Archiwum kategorii: Biznes

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako realizator projektu „Dobry Czas na Biznes – Subregion Tarnowski” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 8.3.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 zaprasza do wzięcia udziału w ww. projekcie osoby zamieszkujące powiat dąbrowski chcące założyć własną działalność gospodarczą.
Oferujemy bezzwrotną dotację w wysokości do 24 500 zł. na otwarcie działalności gospodarczej, a także wsparcie w postaci szkolenia i doradztwa. Istnieje również możliwość otrzymania rocznego bezpłatnego, indywidualnego i profilowanego wsparcia doradczego w zakresie księgowości, prawa i utrzymania firmy na rynku.
Czytaj dalej

Od 27 kwietnia do 26 maja 2017 r. młodzi rolnicy będą mogli składać w Oddziale Regionalnym ARiMR wnioski o przyznanie 100 tys. zł. premii na samodzielne rozpoczęcie gospodarowania.
O wsparcie może ubiegać się osoba, która ma nie więcej niż 40 lat i posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Jeżeli ich nie ma, będzie musiała je uzupełnić w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Warunkiem jest też posiadanie gospodarstwa rolnego o powierzchni co najmniej 1 ha i rozpoczęcie jego urządzania nie wcześniej niż 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
Czytaj dalej

15-21 maja 2017 roku odbędzie się siódma edycja Małopolskiego Festiwalu Innowacji. Ten największy w kraju festiwal innowacji to tydzień spotkań zarówno z kreatorami nowoczesnych rozwiązań, jak i instytucjami wspierającymi prekursorów od strony finansowej, prawnej, jak i merytorycznej. Teraz także Ty możesz być jego częścią. Właśnie trwa nabór Partnerów! W 2016 roku 43 partnerów przygotowało 100 wydarzeń! Skala i sukces MFI to efekt wspólnej pracy Województwa Małopolskiego i Partnerów, którzy poprzez swoje zaangażowanie zapewniają uczestnikom szeroką wiedzę z zakresu innowacji i przedsiębiorczości. Spotkania przygotowane przez nich doskonale pokazują nowatorskie rozwiązania, rolę współpracy pomiędzy różnymi środowiskami, skuteczne modele biznesowe i kreatywnych ludzi, którzy inicjują innowacyjne działania. Czytaj dalej

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przed rozpoczęciem kolejnego sezonu agrotechnicznego pragnie zwrócić uwagę Rolników na bezpieczeństwo pracy z powszechnie stosowanymi nawozami i środkami ochrony roślin, zapewniającymi wysokie i dobre jakościowo plony płodów rolnych.
Wykorzystując w swoich gospodarstwach nawozy i pestycydy, są Rolnicy są narażeni na ich negatywne oddziaływanie. Substancje chemiczne mogą wnikać do organizmu człowieka i zwierząt przez drogi oddechowe, układ pokarmowy i skórę, powodując ostre lub przewlekłe zatrucia objawiające się wieloma dolegliwościami psychofizycznymi, a nawet śmiercią.
Aby zmniejszyć ryzyko ich negatywnego oddziaływania, należy szczególnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
Czytaj dalej

Biznes.gov.pl to serwis przeznaczony dla osób zamierzających i prowadzących działalność gospodarczą. Celem portalu jest pomoc w realizacji spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej drogą elektroniczną w sposób łatwy i intuicyjny oraz uproszczenie formalności niezbędnych do założenia i prowadzenia firmy.
W serwisie dostępny jest również opis urzędowych usług oraz gotowe formularze dla przedsiębiorców. Za pomocą serwisu, osoby prowadzące firmę mogą składać wnioski do instytucji państwowych drogą elektroniczną, a także załatwiać swoje biznesowe sprawy przez Internet. Czytaj dalej

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) to połączenie administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej. Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) to reforma dotychczasowych struktur administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej. Zmiany umożliwią lepsze wykorzystanie ich zasobów kadrowych, finansowych i organizacyjnych. Minister właściwy ds. finansów publicznych będzie odpowiedzialny za koordynowanie i współdziałanie w kształtowaniu polityki państwa w zakresie zadań KAS. Połączoną administracją kierował będzie Szef Krajowej Administracji Skarbowej, którym został wiceminister finansów – Marian Banaś. Reforma weszła w życie 1 marca 2017 r. na podstawie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Czytaj dalej

Dąbrowa Tarnowska otwiera się na nowe możliwości i wdraża System Informacji Przestrzennej IPmap – SIP.  Stwarza on większe możliwości zarówno dla samego Urzędu jak i Mieszkańców, potencjalnych inwestorów oraz osób odwiedzających teren Gminy w celach turystycznych.
Jest to interaktywne narzędzie internetowe, gdzie każdy może znaleźć podstawowe informacje związane z przestrzenią Gminy Dąbrowa Tarnowska.
Moduł udostępnia także przeglądarkę tekstów uchwał z narzędziem wyszukiwania, dzięki którym można w wygodny i bardzo szybki sposób znaleźć pożądaną treść. IPplan oferuje także funkcjonalność prowadzenia rejestrów decyzji o warunkach zabudowy (WZ) oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULICP) z graficzną prezentacją danych na mapie ewidencyjnej.
Czytaj dalej

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako realizator projektu „Dobry Czas na Biznes – Subregion tarnowski” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 8.3.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 zaprasza do wzięcia udziału w ww. projekcie osoby zamieszkujące powiat dąbrowski chcące założyć własną działalność gospodarczą.
Oferujemy bezzwrotną dotację w wysokości do 24 500 zł. na otwarcie działalności gospodarczej, a także wsparcie w postaci szkolenia i doradztwa. Istnieje również możliwość otrzymania rocznego bezpłatnego, indywidualnego i profilowanego wsparcia doradczego w zakresie księgowości, prawa i utrzymania firmy na rynku.
Czytaj dalej

W sobotę 25 lutego br. Beata i Robert Kowal, właściciele nowoczesnego gospodarstwa rolnego w Dąbrowie Tarnowskiej zorganizowali uroczyste otwarcie nowej obory dla bydła mlecznego zlokalizowanej w miejscowości Morzychna. Nowy obiekt świadczy o ambitnym podejściu do hodowli i przygotowany został z zastosowaniem najnowszych rozwiązań technologicznych, w tym takich, które zapewniają wysokie standardy dobrostanu zwierząt. Jest to przedsięwzięcie na europejskim poziomie, umiejętnie korzystające z szans jakie dają środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Podczas otwarcia wolnostanowiskowej obory hodowlanej Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski życzył właścicielom gospodarstwa jak najlepszego spożytkowania możliwości jakie stwarza nowy obiekt oraz dalszych sukcesów w działalności rolniczej.
Czytaj dalej

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej przekazuje informacje w sprawie bezpiecznego utrzymywania drobiu na terenie Powiatu Dąbrowskiego oraz wzór powiadomienia o miejscu utrzymywania drobiu.
Ponadto przypomina, że zapisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20-12-2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 poz. 2091) nadal obowiązują na terenie całego kraju.
Czytaj dalej

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski wziął udział w uroczystej inauguracji marketu budowlano-dekoracyjnego Bricomarche w Dąbrowie Tarnowskiej zorganizowanej w poniedziałkowy wieczór 20 lutego 2017 r. Wśród gości zaproszonych przez przedstawicieli Bricomarché prezesa Krzysztofa Szymańskiego i dyrektora Cezarego Kusto byli  także: Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, Bogumiła Mosio Prezes Invest – Nieruchomości Sp. z o.o. wraz z wiceprezesem Romanem Mosio, Ks. Stanisław Cyran proboszcz dąbrowskiej parafii, insp. Andrzej Kupiec Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, Stanisław Początek Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej. Czytaj dalej

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż w okresie od 1 lutego do 28 lutego 2017 roku można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z oryginałami faktur.
Czytaj dalej

Rada Ministrów 24 stycznia przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Podniesienie standardów pracy tymczasowej, polepszenie warunków zatrudnienia pracowników tymczasowych i bezpieczeństwa prawnego pracodawców użytkowników, korzystających z usług agencji pracy tymczasowej, a także poprawa skuteczności kontroli przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Pracy w tym obszarze – to podstawowe cele proponowanych zmian.W projekcie doprecyzowano przepisy dotyczące prac, których nie można powierzać pracownikom tymczasowym. Chodzi o wykonywanie tego samego rodzaju pracy, jaką wcześniej wykonywał pracownik zatrudniony na stałe przez ostatnie 3 miesiące, a który został zwolniony przez pracodawcę użytkownika, z przyczyn od niego niezależnych. Czytaj dalej

Z myślą o rozwoju mieszkańców województwa małopolskiego Stowarzyszenie PROREW z Kielc realizuje dwa projekty: „W Dobrą Stronę” oraz „Stawiam Na Rozwój”, których celem jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-zawodowym osób zamieszkałych powiaty: brzeski, dąbrowski, tarnowski , m. Tarnów, limanowski, myślenicki, nowotarski i suski zagrożonych skumulowanymi problemami społecznymi.
Główny cel projektu zakłada zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-zawodowym min. 45 osób z grupy docelowej 50 sób (28 kobiet i 22 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym w szczególności osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, korzystających z Programu
Operacyjnego Pomocy Żywnościowej, osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, os. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, os. z niepełnosprawnością intelektualną lub os. z zaburzeniami psychicznymi zamieszkujących w woj. małopolskim w powiatach:  brzeskim, dąbrowskim, tarnowskim , m. Tarnów, limanowskim, myślenickim, nowotarskim i suskim.
Czytaj dalej

Nawet do 87% dofinansowania do szkoleń można uzyskać uczestnicząc w małopolskim projekcie „Kierunek Kariera”, który realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.
Szansę na otrzymanie dofinansowania w formie bonów otrzymają wszyscy uczestnicy projektu, którzy spotkają się z doradcą zawodowym i wraz z nim określą jakich szkoleń potrzebują.
Czytaj dalej

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nowe usługi dla przedsiębiorców. Od stycznia 2017 można już zarejestrować własną firmę przez telefon. Kolejnym udogodnieniem jest telefoniczne powiadamianie o zbliżających się, ważnych terminach i zmianach w przepisach. Nowe usługi to kolejny krok w kierunku przyjaznej e-administracji. Usługa telefonicznej rejestracji działalności gospodarczej dostępna jest pod numerem 801 055 088. Czytaj dalej

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego prowadzić będzie rekrutację w dniach 16-20.01.2017r. do projektu stażowo-szkoleniowego „Aktywni i młodzi na rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Czytaj dalej

Już po raz czwarty na terenie powiatów: tarnowskiego, dąbrowskiego, brzeskiego oraz miasta Tarnowa rusza  nabór do IV edycji projektu Młodz i Proaktywni, objętego Patronatem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Głównym celem projektu jest pomoc osobom biernym zawodowym w zdobyciu doświadczenia zawodowego a także wsparcie firm poszukujących pracowników na lokalnym rynku pracy. Projekt skierowany jest do ludzi młodych 18 – 29 rokiem życia, biernych zawodowo. W ramach projektu oferujemy doradztwo zawodowe, przygotowujące do realizacji stażu i późniejszego podjęcia pracy zawodowej, płatne staże u pracodawców z możliwością zatrudnienia, a także bezpłatne szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe.
Czytaj dalej

„Przegląd Samorządowy: 2 lata Samorządu Gminy Dąbrowa Tarnowska w ‘pigułce’” to nowa publikacja Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej przygotowana na półmetek kadencji samorządowej 2014-2018. Ukazuje życie miasta i gminy od ostatnich tygodni 2014 roku do grudnia 2016 roku ze szczególnym uwzględnieniem pracy lokalnego samorządu. Ważne dla naszej społeczności wydarzenia i działania samorządowców obecnej kadencji przedstawione są w formie kalendarium oraz z wyszczególnieniem poszczególnych obszarów tematycznych.
Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski w słowie wstępnym nawiązuje do dobrej tradycji przeprowadzania podsumowań na półmetku. Jak zaznacza lata 2015 i 2016 były dla naszego miasta oraz sołectw gminnych czasem śmiałych inwestycji i realizacji nowatorskich projektów.
Czytaj dalej

Strona 1 z 1112345...10...Ostatnia »