Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej  informuje, że w ramach Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dzieci w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach na terenie Naszej Gminy Dąbrowa Tarnowska mają możliwość skorzystania z bezpłatnego dożywiania podczas zajęć w szkole. Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. kwoty 771,00 zł.

Termin składania wniosków:

W przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole na okres od 01.09.2017 r. do 31.12.2017 r. wniosek o pomoc należy złożyć w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej (ul. Kościuszki 15A, 33-200 Dąbrowa Tarnowska).

Do wniosku należy dołączyć m.in.:
– dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek od renty, odcinek od emerytury itp.);
– osoby posiadające gospodarstwo rolne – zaświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego z Urzędu Gminy (ha przeliczeniowe), w której znajduje się gospodarstwo
– w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia;
– osoby prowadzące działalność gospodarczą – oświadczenie o uzyskanym dochodzie, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.

%foto UMDT  %foto UMDT

 RODZICU !!!
Jeżeli dochód w Twojej rodzinie nie przekracza powyższego kryterium dochodowego zgłoś się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w  Dąbrowie Tarnowskiej, aby umożliwić swojemu dziecku skorzystanie z dofinansowania obiadów w szkole!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny
ul. Kościuszki 15A
33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel. 14 657 83 83 oraz 571 336 500, 14 657 84 84 (faks)
e-mail: sekretariat@mopsiwr.pl

%foto UMDT  %foto UMDT