Zgromadzenie Związku Gmin ds wodociągów i kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że 29 kwietnia 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się IV posiedzenie Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej.
Członkowie Zgromadzenia Związku w tym dniu podjęli uchwałę w sprawie instrukcji sposobu głosowania przez przedstawiciela Związku podczas obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Tarnowskiej. Ustalenie w formie instrukcji sposobu głosowania Przedstawiciela Związku, należy zgodnie ze Statutem Związku do kompetencji Zgromadzenia Związku Gmin.
Wyżej opisana instrukcja dotyczyła sposobu głosowania przedstawiciela Związku (posiadającego 100% udziałów w spółce RPWiK) na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników RPWiK Sp. z o.o. w Dąbrowie Tarnowskiej, które odbyło się w dniu 29 kwietnia 2019 roku. Jednym z punktów porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników było podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej.

Zgromadzenie Związku Gmin pełniąc funkcję właściciela Spółki pod nazwą: Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dąbrowie Tarnowskiej podejmując uchwałę ustaliło zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki określając jej górne granice wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
Podjęcie w/w uchwały dało „jedynie” możliwość Radzie Nadzorczej jako organowi zatrudniającemu i nadzorującemu Zarząd Spółki RPWiK, do podjęcia działania w całej „palecie możliwości” w zakresie  wynagradzania członków Zarządu Spółki RPWiK.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin
ds wodociągów i kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej
mgr inż. Krzysztof Lechowicz

%foto UMDT  %foto UMDT