Odpowiadając na liczne pytania mieszkańców, dotyczące planów i prognoz gminy dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi i przewidywanej wysokości opłat w 2021 roku przedstawiamy poniżej kilka informacji związanych z tym niezwykle ważnym aspektem naszego życia lokalnego.
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, w myśl którego to gminy mają  obowiązek w ramach wnoszonej opłaty odbierać każdą ilość wytworzonych przez mieszkańców odpadów obowiązuje od połowy 2013 roku. Właściciele zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty, która jest uzależniona od liczby faktycznie zamieszkałych osób w nieruchomości. W przypadku niedochowania tego obowiązku jednostka samorządu terytorialnego sama określa w decyzji wysokość opłaty. Istnieje również możliwość nałożenia kary grzywny wg przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia dla osób które nie dopełnią tego obowiązku.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z września 2019 roku wprowadziła dodatkowo obowiązek segregacji odpadów przez wszystkich mieszkańców sankcjonując jednocześnie w przypadku ujawnienia braku segregowania odpadów nakaz naliczania opłaty podwyższonej i możliwość nałożenia kary grzywny. Wprowadzono też ulgę w opłacie dla mieszkańców użytkujących kompostowniki bioodpadów. Ulga ta wynosi
w naszej gminie 24 zł rocznie na osobę.

System zagospodarowania odpadów powinien być tak skalkulowany aby wpłaty od mieszkańców równoważyły ponoszone koszty odbioru i utylizacji odpadów oraz prowadzenia punktów selektywnej zbiórki. W rzeczywistości jednak jednostki samorządu terytorialnej, w tym również nasza gmina corocznie dopłacają do gospodarki odpadami ogromne kwoty, które tym samym nie są inwestowane w inne dziedziny życia społecznego.

zbiórka odpadow komunalnych Informacja dotycząca gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku

Powodem takiego stanu rzeczy są z jednej strony stale rosnące koszty odbioru i utylizacji odpadów, w tym opłat środowiskowych oraz zwiększająca się ilość odpadów. Nie bez znaczenia jest też brak własnego składowiska śmieci. Jednak gmina nie ma w dzisiejszej sytuacji prawnej możliwości zorganizowania takiego składowiska. Warto w tym miejscu podkreślić, że przez siedem lat funkcjonowania systemu cena za usługi zbierania i zagospodarowania odpadów na wysypisku wzrosła ponad trzykrotnie z 396 zł w 2015 roku do 1.169,63 zł w roku 2020 za tonę przekazanych odpadów.

Podobnie rzecz się ma z ilością oddawanych przez mieszkańców odpadów. W roku 2014 łączna ilość odpadów tylko nieznacznie przekroczyła 2,7 tysięcy ton. W roku ubiegłym oddaliśmy już z gminy Dąbrowa Tarnowska blisko 4.9 tysięcy ton. Przyrost ilości odpadów to 180 %. Przeprowadzając prostą kalkulację, gdy trzykrotny przyrost ceny odpadów przemnożymy przez dwukrotne zwiększenie ich ilość otrzymujemy potencjalny sześciokrotny wzrost opłaty od mieszkańca w porównaniu do roku 2014, czyli stawkę ok. 36 zł, gdzie aktualna stawka to 27 lub 25 zł.

header odpadyGDT Informacja dotycząca gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku

Kalkulacja  stawki za odpady w gminie wygląda w sposób następujący: Kwota oferty z przetargu zostaje podzielona przez ilość złożonych deklaracji, a to daje stawkę roczną na mieszkańca gminy. Jednak jeżeli wzrośnie ilość wywiezionych ton odpadów w danym roku, to dotychczasowa kwota płaconej stawki nie wystarczy mimo takiej samej kwoty za wywiezioną tonę odpadów, zaoferowaną na przetargu. Wszystko to składa się na konieczność podnoszenia co jakiś czas przez Radę Miejską stawki za odbiór odpadów od osoby – która ostatnio nastąpiła w kwietniu ubiegłego roku i aktualnie wynosi 27 zł (a dla gospodarstw z kompostownikani 25 zł). Pomimo tej podwyżki wstępne wyliczenia za 2020 rok wskazują, że wszyscy jako mieszkańcy gminy „dołożyliśmy” do odpadów blisko 1,3 mln złotych.

Jak widać z wyliczeń, aby zrównoważyć system, stawka miesięczna na osobę winna wynosić ok. 33 zł. Jakie decyzje zostaną podjęte przez miejskich rajców pokaże czas, nie można jednak wykluczyć sytuacji, że podwyżka opłat w bieżącym roku będzie koniecznością. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że na tak niepopularne decyzje skazane są wszystkie samorządy. Spośród sąsiednich gmin wyższe stawki od dąbrowskiej mają m.in. w Gminie Żabno (29,50 zl) i Gminie Gręboszów (32 zł), a pozostałe przygotowują się do ich znacznego zwiększenia.

smieci2 Informacja dotycząca gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku

Odrębną kwestią, która w bieżącym roku będzie szczególnie monitorowana, to kontrola wszystkich złożonych deklaracji pod względem ich zgodności ze stanem faktycznym oraz kontrola nieruchomości których mieszkańcy do tej pory nie figurują w miejskiej bazie. Szacujemy, że ok. 15 % z ogólnej liczby mieszkańców gminy nie złożyło deklaracji „śmieciowych”, a przez to pozostali płacą więcej. Ta weryfikacja będzie prowadzona w sposób ciągły.

Podobnie problem można zaobserwować  niektórych  przedsiębiorców którzy odpady powstałe w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej oddają jako odpady komunalne – czego zgodnie z prawem nie wolno im robić. Przypominamy, że każdy przedsiębiorca generujący śmieci z działalności, musi posiadać umowę z przedsiębiorstwem zbierającym odpady oraz potwierdzenia systematycznego ich oddawania. Odpady te nie mogą zatem być częścią zbieranych przez gminę odpadów komunalnych.

elektrosmieci Informacja dotycząca gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku

Zwracamy się więc z gorącym apelem do wszystkich mieszkańców którzy do tej pory nie złożyli zgodnych ze stanem faktycznym „deklaracji za odpady” o niezwłoczne spełnienie tego społecznego obowiązku. Podobny apel kierujemy do przedsiębiorców o rzetelne podchodzenie do odrębnego oddawania śmieci pochodzących z działalności gospodarczej na podstawie odrębnych, komercyjnych umów z firmami odbierającymi odpady.

Wszyscy musimy mieć świadomość, że gdy zatajamy stan faktyczny, to w rzeczywistości oszukujemy swoich sąsiadów płacących za śmieci i wszystkich mieszkańców rzetelnie podchodzących do obywatelskich obowiązków. W celu uszczelnienia całego systemu, rozważamy też wprowadzenie identyfikacji konkretnej partii odpadów, poprzez wprowadzenie indywidualnych kodów paskowych dla każdego gospodarstwa wraz z każdorazowym odczytem ilości oddanych śmieci.

GminaDabrowaTarnowska+herb Informacja dotycząca gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku