Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej informuje, że rolnicy którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego tj. powodzi i deszczu nawalnego, mogą składać wnioski celem oszacowania strat.
Wnioski należy składać niezwłocznie, nie później jednak niż 10 dni od dnia ustąpienia wody, na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej pok. 20 w godz. pracy urzędu.

Druk wniosku wraz załącznikami jest dostępny do pobrania na stronie www.dabrowatar.pl (poniżej), punkcie informacyjnym urzędu oraz w pok. Nr 18 lub u Sołtysów.

Do wniosku należy dołączyć:

– kopię wniosku o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego złożonego do ARiMR w roku wystąpienia klęski (dotyczy rolników korzystających z w/w formy pomocy),

– wydruk z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) na dzień wystąpienia n.z.a. (dotyczy rolników utrzymujących bydło, owce, kozy lub świnie),

– mapkę zawierającą numery ewidencyjne działek rolnych wraz z zaznaczonym obszarem i gatunkiem uszkodzonych upraw,

– dokumentację fotograficzną w przypadku uszkodzonych budynków gospodarczych i maszyn rolniczych.

Wniosek o oszacowanie strat należy wypełnić czytelnie i kompletnie wraz z niezbędnymi załącznikami oraz winien być  zgodny z wnioskiem o płatności złożonym do ARiMR.

Załączniki do pobrania: