie działalności produkcyjnej i usługowej.

Na tej sesji podjęto również uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska w 2019 r. oraz uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy w 2019 roku.

Na tej sesji radni rozpatrywali projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty oraz projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w gminie Dąbrowa Tarnowska.
Po dłuższej dyskusji na temat podwyższenia cen za odbiór odpadów radni nie podjęli uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Uchwała o podniesieniu stawki była zaproponowana przez Pana Burmistrza Krzysztofa Kaczmarskiego

Ponadto, radni podjęli uchwały o charakterze majątkowym, tj.:

  1. uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – działki Nr 293/1 położonej w Smęgorzowie na działki Nr 299/3 i Nr 743/1 w Smęgorzowie,
  2. uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – działki Nr 744/3 położonej w Smęgorzowie.

Rada podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na zadanie pn. „Przełożenie bruku wokół bramy Lubomirskich oraz przełożenia schodów przy barokowej bramie parkowej, dawnej rezydencji Lubomirskich” w Dąbrowie Tarnowskiej” w kwocie 25.000 złotych oraz uchwałę w sprawie zmiany zasad udzielania dotacji celowej w ramach projektu pod nazwą „Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Dąbrowa Tarnowska” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Przedmiotem obrad była także zmiana uchwały w sprawie wysokości i zasad wypłacania diet przysługujących radnemu Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej, która podyktowana została koniecznością wskazania przez Radę Miejską Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, który udzielałby pozwolenia Przewodniczącemu Rady Miejskiej na podróże służbowe i delegacje.

Rada dokonała wyboru Pana Jerzego Pasternaka, jako przedstawiciela Rady Miejskiej w Radzie Działalności Pożytku Publicznego Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska. Na wniosek Komisji Rewizyjnej radni przyjęli program działania Komisji na rok 2019.

W końcowej części obrad radni zajęli się problemami, zawartymi w pismach, które wpłynęły w ostatnim czasie do tut. Rady Miejskiej od różnych instytucji oraz od mieszkańców.

Z treścią w/w uchwał mogą Państwo zapoznać się już wkrótce w Biuletynie Informacji Publicznej. Jak również z pytaniami radnych oraz zaproszonych gości oraz ich odpowiedziami udzielonymi przez Burmistrza.

Opracowała:
Izabela Pintatara-Twardy
Insp. ds. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej