Zgodnie z zapisami Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego, przyjętego Uchwałą nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r. Gmina Dąbrowa Tarnowska, przystępuje do oszacowania skali zjawiska ubóstwa energetycznego. Zasady przeprowadzenia analizy ubóstwa energetycznego na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska są zgodne z metodologią przyjętą przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
Ubóstwo energetyczne zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021. poz. 716, z późn. zm.) oznacza sytuację, w której gospodarstwo domowe prowadzone przez jedną osobę lub przez kilka osób wspólnie w samodzielnym lokalu mieszkalnym lub w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, w którym nie jest wykonywana działalność gospodarcza, nie może zapewnić sobie wystarczającego poziomu ciepła, chłodu i energii elektrycznej do zasilania urządzeń i do oświetlenia, w przypadku gdy gospodarstwo domowe łącznie spełnia następujące warunki:

  • osiąga niskie dochody;
  • ponosi wysokie wydatki na cele energetyczne;
  • zamieszkuje w lokalu lub budynku o niskiej efektywności energetycznej.

Mając na uwadze powyższe bardzo prosimy aby osoby, które uważają, że są dotknięte zjawiskiem ubóstwa energetycznego wypełniły ankietę w terminie do 25 maja 2022 r.

Ankietę można wypełnić:

  • w formie elektronicznej (na stronie internetowej dabrowatar.pl )
  • w formie papierowej (ankieta znajduje się w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej – pokój nr 18 na parterze)

Ankietę można uzupełnić w sposób anonimowy lub podając swoje podstawowe dane.

Liczymy na Państwa współpracę, gdyż dokładna identyfikacja problemu pomoże samorządowi kontynuować działania naprawcze skierowane do osób ubogich energetycznie, a także umożliwi przygotowanie odpowiednich programów wsparcia dla mieszkańców oraz pozyskanie środków finansowych na ich realizację.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pokój nr 18 na parterze lub pod numerem telefonu 14 644-21-15.

Ankieta diagnozy problemu ubóstwa energetycznego Gminy Dąbrowa Tarnowska
Ubóstwo energetyczne występuje wtedy, gdy gospodarstwo domowe nie jest w stanie zapewnić sobie wystarczającego poziomu ciepła, chłodu, oświetlania i energii do zasilania urządzeń, w wyniku połączenia niskich dochodów, wysokich wydatków energetycznych  i niskiej efektywności energetycznej zamieszkiwanego budynku. Osoby dotknięte ubóstwem energetycznym to nie tylko zatem te, które pobierają zasiłki celowe, dodatki energetyczne i mieszkaniowe, ale również osoby i rodziny, których budżet domowy z trudem pokrywa rachunki za energię, bądź zmusza do bardzo dużych oszczędności w tym zakresie.
Dlatego też  niezwykle ciężko  jest oszacować  ile osób jest dotkniętych problemem ubóstwa energetycznego,  a ile  jest nim  zagrożonych w  przypadku  dalszego  wzrostu  cen  energii.  Z  tego powodu,  gminy  województwa  małopolskiego zobligowane są do przygotowania analizy problemu ubóstwa energetycznego w terminie do 30 czerwca 2022 roku.

Elementem  analizy problemu  ubóstwa jest badanie ankietowe, które w przyszłości pomoże znaleźć rozwiązania wspierające osoby dotknięte ubóstwem energetycznym.
Ponieważ ankieta dotyczy danych wrażliwych, można ją uzupełnić:
1. W sposób anonimowy lub
2. Podając swoje podstawowe dane kontaktowe.  Będą one  wykorzystywane wyłącznie na potrzeby opracowania  analizy  problemu  ubóstwa,  a w przypadku pojawienia się programów pomocowych, do przekazania informacji jak można z nich skorzystać.
Jeśli  Pani/Pan  byłaby  zainteresowana informacjami  o kryteriach  i warunkach  uzyskania dodatku energetycznego  lub  mieszkaniowego,  prosimy  o  podanie  numeru  telefonu kontaktowego adresu e-mail lub adresu korespondencyjnego.

 Prosimy o uzupełnienie ankiet w terminie do 25.05.2022 r.

FORMULARZ ANKIETY

PDF ICO1 Informacja dotycząca analizy ubóstwa energetycznego na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska