Archiwum kategorii: Aktualności

Na sesji w dniu 28 grudnia 2017 r. Rada Miejska uchwaliła budżet Gminy Dąbrowa Tarnowska na rok 2018. Burmistrz Krzysztof Kaczmarski wnioskując o uchwalenie przedłożonego projektu budżetu omówił dochody, wydatki i ważniejsze zdania inwestycyjne przewidziane do realizacji w przyszłym roku. Dochody planowane w budżecie Gminy na rok 2018 przyjęto w wysokości 76.901.173,45 zł. z tego dochody bieżące 72.998.577,12 zł, a dochody majątkowe 3.902.596,00 zł. Subwencja ogólna wynosi 25.534.983,00 zł, w tym subwencja oświatowa 15. 870.740,00 zł. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą 21.485.196,00 zł. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 3.574.654,00 zł. Dochody własne wynoszą 23.371.521,33 zł.
Czytaj dalej

Sięgacz od ulicy Popiełuszki na osiedlu domków jednorodzinnych w Dąbrowie Tarnowskiej wymagał co roku prac związanych z remontem nawierzchni. Wykonana w ostatnim czasie nawierzchnia z kostki brukowej z odwodnieniem zapewnia dojazd do kilku posesji, pełniąc także funkcje parkingu przydomowego.
Prace remontowe prowadzone były przez firmę CREATIV Marcin Baliga z Wielopola. Całkowity koszt robót wyniósł 39 384 zł, a środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy.
Czytaj dalej

Od 1 stycznia 2018 r. realizacja obowiązku meldunkowego zostanie na mocy nowelizacji ustawy o ewidencji ludności uproszczona tak, aby nowe przepisy były jak najmniej uciążliwe dla obywateli. Dzięki temu będzie można zameldować się elektronicznie. Dokona tego każda osoba, która posiada profil zaufany ePUAP albo kwalifikowany podpis elektroniczny. Dzięki temu będzie można zameldować się w dogodnym momencie, bez wizyty w urzędzie.
Wbrew wcześniejszym zapowiedziom rządu obowiązek meldunkowy nie zostanie zniesiony w naszym kraju. Oprócz Polski obowiązek meldunkowy istnieje obecnie w kilkunastu krajach Unii Europejskiej, m.in. w Finlandii, Wielkiej Brytanii, Danii i Szwecji. W wielu z nich traktuje się go bardziej rygorystycznie niż w Polsce.
Czytaj dalej

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o pożytku publicznym i o wolontariacie ( Dz.U.z 2016r. poz. 1817 z p.zm) Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania: „Prowadzenie Dziennego Domu „Senior+”na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska. Podmiot, któremu udzielono dotacji to Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” z siedzibą przy ul. Kościuszki 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska. Czytaj dalej

28 grudnia 2017 r. na sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej Burmistrz Krzysztof Kaczmarski wręczył nagrody dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Tarnowska. Nagrody przyznano na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów szkół i przedszkoli w oparciu o kryteria zawarte w „Regulaminie określającym szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego” za szczególne osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Czytaj dalej

W czwartek 28 grudnia 2017 r. odbyła się XXXVII – ostatnia w tym roku sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Obrady prowadził Jacek Sarat – Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Roboczy charakter sesji poprzedziła uroczystość wręczenia nagród dla nauczycieli oraz stypendium dla  uczennicy  Wiktorii Grzech. Głównym tematem sesji było podjęcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na rok 2018 oraz przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2018 – 2024. Za uchwałą budżetową głosowali wszyscy radni obecni na sesji. Czytaj dalej

Informujemy, że 29 grudnia 2017 r. (w piątek) Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej będzie czynny do godz. 14:00, a kasa urzędu będzie czynna do godz. 12:30.
Powyższe ograniczenia podyktowane są koniecznością zamykania roku budżetowego.
Urząd Stanu Cywilnego będzie pełnił dyżur w dniu 30 grudnia 2017 r.  (sobota) w godzinach od 13:00 do 15:00, podczas którego będzie można załatwić formalności związane z aktem zgonu.

W środę 27 grudnia br. w Dąbrowie Tarnowskiej oficjalnie oddano do użytku defibrylator AED, który został udostępniony mieszkańcom naszej gminy już w pierwszej połowie grudnia. Symbolicznego odsłonięcia defibrylatora AED i oddania go do użytku społeczności powiatu dąbrowskiego dokonali Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Adam Kwaśniak Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski, Marek Kopia Wicestarosta Dąbrowski oraz Krzysztof Kaczmarski Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej. Wydarzenie to sfinalizowało pt. „Bezpieczny powiat dąbrowski z AED – każdy może uratować bezcenny dar – ludzkie życie” dofinansowany z budżetu Województwa Małopolskiego, przygotowany jeszcze w ubiegłym roku przez Starostwo Powiatowe. Czytaj dalej

W dniu dzisiejszym Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej odwiedzili Kolędnicy Misyjni, którzy odwiedzają dzisiaj dąbrowskie domy zbierając fundusze na projekty niosące pomoc ich rówieśnikom w krajach misyjnych. Zostali bardzo ciepło przyjęci zarówno przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego, Z-cę Burmistrza Stanisława Ryczka jak i przez pracowników urzędu. Dzieci biorące udział w Kolędzie Misyjnej w dąbrowskiej Parafii NMP Szkaplerznej zostały rozesłane do pełnienia swojej ważnej misji w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia. Zgromadzone przez nich środki zostaną w tym roku przeznaczone na projekty związane z pracą misjonarzy wśród dzieci z Czadu, Republiki Środkowoafrykańskiej, Kamerunu, Republiki Konga, Brazylii, Boliwii oraz Syrii i Libanu w ramach funduszu Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Pieniądze wspierać będą edukację dzieci, ich dożywianie, rozbudowę szkół i leczenie najmłodszych z ciężkim niedożywieniem. Czytaj dalej

Zakończono prace przy budowie drogi gminnej w miejscowości Morzychna popularnie zwanej droga „za górę”. Wykonawcą zadania była firma Kompleksowe Utrzymanie Dróg Transport Drogowy Mariusz Biedroński.
Koszty inwestycji wyniosły 94 774,67 zł i pochodziły z budżetu gminy. Droga została przyjęta przez mieszkańców z wielkim zadowoleniem, gdyż poprawia dojazd do posesji prywatnych i do pól.
W ramach robot drogowych wykonano nawierzchnię asfaltową wraz z poboczami na odcinku o długości 200 m. Wykonanie  takiego odcinka drogi podyktowane jest tym, że na dalszej długości drogi gmina nie ma obecnie możliwości pozyskała gruntu na poszerzenie drogi.
Czytaj dalej

W ostatnich latach reaktywowano w Dąbrowie Tarnowskiej Bank Żywności, dzięki zaangażowaniu gminy w Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 i współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Bank Żywności prowadzony jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Pomocna Dłoń we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny. Pomoc żywnościowa przyznawana jest na mocy kryterium dochodowego, a w Gminie Dąbrowa Tarnowskiej otrzymuje ją 1600 osób zidentyfikowanych przez MOPSiWR. Każdego miesiąca bank wydaje około 10 ton żywności. Wśród wydawanych produktów spożywczych są: makarony, sery, groszek konserwowy, konserwy mięsne i rybne, ryż, kasza, cukier, olej, mleko i koncentrat pomidorowy. Czytaj dalej

Samorząd Gminy Dąbrowa Tarnowska wyraża podziękowania za nadesłane na adres Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej i Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej kartki świąteczne i noworoczne z życzeniami wszystkiego najlepszego. Te liczne wyrazy pamięci i dowody sympatii, które w okresie przedświątecznym napłynęły od osób prywatnych, firm i instytucji sprawiły nam dużą przyjemność. Niektóre z nich przysłano z odległych krajów, inne zaś z miejsc całkiem bliskich. Każda z kartek miała swój udział w tworzeniu świątecznej atmosfery i za każdą jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej – Krzysztof Kaczmarski
Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej- Jacek Sarat
Zastępca Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej – Stanisław Ryczek
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Czytaj dalej

Zgodnie z wieloletnią tradycją w dzień Wigilii Bożego Narodzenia – 24 grudnia br. – w Domu Pomocy Społecznej i Hospicjum im. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, przy Wigilijnym Stole spotkali się pensjonariusze, pracownicy i samorządowcy by wspólnie spożyć Wigilię.  Spotkanie wigilijne rozpoczęło się od Mszy Św. odprawionej w kaplicy DPS przez. Ks. Prałata Józefa Porembę i Ks. Zbigniewa Szewczyka – kapelana dąbrowskiego szpitala.
Wspólne świętowanie kontynuowano w stołówce DPS, gdzie po modlitwie i złożeniu życzeń przez zaproszonych gości, dzielono się opłatkiem, wzajemnie składając sobie życzenia. Samorząd lokalny reprezentowali Burmistrz Krzysztof Kaczmarski, Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Informatyzacji Urzędu Miejskiego Krzysztof Orwat oraz Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marię Smolichę. 
Czytaj dalej

22 grudnia br. w Jadłodajni Caritas „BETANIA” odbyła się tradycyjna kolacja wigilijna, do której zasiadły wspólnie z organizatorami osoby samotne, chore i w starszym wieku.
Zgodnie z wieloletnią tradycją organizatorami wieczerzy wigilijnej byli: ks. Stanisław Cyran – Proboszcz dąbrowskiej parafii, Krzysztof Kaczmarski – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej kierowany przez Katarzynę Hałun.
Inicjatorem tych spotkań przed wielu laty był ks. Prałat Józef Poremba i odbywały się najpierw w starej jadłodajni przy ul. Kościelnej, a od blisko 18 lat organizowane są w Kuchni Caritas „BETANIA” przy ul. Piłsudskiego.
Czytaj dalej

Już po raz dziewiąty rusza akcja „Świeć się z Energą”, podczas której zostaną wybrane najpiękniej rozświetlone miasta w Polsce, które walczyć będą o tytuł „Świetlnej stolicy Polski” i nagrody na szczytny cel. Jak co roku, w przygotowanej przez Grupę Energa zabawie o głosy internautów rywalizować będą nie tylko miejskie iluminacje, swój konkurs będą też mieli miłośnicy świątecznej fotografii.
Tegoroczna łączna pula nagród wynosi aż 184 000 zł i zostanie w całości przekazana na cele dobroczynne. Dzięki „Świeć się z Energą” Polacy będą mogli zobaczyć bożonarodzeniowe iluminacje z całej Polski i dzięki temu pełniej poczuć świąteczną atmosferę. i zjednoczyć się we wspólnym celu, jakim jest głosowanie na miasta oraz pomoc potrzebującym. Akcja zachęca również do uwieczniania na zdjęciach świetlnych ozdób w domach, choinek i ulic miejskich, czy bożonarodzeniowych szopek.
Czytaj dalej

W Nieczajnie Górnej zakończono przebudowę drogi „do Maziarza”. Wykonawcą zadania była firma Budomex Kazimierz Górniak sp. j. z Połańca. Koszt inwestycji wyniósł 66 677,66 zł, a środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy.
Przebudowany odcinek drogi o długości 145 m popularnie nazywany drogą „do Maziarza” znacznie poprawi komfort dojazdu do indywidualnych posesji.
Czytaj dalej

%foto UMDT  %foto UMDT

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Dni bezpośrednio poprzedzające ten świąteczny czas to okres, kiedy jesteśmy zabiegani i rozkojarzeni robieniem zakupów w sklepach i przygotowywaniem świątecznych potraw. Pamiętajmy, aby myśląc o świętach nie zapominać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.
Tradycyjnie już Policja apeluje o szczególną ostrożność podczas przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia. To również czas, gdy dochodzi do większej ilości włamań i kradzieży kieszonkowych. Pamiętajmy więc o zabezpieczeniu mieszkania lub domu. Nawet, gdy wychodzimy tylko do pobliskiego sklepu, sprawdźmy czy drzwi i okna są zamknięte. Nie zapominajmy o załączeniu dodatkowych zabezpieczeń (np. alarmu). Czytaj dalej

Strona 3 z 38712345...102030...Ostatnia »