Archiwum kategorii: Urzędowe

Zakończono prace przy modernizacji drogi bocznej od ulicy Grunwaldzkiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Droga łączy ulicę Grunwaldzką z ulicą Ligęzów. Wykonawcą robót była firma Kompleksowe Utrzymanie Dróg Mariusz Biedroński.
Została wykonana nawierzchnia asfaltowa wraz z poboczami szerokości 3,5 m na długości 160 m. Koszt przebudowy drogi wyniósł 115 578,50 zł. Zadanie zostanie sfinansowane w całości ze środków własnych gminy. Mieszkańcy podarowali grunt pod budowę drogi. Zrealizowana inwestycja nie tylko poprawi komfort zamieszkania, ale również pozwoli na bezpieczny dojazd oraz dojście do budynków mieszkalnych i usługowych.
Jest to kolejna inwestycja, która poprawiła stan dróg na terenie naszej gminy.
Czytaj dalej

Zakończono prace przy remoncie drogi gminnej „Zagrody” w Gruszowie Małym zniszczonej podczas powodzi w 2010 roku. Została wykonana nawierzchnia asfaltowa na długości 742 m wraz z poboczami. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe z Dębicy. Koszt remontu drogi wyniósł 286 269,74 zł, który w całości zostanie sfinansowany z budżetu państwa na usuwanie szkód klęsk żywiołowych. Remont ten był od dawna oczekiwany przez mieszkańców. Stara nawierzchnia asfaltowa wykonana była w latach 70.

Czytaj dalej

Urząd Miejski Dąbrowa Tarnowska wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego zapraszają mieszkańców Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska zainteresowanych pozyskiwaniem dotacji unijnych na konsultacje z pracownikiem Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Dyżur konsultanta odbędzie się w sali ślubów Urzędu Miejskiego Dąbrowa Tarnowska w środę 12 grudnia 2018r. w godzinach od 9:00 do 11:30. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych preferencyjnymi pożyczkami na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej, dotacjami na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej, lub pozostałymi możliwościami wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020. Czytaj dalej

W środę 5 grudnia br. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski podpisał umowę z Dolnośląskim Biurem Projektowania Urbanistycznego Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, reprezentowanym przez urbanistów Panią Joannę Świtlińską – Robutkę i Pana Pawła Niemca, na opracowanie projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Dąbrowa Tarnowska. Zmiana ta jest następstwem uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej nr XLIII/609/18 z dnia 26 czerwca 2018r. o przystąpieniu do zmian w planie i obejmuje obszar miasta w rejonie ulic Sucharskiego, Warszawskiej, Ogrodowej i Grunwaldzkiej przyjętego uchwałą nr XXIX/267/09 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 września 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2009 r. Nr 644 poz. 4852 – z późn. zm.). Czytaj dalej

Biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapraszają do rejestracji wszystkie koła gospodyń wiejskich, które zainteresowane są możliwością zyskania osobowości prawnej oraz ubiegania się o pomoc finansową. Warunkiem otrzymania do 5 tysięcy złotych wsparcia na start jest złożenie wniosku o rejestrację jak najszybciej, najlepiej do 14 grudnia. Do 27 grudnia trzeba będzie złożyć wniosek o wypłatę pieniędzy.
To gwarancja otrzymania wsparcia.

Czytaj dalej

Polacy pokochali płatności zbliżeniowe, więc na pewno w zbliżającym się okresie świątecznym będą chętnie korzystać ze swoich kart. Niestety, czas przedświątecznej gorączki to również większe ryzyko kradzieży lub utraty nie tylko gotówki, ale także kart płatniczych, których Polacy mają już w portfelach ponad 40 milionów. W przypadku problemu utraty karty, ale także dowodu osobistego z pomocą może nam przyjść szybkie zastrzeżenie naszej karty pod całodobowym międzybankowym numerem alarmowanym (+48) 828 828 828. Od początku jego funkcjonowania, Polacy skorzystali z takiej możliwości już ponad 575 tys. razy. Czytaj dalej

Św. Mikołaj zawitał do podopiecznych Zespołu Jednostek Wspierających Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej i z „workiem prezentów” spotkał się z wyczekującymi go dziećmi i młodzieżą Domu Dziecka. Spotkanie było okazją do wielu uśmiechów i radości. Św. Mikołaj przekazał prezenty, które pomogli mu przygotować: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Starostwo.
Podczas wizyty w Domu Dziecka Mikołajowi towarzyszyli: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski wraz z Radnym Rady Miejskiej Jerzym Żelawskim, Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek wraz z Wicestarostą Krzysztofem Brykiem, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Agnieszka Anioł-Głuszek wraz z Z-cą Dyrektora Marią Smolichą.
Czytaj dalej

Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dąbrowa Tarnowska na lata 2019-2021. Wszelkie uwagi, opinie i propozycje proszę kierować na Formularzu zgłaszania uwag.
Projekt Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dąbrowa Tarnowska na lata 2019-2021 wraz z Formularzem zgłaszania uwag dostępny jest:na stronie internetowej: www.mopsiwr.pl, www.dabrowatar.pl; w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej w godzinach urzędowania.

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej  ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: „Prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska” w 2019 roku.
Zadanie będzie polegało na prowadzeniu przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu ofert Dziennego Domu „Senior+” w lokalu usytuowanym  w Budynku ul. B. Joselewicza 8 w Dąbrowie Tarnowskiej. Czytaj dalej

W dniu 30 listopada 2018 r. w Urzędzie Miejskim odbyła się III sesja Rady Miejskiej. Obrady prowadził Pan Dariusz Lizak – Przewodniczący Rady Miejskiej.
Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z sesji Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski zapoznał radnych ze sprawozdaniem z działalności międzysesyjnej. W dalszej części sesji radni składali wnioski i zapytania dotyczące bieżących spraw lokalnych oraz inwestycji planowanych na rok 2019 zarówno w Gminie, jak i w Powiecie Dąbrowskim. Na pytania dotyczące Powiatu odpowiedzi udzielał Pan Lesław Wieczorek – Starosta Dąbrowski, w pozostałych kwestiach Burmistrz Krzysztof Kaczmarski odpowie radnym na piśmie.
Czytaj dalej

Od jutra, czyli od 1 grudnia br. w całej Polsce lekarze będą mogli wystawiać zwolnienia jedynie w formie elektronicznej (papierowe wykorzystywane będą tylko w wyjątkowych sytuacjach, np. w razie awarii systemu). Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapewnia, że wprowadzenie e-zwolnień przyniesie znaczące ułatwienie zarówno dla lekarzy jak i pacjentów, a korzyści będą obopólne. Jakościowa zmiana między zwolnieniami papierowymi a elektronicznymi ma zaoszczędzić czas wszystkim stronom. Lekarze mogli wystawiać e-zwolnienia od 1 stycznia 2016. Od tego czasu do pierwszych dni listopada tego roku wydali 7,5 mln takich zaświadczeń.  Czytaj dalej

W październiku 2018 roku, Sejm przyjął ustawę o kołach gospodyń wiejskich. Nowe prawo ma określać m.in. formy i zasady zrzeszania się w kołach gospodyń wiejskich, tryb ich zakładania oraz organizację kół gospodyń wiejskich. Nowe prawo przewiduje, że KGW będą miały osobowość prawną, będą mogły zarabiać i pozyskiwać dotacje. Jednak w jednej wsi będzie mogło istnieć tylko jedno KGW, a kto szybciej je zarejestruje ten ma pierwszeństwo.
W najbliższą sobotę tj. 1 grudnia br. w godzinach od 9:00 do 14:00 w siedzibie Dąbrowskiego Biura Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 33 pracownicy ARiMR będą udzielać szczegółowych informacji osobom zainteresowanym wyżej wymienioną tematyką w świetle ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Czytaj dalej

W związku z koniecznością wykonania pilnych robót przełączeniowych Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie informuje, że w dniu 29 listopada 2018 r. w godz. 08:00 – 12:00 w miejscowości Laskówka Chorąska (dz. nr ewid. 547) niezbędne jest odgazowanie gazociągu wysokiego ciśnienia, któremu towarzyszyć będzie hałas o znacznym natężeniu.

Centrum Informacji  i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie Wojewódzkiego Urzędu Pracy będzie prowadzić w I kwartale 2019 r. bezpłatne zajęcia dla osób poszukujących pracy
Wszystkie zajęcia  rozpoczynają się o godz. 9.00 w siedzibie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie, al. Solidarności 5-9, sala 126, I piętro.  Zapisy przyjmowane są do drugiego dnia przed rozpoczęciem zajęć w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie, al. Solidarności 5-9, sala 135, I piętro, tel. 14 626 99 40, e-mail: centrum.tarnow@wup-krakow.pl. Formularz zapisu dostępny jest także on–line na www.wupkrakow.praca.gov.pl.
Czytaj dalej

W ostatnich godzinach pojawiły się fałszywe informacje SMS sugerujące możliwość wykonania operacji finansowej z użyciem serwisu Profil Zaufany. Tego typu informacje nie pochodzą od administratorów systemu, a od oszustów.
Wiadomości zawierają link, który może być niebezpieczny. Prosimy o ignorowanie tego typu wiadomości.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 25 listopada br. w wieku 49 lat, po ciężkiej chorobie, zmarła Bożena Józefczyk – pracownica Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia.

Pogrążeni w  smutku koleżanki i koledzy

Ministerstwo Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach wejdzie w życie 29 listopada br. Rozporządzenie to wskazuje na konieczność uwzględnienia w planie zajęć dydaktyczno-wychowawczych równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, obowiązek zasięgnięcia opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego przez dyrektora szkoły lub placówki w sprawie długości przerw międzylekcyjnych, a także określenie obowiązku dyrektora szkoły lub placówki w zakresie zapewnienia uczniom miejsca na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych.
Wymienione powyżej zmiany można zaliczyć do najważniejszych w znowelizowanym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

Czytaj dalej

Jeszcze tyko do 30 listopada br. można składać wnioski w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Dobry start”. Wnioski składane po tym terminie  nie będą rozpatrywane, co oznacza także brak możliwości otrzymania środków finansowych. Świadczenie „Dobry Start” w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku wszystkim dzieciom, które we wrześniu rozpoczęły rok szkolny do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Świadczenie przysługuje na każde uczące się dziecko niezależnie od dochodu.  Nie otrzymują go dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Czytaj dalej

Muzyka od zawsze ma w sobie moc poruszania serc oraz jednoczenia ludzi. Nie bez powodu towarzyszy nam w niemalże każdym aspekcie życia. Koncert ,,Otwarte Serce” to wspaniała okazja do tego, aby tę moc muzyki wykorzystać do wspaniałego celu, jakim jest niesienie pomocy drugiemu człowiekowi. Druga edycja koncertu charytatywnego ,,Otwarte Serce” odbędzie się, aby wspomóc zbiórkę funduszy na leczenie i rehabilitacje Karola Ksenia – młodego chłopaka, który uległ nieszczęśliwemu wypadkowi. Zapraszamy serdecznie do wsparcia tej pięknej inicjatywy już jutro, 24 listopada w Dąbrowskim Domu Kultury w Dąbrowie Tarnowskiej. Rozpoczęcie o 18:00. Czytaj dalej

W czwartek 22 listopada 2018 r. odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023. Została zwołana przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Dariusza Lizaka na podstawie § 2 ust. 6 załącznika Nr 3 Statutu Gminy Dąbrowa Tarnowska zatwierdzonego uchwałą Nr XLVI/660/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 16 października  2018 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018 r.,  poz. 7180) oraz na wniosek Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej. Zgodnie z wymogami statutowymi naszej gminy jednogłośnie przyjęto Uchwałę NR II/5/18 w sprawie ustalenia liczebności stałych komisji Rady Miejskiej, wyboru przewodniczących stałych komisji i składów osobowych stałych komisji  Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Czytaj dalej

Strona 1 z 17212345...102030...Ostatnia »