Archiwum kategorii: Aktualności

Jednostka Strzelecka 2083 ogłasza rekrutację. Mile widziane osoby płci obojga w wieku 15-45 lat (lub 50 w przypadku oficerów i podoficerów rezerwy), którym niestraszne jest szkolenie militarne i paramilitarny rygor. Zapraszamy!
Chcesz przeżyć coś nowego, sprawdzić się w nietypowych sytuacjach a może doskonalić to, czego nauczyłeś się w służbie wojskowej? Chcesz stać się częścią zgranej ekipy, która stawia na aktywność? Przyjdź! Czytaj dalej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej zaprasza do zwiedzania Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej znajdującej się w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Żabieńskiej 20 w ramach akcji „Bezpieczne wakacje – otwarte strażnice”. Zwiedzanie jest możliwe jedynie przez zorganizowane grupy dzieci i młodzieży, pod opieką osób dorosłych (opiekunów).
Zwiedzanie jest możliwe w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 1000 – 1400 po wcześniejszy uzgodnieniu terminu przez opiekunów pod nr tel. (0-14) 642-61-10.

Trwa ogólnoświatowa społeczna zbiórka pamiątek historycznych „Małe Wielkie Historie” zainaugurowana w 2016 roku. Do tej pory udało się pozyskać blisko 5500 obiektów dla Muzeum Historii Polski do Wśród eksponatów znalazły się przedmioty otrzymane przez darczyńców z kraju, jak i zagranicy – Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Szwecji czy Niemiec.
Celem zbiórki jest pozyskanie nowych muzealiów do Muzeum Historii Polski.
Czekamy na najrozmaitsze obiekty o wartościach historycznych, także związane z osobistymi losami darczyńców i ich rodzin. Szczególne znaczenie mają dla nas przedmioty związane z polską drogą do Niepodległości – zarówno tej w 1918 roku, jak i w roku 1989.
Czytaj dalej

Z okazji corocznych obchodów Dni Dąbrowy, Dział dla Dorosłych i Młodzieży przygotował ekspozycję „Skarby przeszłości” ukazującą fragment zbiorów archiwalnych zgromadzonych w ramach realizacji projektu CATL (Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej).
Materiały zawierają informacje na temat historii naszego miasta i jego mieszkańców. Zwiedzający mogą obejrzeć skany dokumentów np. akty urodzenia, świadectwa, listy i zdjęcia przedstawiające m.in. postać Zygmunta Śliskiego, fotografie rodziny Kamm oraz rodziny Szpaków udostępnione przez ich krewnych. Fotografie ilustrujące m.in. procesję Bożego Ciała w 1946r. w Zalipu i Dom Dziecka w Niwkach udostępnił pan Wojciech Lauer mieszkający tutaj jako mały chłopiec w czasie drugiej wojny światowej. Nie zabrakło zdjęć patronki naszej książnicy Marii Kozaczkowej jak również rękopisu jej męża Józefa Kozaczki.
Atrakcję stanowią zdjęcia budynków Dąbrowy Tarnowskiej z okresu II wojny światowej.

W tym roku tematem przewodnim naszego Turnieju będzie Święta Inkwizycja oraz 600 rocznica pierwszej wzmianki źródłowej o wsi Oleśnicy – miejscowości gdzie postawiliśmy Wieżycę. Obchodzimy też 10 rocznicę powstania grupy rekonstruującej jedyny polski zakonu rycerski – Pruskich Rycerzy Chrystusowych Braci Dobrzyńskich.
Całość rozpocznie się w sobotę 8 lipca o godzinie 12. Planujemy turniej walki mieczem 1vs1, 5vs5, współzawodnictwo łucznicze, bieg dam, wyścig wierzchowców „inaczej” i nową konkurencję niespodziankę. W finale zbrojna interwencja w heretyckiej wiosce. Na niedziele o godzinie 11.00 planujemy przemarsz biczowników, wraz grzesznikami i miejscową ludnością, na trasie Wieżyca – kaplica w Oleśnicy.
Postaramy się pokazać wygląd przedstawicieli różnych zakonów rycerskich pojawiających się w XIII. wiecznej Polsce /m.in. Braci Dobrzyńskich, Joannitów i po raz pierwszy pod Wieżycą Templariuszy/ oraz przebieg procesu inkwizycyjnego.

Czytaj dalej

Centrum Medyczne „Maszachaba” z Krakowa wraz z partnerami: Centrum Medycznym SKOPIA i Stowarzyszeniem Kobiet z Problemami Onkologicznymi „Amazonka” Krzeszowice realizując projekt „Kształtowanie świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 50-69 lat w zakresie profilaktyki raka piersi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zachęca jak największą liczbę Pań do skorzystania z możliwości bezpłatnych warsztatów, m.in. w Dąbrowie Tarnowskiej – 18 i 19 lipca br.
Organizatorzy planują na terenie Małopolski w latach 2017-2018 przeprowadzić cykl warsztatów informacyjno-edukacyjno-zdrowotnych skierowanych do kobiet, podczas których będą mogły nabyć wiedzę i umiejętności konieczne do zwiększenia świadomości zdrowotnej. Celem projektu jest zwiększenie poziomu uczestnictwa osób w wieku aktywności  zawodowej  w programach zdrowotnych.
Czytaj dalej

W Dziale dla Dorosłych i Młodzieży przygotowana została wystawa pt. „10-lecie istnienia Dyskusyjnego Klubu Książki w naszej bibliotece”. Zwiedzający mogą zapoznać się z historią powstania DKK nie tylko w Polsce ale również w dąbrowskiej książnicy.
Klub prowadzony przy MBP jest jednym z pierwszych powstałych na terenie Polski. Działa już on od 2007 r. i ciągle cieszy się zainteresowaniem czytelników lubiących książki i dyskusje nad nimi. Od początku działalności do chwili obecnej opiekę nad nim sprawuje Krystyna Minorczyk.
Ekspozycja zawiera liczne zdjęcia ze spotkań DKK, wyjazdu na Literacki Woodstock, który odbył się we Wrocławiu w 2016r. i spotkań wszystkich klubów działających przy MBP (w tym DKK). Odwiedzający mogą zapoznać się również z listą książek omawianych podczas 10-lecia działalności klubu (było ich do czerwca 2017r. aż 90!) oraz wystawą niektórych tytułów dostępnych w MBP.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z p.zm.) Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej zawiadamia, że od 1 lipca 2017 r. będą obowiązywać nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z Uchwały Nr XXIX/401/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i wynosi odpowiednio: Czytaj dalej

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako realizator projektu „Dobry Czas na Biznes – Subregion tarnowski” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 8.3.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 zaprasza do wzięcia udziału w ww. projekcie osoby zamieszkujące powiat dąbrowski chcące założyć własną działalność gospodarczą.
Oferujemy bezzwrotną dotację w wysokości do 25.000 zł. na otwarcie działalności gospodarczej, a także wsparcie w postaci szkolenia i doradztwa. Istnieje również możliwość otrzymania rocznego bezpłatnego, indywidualnego i profilowanego wsparcia doradczego w zakresie księgowości, prawa i utrzymania firmy na rynku.
Czytaj dalej

Trudne do zrozumienia umowy, mała czcionka, nagabywanie przez akwizytora, oferowanie seniorom usług, z których nigdy nie będą korzystać – to główne problemy, z którymi zgłaszają się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów osoby starsze. Podpowiadamy jak ochronić się przed nieuczciwymi praktykami handlowymi, na co zwracać uwagę. Oto sześć zasad bezpiecznego seniora konsumenta: Czytaj dalej

Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie internetowej informacje dot. akcji Przed wakacjami – co warto wiedzieć? W tym roku w ramach wspólnej akcji już po raz ósmy radzi, o czym pamiętać, wybierając się na urlop. Bierze w niej udział ponad 40 instytucji, które wspólnie informują m.in. o użytecznych aplikacjach, rodzajach ubezpieczeń, bezpieczeństwie, prawach i obowiązkach kupujących. Przydatnych informacji szukaj na stronach (linki otwierają nowe okna w innych serwisach) uczestników projektu: Czytaj dalej

19 – 20 czerwca 2017 roku słuchacze dąbrowskiego UTW przebywali na wycieczce w Beskidzie Niskim, w terenie przez wiele lat zamieszkiwanym przez Łemków, jedną z polskich mniejszości etnicznych.
Seniorzy mieli okazję podziwiać piękne widokowo i przyrodniczo miejsca, które w dużym stopniu oparły się cywilizacji. Mogli również poznać pozostałości bogactwa kulturowego Beskidu Niskiego, w dużej mierze ukształtowanego przez Łemków, w postaci licznych drewnianych cerkwi, kamiennych krzyży, nagrobków cmentarnych czy kapliczek. Czytaj dalej

Wraz z Regionem Sieci Poczty Polskiej S.A. w Krakowie przypominamy o obowiązku posiadania skrzynek pocztowych zainstalowanych na posesjach, które w znaczny sposób rozwiązują problem doręczania korespondencji do adresatów zamieszkałych w obszarze doręczeń Gminy Dąbrowa Tarnowska. Czytaj dalej

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Dąbrowa Tarnowska na 2017 rok.
Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom realizację zadań publicznych odpowiadających celom „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”. Czytaj dalej

27 czerwca 2017 r. w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie Burmistrza  Krzysztofa Kaczmarskiego z dyrektorami szkół, przedszkoli i żłobka. W naradzie udział wzięli  Zastępca Burmistrza Stanisław Ryczek oraz Dyrektor CUW Marta Chrabąszcz.
Podsumowano mijający rok szkolny 2016/2017. Burmistrz Krzysztof Kaczmarski przedstawił prezentację ukazującą najważniejsze działania i sukcesy poszczególnych placówek. W swojej wypowiedzi podkreślił, iż placówki oświatowe działające na terenie gminy wykazują się dużą różnorodnością działań i odnoszą sukcesy w wielu konkursach. Na pochwałę zasługuje także ich ścisła współpraca z lokalną społecznością. Czytaj dalej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 ze zm.) WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 14/L/2017 (znak sprawy: WI-IV.746.1.22.2017) z 27 czerwca 2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN15 kV na terenie zamkniętym PKP – linia kolejowa Nr 115 Tarnów – Szczucin (km 23,680), na działce nr 7/8 obr. Bagienica, jedn. ewid. Dąbrowa Tarnowska – na wniosek złożony przez inwestora: TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział w Tarnowie (ul. Lwowska 72-96b, 33-100 Tarnów), działającego przez pełnomocnika: Pana Edwarda Jarmułę, PPiNE PRONAEL, z 11 kwietnia 2017 r. Czytaj dalej

Lipiec od kilkunastu lat jest czasem radosnego świętowania w Dąbrowie Tarnowskiej. Stolica Powiśla Dąbrowskiego była pionierem jako gospodarz Dni miasta w regionie, po niej dołączyły do tego zwyczaju okoliczne miasta i miasteczka. Od 10 lat na parkingu C.H. „Dąbrowiak” rozbrzmiewają różne rytmy, posłuchać  można wielu stylów, podziwiać umiejętności taneczne, instrumentalne i wokalne, oglądać pokazy w ramach „Spotkania Kultur” – filaru Dni Dąbrowy.
Ale święto miasta to nie tylko impreza masowa w sercu osiedla Westerplatte. Tegoroczne składniki – jak sama nazwa wskazuje na liczbę mnogą – świętowania stolicy powiatu: IV Koncert Muzyki Duszy w Ośrodku Spotkania Kultur w piątek 14.07 o godz.18:00, X Spotkanie Kultur – 16.07 od godz.17:00 i V Dąbrowska Noc Bluesowa na dziedzińcu OSK w piątek 21.07 od godz.18:00, wystawa historyczna w Miejskiej Bibliotece Publicznej i kilka turniejów sportowych na terenie kompleksu boisk „Orlik 2012”.
Czytaj dalej

W niedzielę 25 czerwca br. na Parafialnym Ośrodku Sportu i rekreacji odbył się koncert ewangelizacyjny nawiązujący do ubiegłorocznych Światowych Dni Młodzieży. Był on połączony z rodzinnym piknikiem, podczas którego każdy z uczestników mógł skosztować smacznego bigosu, kiełbasy z grilla, domowego ciasta, lodów i napojów za symboliczną złotówkę. Festiwal Młodych otworzył Proboszcz Parafii NMP Szkaplerznej Stanisław Cyran, a oprawę zapewniły zespoły Bartka Jaskota i Filii Dei z przyjaciółmi
W organizację tej parafialnej imprezy włączyły się dąbrowskie grupy parafialne w tym Akcja Katolicka oraz Odnowa w Duch Św. Pomocą służył także samorząd Gminy Dąbrowa Tarnowska, a także Dąbrowscy Strzelcy z Jednostki JS 2083. Wśród uczestników Festiwalu Młodych nie zabrakło Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego.
Wydarzenie zakończyła adoracja Najświętszego Sakramentu na wolnym powietrzu, którą prowadzili dąbrowscy księża, na co dzień pracujący z młodzieżą, pod przewodnictwem ks. Marka Zembury.
Czytaj dalej

Podopieczni Football Academy Dąbrowa Tarnowska nie zwalniają tempa, początkiem czerwca zakończyli turnieje Deichmana, następnie wyprawa do Opola na Finał Mistrzostw Polski FA oraz zakończenie sezonu Ligi Młodych Orłów.
Ostatnim akordem czerwcowych wojaży był turniej „MINERALNI SUMMER CUP 2017″ , który odbył się w sobotę 24 czerwca w Krynicy Zdrój. Mocna obsada drużyn z nowosądecczyzny m.in. Sandecja Nowy Sącz, Dunajec Nowy Sącz, Poprad Muszyna, Korona Beskidu czy Mineralni Krynica, był  doskonałą możliwością konfrontacji naszych podopiecznych w nowym środowisku piłkarskim. Forma zawodników Football Academy jest wyśmienita.
W obu kategoriach wiekowych zajęliśmy II miejsca w turnieju.

UWAGA ! Podmiot podszywający się pod Ministerstwo Rozwoju wysyła na adresy przedsiębiorców komunikat wzywający do zapłaty, pod rygorem usunięcia danych dotyczących wpisów z bazy CEIDG. Uprzejmie informujemy, że nie są to wiadomości wysyłane przez Ministerstwo Rozwoju. Bardzo prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na tego typu wiadomości.
Wszelkie czynności związane z wpisem do CEIDG są BEZPŁATNE!
W tej sprawie prokuratura prowadzi postępowanie. Czytaj dalej

Strona 28 z 387« Pierwsza...1020...2627282930...405060...Ostatnia »