Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że trwa weryfikacja danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczących liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Urząd wezwie do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz do złożenia korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wskazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością od dnia zaistnienia zmiany. Stosowne wezwania będą rozsyłane od stycznia 2022 roku.

Przypominamy, że zgodnie z art. 6o ust. 1a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, burmistrz w celu weryfikacji złożonych deklaracji może wykorzystać informacje i dane znajdujące się w jego posiadaniu oraz posiadaniu gminnych jednostek organizacyjnych (w tym opieki społecznej, USC, CUW, RPWIK).

Apelujemy do mieszkańców gminy, aby w sytuacji, gdzie nastąpiła zmiana liczby osób zamieszkałych (np.: urodzenie dziecka, zamieszkanie nowych osób na nieruchomości, powrót z zagranicy czy studiów), sami składali w tutejszym Urzędzie korektę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Niewypełnienie tego obowiązku będzie prowadziło do wszczęcia postępowania i wydania decyzji administracyjnej, naliczającej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zaznaczyć należy, że koszty gospodarki odpadami powinny się bilansować z przychodami uzyskiwanymi od mieszkańców Gminy. Wszystkie osoby objęte systemem  obowiązani są do uiszczenia zgodnej ze stanem faktycznym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Mając na uwadze dobro wspólne Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej zwraca się o niezwłoczną korektę stosownych deklaracji.