Archiwum kategorii: gospodarka-odpadami

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej uprzejmie informuje, że odbiór odpadów komunalnych przewidziany na poniedziałek 12 listopada 2018 r. w miejscowościach Lipiny, Szarwark i Morzychna oraz w Dąbrowie Tarnowskiej na ul. Żabieńskiej, Lotników Halifaxa, Ofiar Danielnika, Al. Wolności i ul. Zazamcze z racji ustanowienia dnia wolnego od pracy odbędzie się w wtorek 13 listopada 2018 r.

Przygotowany przez Gminę Dąbrowa Tarnowska projekt pn. „Przebudowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Dąbrowa Tarnowska” został pozytywnie oceniony przez Zarząd Województwa Małopolskiego i otrzyma unijne dofinansowanie w wysokości 991 990,45 zł. Całkowity koszt wykonania zadania wynosi 1 492 673,30 zł. Realizacja tego przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zaplanowana jest na 2019 r.
Istniejące na terenie gminy dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowane przy ul. Jagiellońskiej w Dąbrowie Tarnowskiej i w Szarwarku wymagają gruntownej przebudowy i modernizacji, co zapewni realizacja ww. projektu. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tworzenie i utrzymywanie punktów selektywnego zbierania odpadów jest elementem obligatoryjnym zadań własnych wszystkich gmin w Polsce.
Czytaj dalej

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej informuje o ustaleniu harmonogramów wywozu odpadów w 2018 roku.
Można się z nimi zapoznać się na stronie www.dabrowatar.pl w zakładce: „Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska” lub bezpośrednio klikając w ten link: http://www.dabrowatar.pl/odpady-harmonogramy/, a następnie w odpowiednią ulicę bądź miejscowość. Czytaj dalej

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że M.P.K. Spółka z o. o w Dąbrowie Tarnowskiej prowadzi zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu RTV i AGD w najbliższym czasie, tj. w październiku i listopadzie br. w poszczególnych rejonach naszej gminy.
Odpady  powinny być wystawione do godz. 7:00 w miejscu, z którego odbierane są odpady komunalne (pojemniki).
Zbiórka przeprowadzana jest zgodnie z poniższym podziałem i harmonogramem.
Czytaj dalej

Zakończono prace przy rekultywacji składowiska odpadów w Szarwarku. Celem zadania było ograniczenie szkodliwego oddziaływania nieczynnego już składowiska na tereny przyległe i zbiorniki wód podziemnych oraz ogólna poprawa stanu środowiska naturalnego i estetyki otoczenia. Składowisko znajdowało się na śródleśnej polanie otoczonej od wszystkich stron kompleksem leśnym, około 300 metrów od domów mieszkalnych, przez co prowadzenie rekultywacji było szczególnie wymagającym przedsięwzięciem. Całokształt prac prowadziła firma Chamot z Podkarpacia, a całkowita wartość zadania wynosiła 440 365,32 zł.
Realizacja zadania rozpoczęła się już w roku ubiegłym, a Gmina Dąbrowa Tarnowska uzyskała na ten cel częściowo umarzalną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 352 292,00 zł.

Czytaj dalej

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z p.zm.) Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej zawiadamia, że od 1 lipca 2017 r. będą obowiązywać nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z Uchwały Nr XXIX/401/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i wynosi odpowiednio: Czytaj dalej

Czytaj dalej

Publiczna Szkoła Podstawowa w Nieczajnie Górnej uczestniczy w wojewódzkim projekcie „EKOSZKOŁA 2017”. W związku z tym, w oparciu o program działań pod nazwą „Żyj w zgodzie z przyrodą”, podejmujemy szereg działań, mających na celu budowanie świadomości ekologicznej wśród uczniów.
27 kwietnia w ramach  obchodów  Dnia Ziemi odbyło się podsumowanie tego przedsięwzięcia, na które licznie przybyli rodzice i zaproszeni goście pan Wojciech Pelczar przedstawiciel Powiatowej Stacji Epidemiologicznej w Dąbrowie Tarnowskiej radni Rady Miejskiej: Kazimiera Wąż i Bogdan Pawelec, który prowadzi od 11 lat gospodarstwo ekologiczne.
Czytaj dalej

8 maja 2017 r. audytorzy rozpoczynają pracę w naszej gminie. Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach procedury przetargowej na wykonanie ocen energetycznych dla gminy Dąbrowa Tarnowska wybrał firmę NDE sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
Przypominamy, że wymiana pieców w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dotyczy tylko osób które zgłosiły swoją chęć udziału w projekcie w miesiącach wakacyjnych 2016 roku oraz dokonały potwierdzenia swoich zgłoszeń w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej do 15 grudnia 2016 roku zgodnie z otrzymaną pisemną korespondencją.
Czytaj dalej

Dzieło Misyjne Diecezji Tarnowskiej realizuje dwie akacje charytatywne: „Makulatura na misyjne studnie” oraz „Kolorowy złom na misyjny dzwon”. Pod tymi hasłami kryją się ogromne możliwości dla pomocy potrzebującym w krajach misyjnych.
Zgromadzoną makulaturę i posegregowany złom będzie można składać w najbliższy czwartek 27 kwietnia od 9.00 do 12.00 na podstawiony samochód na parkingu przed „nowym kościołem” pw. NMP Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej. Wesprzyjmy to szlachetne dzieło robiąc przy okazji porządek z niepotrzebnymi rzeczami w domu.
Poprzez zbiórkę makulatury oraz kolorowego złomu można pomóc mieszkańcom krajów misyjnych w uzyskaniu dostęp do czystej wody przez budowę studni głębinowych oraz w zakupie kościelnego dzwonu do misyjnej kaplicy, a także przy niełatwym zadaniu budowy szkoły podstawowej dla Pigmejów Afryce.
Czytaj dalej

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że M.P.K. Spółka z o. o w Dąbrowie Tarnowskiej organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu RTV i AGD. Odpady  powinny być wystawione do godz. 7.00   w miejscu, z którego odbierane są odpady komunalne (pojemniki).
Zbiórka przeprowadzona będzie zgodnie z poniższym podziałem i harmonogramem.

Czytaj dalej

„Wolni od azbestu” – to hasło, które przyświecało konferencji, która odbyła się w Wieliczce w ostatnich dniach marca z udziałem Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Wojciecha Kozaka.
Podczas spotkania, na którym Gminę Dąbrowa Tarnowska reprezentował Burmistrz Krzysztof Kaczmarski, podsumowano projekt usuwania azbestu w Małopolsce w latach 2012-2017 i finansowany z programu szwajcarskiego. Dzięki niemu w 69 gminach Małopolski demontowano i bezpiecznie składowano wyroby zawierające azbest.
Czytaj dalej

Od 1 lipca 2017 r. wejdą w życie nowe zasady segregacji odpadów komunalnych, które będą obowiązywały na terenie całego kraju. Od tej pory odpady będą dzielone na cztery frakcje. Do pojemnika/worka niebieskiego trafi papier, do zielonego – szkło (z możliwością rozdzielenia na szkło bezbarwne – biały i szkło kolorowe – zielony pojemnik/worek), żółtego – metale i tworzywa sztuczne, a do brązowego – odpady ulegające biodegradacji. Czytaj dalej

Ostatnie lata przyniosły również dużą poprawę stanu środowiska naturalnego. Wszystko za sprawą gigantycznej rozbudowy sieci kanalizacyjnej. Ścieki nie płyną więc już tak szerokim strumieniem do przydrożnych rowów i na pola, a coraz częściej trafiają tam, gdzie ich miejsce, czyli do oczyszczalni. To także dzięki temu systematycznie poprawia się jakość wód w zlewniach tarnowskich rzek.
Jak na te zmiany reagują mieszkańcy? Czy chętnie korzystają z dobrodziejstw, jakie niesie XXI wiek? Jeszcze nie tak dawno nie byli przecież zbyt skłonni do przyłączenia swoich domów do sieci. Dlaczego? Bo najczęściej mieli wodę z własnych studni, a więc za darmo. A ścieki? Te trafiały na pola i łąki albo przesączały się z szamb do ziemi, zatruwając przy okazji warstwy wodonośne. Ich „wywóz” również więc nic nie kosztował. Na szczęście przez ostatnie lata sporo się zmieniło.
Czytaj dalej

Informujemy mieszkańców naszej gminy, że nastąpiło zakłócenie w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych od osób indywidualnych z posesji zamieszkałych oraz budynków wielomieszkaniowych (bloki). Trudności te spowodowane były bardzo niskimi temperaturami, które utrudniły pracę pojazdom specjalistycznym i ekipom porządkowym.
Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej przeprasza za te niedogodności i czyni wszystko aby odbiór odpadów był zgodny z harmonogramem. Rozwiązanie problemu powinno nastąpić w ciągu dwóch dni.
Czytaj dalej

Informujemy, że od 01 stycznia 2017 roku odbiór odpadów komunalnych od właścicieli posesji zamieszkałych z terenu Gminy Dąbrowa Tarnowska będzie wykonywało Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. B. Joselewicza 8; 33-200 Dąbrowa Tarnowska.
Ceny jednostkowe za odbiór odpadów od 01.01.2017 pozostają na tym samym poziomie. Harmonogramy odbioru odpadów na 2017 rok zostaną doręczone przed końcem 2016 roku. Zasady segregacji odpadów nie ulegają zmianie.

Przypominamy jednocześnie, iż w dniu 30 grudnia 2016 roku mija termin wpłaty IV raty opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Zarząd Województwa Małopolskiego informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń і zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznać można się na stronie www.powietrze.malopolska.pl/antvsmogowa.
Przyjęty przez Zarząd Województwa Małopolskiego projekt uchwały antysmogowej dla Małopolski, to dokument, który od połowy przyszłego roku ma wprowadzać całkowity zakaz spalania mułów i flotów węglowych w piecach i kominkach na terenie całego województwa oraz wyeliminować montowanie kotłów, które nie spełniają norm ekoprojektu.
Najważniejszymi założeniami uchwały antysmogowej dla Małopolski jest ograniczenie powstawania nowych źródeł niskiej emisji i wprowadzenie zakazu instalowania tzw. kopciuchów, czyli kotłów, które nie spełniają żadnych norm emisji zanieczyszczeń. Uchwała ma także wprowadzić od lipca 2017 roku zakaz palenia w piecach mułami i flotami węglowymi oraz mokrym drewnem (o wilgotności powyżej 20%).
Czytaj dalej

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że M.P.G.K Spółka z o. o w Tarnowie organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu RTV i AGD. Odpady powinny być wystawione do godz. 8.00 w miejscu, z którego odbierane są odpady komunalne (pojemniki). Zbiórka przeprowadzona będzie zgodnie z poniższym podziałem i harmonogramem: Czytaj dalej

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej przypomina o zmianie terminu wpłaty należności za odpady komunalne za IV kwartał, tj. za miesiące: październik, listopad, grudzień.
Opłatę tą należy wpłacić do 30 grudnia 2015 r. Można ją uiścić: w kasie urzędu lub na konto bankowe nr 02 9462 0003 2001 0000 4226 0002 lub u Sołtysa wsi.
Przypominamy również, że Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej dokonała zmiany Uchwały Nr V/35/15 RMDT z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, która skutkuje niewielką podwyżką stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Czytaj dalej

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej informuje o zmianie terminu wpłaty należności za odpady komunalne. Opłatę za IV kwartał należy wpłacić do 30 grudnia 2015 r. Opłatę można uiścić: w kasie urzędu, na konto bankowe nr 02 9462 0003 2001 0000 4226 0002 lub u Sołtysa wsi.

Strona 1 z 3123