Archiwum kategorii: Urzędowe

Symboliczne czeki gwarantujące przyznanie dofinansowania na modernizację boisk sportowych i miejsc rekreacji w ramach programu „Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa” wręczyli w Tarnowie Marta Malec-Lech i Edward Czesak z zarządu województwa. Z regionów tarnowskiego, bocheńskiego, brzeskiego i dąbrowskiego dotacje otrzymało 25 jednostek samorządu terytorialnego na łączną kwotę przeszło 2,8 mln zł. Dla Gminy Dąbrowa Tarnowska, reprezentowanej na uroczystości przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego przewidziano dofinansowanie w kwocie 152 320,00 zł na dofinansowanie inwestycji rekreacyjno-sportowej w Szarwarku. Czytaj dalej

Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o przyznaniu 500 bonów wycieczkowych o wartości jeden bon = 1 tysiąc zł dla 10 gmin z Małopolski o najwyższej frekwencji w drugiej turze wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Bony o wartości 50 tys. zł dla każdej zwycięskiej gminy, zostaną przeznaczone na wycieczki szkolne, co pozwoli zorganizować wyjazdy dla ok. 5 tysięcy uczniów z małopolskich szkół podstawowych.
Program zakłada kompleksowe sfinansowanie wycieczki do stolicy Małopolski – miasta Krakowa oraz innych, atrakcyjnych miejsc w naszym województwie. Obejmie on m.in.: przejazd autokarem, zwiedzanie, lekcję demokracji, wyżywienie, ubezpieczenie, usługę przewodnicką.

Czytaj dalej

We wtorek 7 lipca br. w Dąbrowie Tarnowskiej gościł Tomasz Pałasiński Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w Krakowie. Wraz z Burmistrzem Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofem Kaczmarskim, Sekretarzem Gminy Stanisławem Ryczkiem oraz zespołem pracowników z Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej odwiedził teren budowy obwodnicy i pozytywnie ocenił stan zaawansowania prac.
Rozmowy prowadzone między gospodarzem Dąbrowy Tarnowskiej i przedstawicielstwem GDDKiA w Małopolsce dotyczyły terminu otwarcia obwodnicy, spraw zgłaszanych przez mieszkańców w trakcie prac oraz docelowo przejmowanej przez samorząd drogi krajowej w obrębie miasta, a także kwestii dotyczących uregulowania szkód powstałych podczas wykonywania inwestycji. W drodze uzgodnień ustalono, m.in. że nowe nawierzchnie i pobocza zostaną odtworzone na ulicach które eksploatowano podczas realizacji inwestycji, a brzegi rzeki Breń wzmocnione w okolicy mostu na ulicy Nowej. Uruchomione zostanie przejście dla pieszych na ulicy Piłsudskiego przy wyjeździe z ulicy Brnik-Pola oraz docelowo dobudowany zostanie chodnik w kierunku miasta. Na koszt wykonawcy zostaną zamontowane wiaty przystankowe na zatokach autobusowych zlokalizowanych w ciągu obwodnicy.
Czytaj dalej

Prawo do obsługi w pierwszej kolejności zyskały m.in. kobiety w ciąży, osoby z dziećmi do lat 3 oraz powyżej 60. roku życia.
W Dzienniku Ustaw ukazało się Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym.
Zgodnie z zapowiedziami, wprowadzono obsługę w pierwszej kolejności osób powyżej 60. roku życia, kobiet w ciąży, osób z dzieckiem do lat 3 oraz osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie.
Poniżej załączamy rozporządzenie z 6 lipca oraz z 15 czerwca, do którego się ono odnosi.

„Fundusze Europejskie dla turystyki. Odkryj Małopolskę na nowo” – to hasło pierwszej odsłony, letniej kampanii billboardowej promującej Fundusze Europejskie w Małopolsce.
Celem kampanii jest dotarcie do mieszkańców regionu z informacją nt. oferty turystycznej, stworzonej na bazie projektów dofinansowanych ze środków unijnych oraz zachęcenie ich do letnich wędrówek i odkrywania Małopolski na nowo. Jest to jeden z elementów długofalowej strategii promocyjnej Funduszy Europejskich realizowanej przez Województwo Małopolskie i zarazem kolejny etap działań promujących rolę, jaką, odgrywają środki unijne w walce z  COVID-19 w regionie. W maju zrealizowano kampanię pokazującą, jak środki unijne pomogły małopolskim szpitalom i służbom ratowniczym w walce z pandemią.
Czytaj dalej

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2020.256 ze zm.) oraz art. 11f. ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U.2018.1474 ze zm.), w związku z art. 17 ust. 1 i 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz art. 108 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 1 lipca 2020 r. zostało wydane postanowienie Wojewody Małopolskiego, znak: WI-XI.7820.1.55.2019.EF, o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 24/2020, znak: WI-XI.7820.1.55.2019 z 19 czerwca 2020 r. zmieniającej decyzję Wojewody Małopolskiego Nr 4/12 znak: WI-VIII.7820.33.2011 z 27 lipca 2012 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: „Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73 Wiśniówka – Kielce – Tarnów – Jasło km 108+090 – 115+008”, zlokalizowanej w województwie małopolskim, powiecie dąbrowskim, gminie Dąbrowa Tarnowska w miejscowościach: Dąbrowa Tarnowska, Gruszów Mały, Żelazówka oraz w gminie Olesno w miejscowościach: Swarzów i Oleśnica. Czytaj dalej

We wtorek 7 lipca mija termin na dopisanie się do spisu wyborców w dowolnej gminie w Polsce. Jeśli wyborca dopisał się do spisu przed pierwszą turą wyborów, nie może dopisać się do innego spisu przed drugą turą. Do piątku można odbierać zaświadczenie o prawie do głosowania.
Wyborca może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym w gminie, na obszarze której będzie przebywać w dniu wyborów, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Taki wniosek można złożyć najpóźniej we wtorek 7 lipca.
Czytaj dalej

W związku z otrzymaniem przez Gminę Dąbrowa Tarnowska dotacji na utylizację 10 ton odpadów takich jak folia, siatka i sznurki do owijania balotów oraz opakowania po nawozach typu Big Bag, pochodzących z działalności rolniczej prowadzonej na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska, informujemy, że w/w odpady będą odbierane na terenie PSZOK przy ul. Jagiellońskiej w Dąbrowie Tarnowskiej w lipcu 2020 r. w godzinach pracy PSZOK (tj. pon. 930-1730, środa i piątek 730-1530).
Odpady muszą być oczyszczone z resztek organicznych, ziemi i innych zanieczyszczeń, posegregowane oraz spakowane lub powiązane w pakiety umożliwiające zważenie na wadze o wymiarach 1m x 1m, a także zabezpieczone przed wydobywaniem się fetoru. Czytaj dalej

Do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe w zasięgu ręki. 1 lipca 2020 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Moja Woda”. Publikujemy szczegółowy regulamin programu. „Moja Woda” to program, który pozwoli na sfinansowanie aż 20 tys. instalacji przydomowej retencji.
“Dzięki tym inwestycjom zostanie zatrzymanych 1 mln metrów sześciennych rocznie w miejscu opadu wody, a więc na prywatnych działkach. Co oznacza, że ten milion metrów sześciennych wody odciąży kanalizację i zmniejszy ryzyko podtopień w wyniku deszczów nawalnych” – podkreślił minister klimatu Michał Kurtyka.
Czytaj dalej

Czy zgłoszenie chęci głosowania korespondencyjnego przed I turą obowiązuje także podczas II tury? Czy można teraz dopisać się do innego spisu wyborców?
Państwowa Komisja Wyborcza przygotowała wyjaśnienia dotyczące ponownego głosowania 12 lipca dotyczące głosowania korespondencyjne, spisu wyborców czy głosowania w innym obwodzie.
Czytaj dalej

We wtorek 30 czerwca 2020 r. o godz. 11:00 w Stanicy Turystycznej w zespole dworsko – parkowym w Brniu odbył się finał konkursu na najsmaczniejsze ciasto z polskimi owocami sezonowymi. Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego i wzięło w nim udział 15 kół gospodyń wiejskich z Powiśla Dąbrowskiego przygotowując niezwykle smaczne produkty cukiernicze. Za najsmaczniejsze ciasto uznano tort owocowy Stowarzyszenie Kobiet Wsi Nieczajna oraz ciasto Koła Gospodyń Wiejskich w Gręboszowie, a II miejsce przyznano wypiekowi Koła Gospodyń Wiejskich w Ujściu Jezuickim. Warto także wspomnieć o wyróżnieniu dla Stowarzyszenia Kobiet Wsi Smęgorzów.
Konkurs przygotowano w ramach projektu pn. „Warsztaty pieczenia i dekoracji ciast dla Kół Gospodyń Wiejskich z Powiatu Dąbrowskiego” dofinansowanego z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Czytaj dalej

Państwowa Komisja Wyborcza podała informacje, że według danych z 100 % obwodów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 28 czerwca 2020 r. Andrzej Duda uzyskał 43,5 %. głosów, Rafał Trzaskowski – 30,46 %. Frekwencja wyniosła 64,51 %.
Na kolejnych miejscach znaleźli się: Szymon Hołownia – 13,87 %, Krzysztof Bosak – 6,78 %; Władysław Kosiniak-Kamysz – 2,36 %; Robert Biedroń – 2,22 %. Kolejni kandydaci uzyskali poniżej 0,3 %: Stanisław Żółtek – 0,23 %, Marek Jakubiak – 0,17 %, Paweł Tanajno – 0,14 %, Waldemar Witkowski – 0,14 %, Mirosław Piotrowski – 0,11 %.
W niedzielnej drugiej turze wyborów prezydenckich zmierzą się: Andrzej Duda, walczący o reelekcję Prezydent PR – który wygrał pierwszą turę z wynikiem 43,5 % ważnych głosów oraz Rafał Trzaskowski obecny Prezydent Warszawy, który otrzymał 30,46 % ważnych głosów.
Druga tura wyborów prezydenckich jest rozstrzygająca, wygra ją ten kandydat, który otrzyma więcej głosów.
Czytaj dalej

W  dniu  29 czerwca 2020 r. o godz. 16 00  Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski wprowadził pogotowie przeciwpowodziowe na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska. Postawiono w stan gotowości bojowej wszystkie jednostki OSP z terenu gminy. W godzinach 16 30 do 18 30 dokonano patrolowania rzek i potoków na terenie gminy. W związku z zaprzestaniem ciągłych opadów deszczu obniża się stan wód w rzekach i potokach. Aktualnie woda  spływa rowami melioracyjnymi do rzek i potoków. W wyniku opadów zalane są przepusty, przy rowach przydrożnych. Zalane jest ok. 0,5 km drogi gminnej w Nieczajnie Dolnej. Zalane są pola uprawne ok. 20 ha. Zalana jest kanalizacja ogólnospławna w Nieczajnie Dolnej i przepompownia ścieków. Zalane są cztery przepompownie ścieków w Dąbrowie Tarnowskiej. Uszkodzone są drogi gruntowe i tłuczniowe na terenie gminy. Podjęto działania zapobiegawczo – ostrzegawcze na terenie gminy, o sytuacji poinformowano również sołtysów. Zarządzono kontrolę drożności przepustów drogowych i bieżące oczyszczanie kratek ściekowych na ulicach.  Na bieżąco będą również kontrolowane stany rzek i cieków wodnych. Czytaj dalej

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB Oddział w Krakowie wydało ostrzeżenie meteorologiczne dla wszystkich powiatów województwa małopolskiego o silnych opadach deszczu i burzach.
Ostrzeżenia meteorologiczne: Silny deszcz z burzami stopień: 2

prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym, a w czasie burz nawalnym. Prognozowana wysokość opadów  miejscami od 40 mm do 60 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 100 km/h.
Ostrzeżenie obowiązuje w dniu 29 czerwca 2020 r. od godz. 12:00 do godz. 22:00.

Podobnie jak w ponad 27 tysiącach w całej Polsce tak i w 20  obwodowych komisjach wyborczych o godz. 7:00 rozpoczęły się w Gminie Dąbrowa Tarnowska Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Po ogłoszeniu wstępnych wyników przez Państwową Komisję Wyborczą –  była to I tura tychże wyborów.
Do godz. 21:00. dokonywano wyboru spośród 11 kandydatów. Uprawnionych do głosowania w naszej gminie było 16598 osób. Do urn wyborczych
w Gminie Dąbrowa Tarnowska
udało się 9689 uprawnionych do głosowania, co dało bardzo wysoką frekwencję wynoszącą 58,37 %.
W gminie Dąbrowa Tarnowska najwięcej głosów – 6499 – otrzymał Andrzej Duda – ubiegający się o reelekcję Prezydent RP, czyli 67,08%. Drugi wynik – odnotował Rafał Trzaskowski, popierany przez  Koalicję Obywatelską otrzymując 1282 głosów, czyli 13,23 %.
Czytaj dalej

W Gminie Dąbrowa Tarnowska dzisiaj głosujemy w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w 20 Obwodowych  Komisja Wyborczych.
Informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania i wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych można znaleźć w Obwieszczeniu Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej obwieszczeniem z 12 czerwca 2020 r.
Lokale wyborcze otwarte są od 7:00 do 21:00.

OBWIESZCZENIE BDT z 12 06 2020 o granicach obwodów wybory Prezydenta RP 28 06 2020 Gdzie głosujemy w wyborach Prezydenta RP? Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania i wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Uwaga! Od dziś do niedzieli (26-28.06)  prognozowane burze z gradem, intensywne opady deszczu i silny wiatr. Możliwe podtopienia. Stosuj się do poleceń służb.
Alert RCB o takiej treści został wysłany do mieszkańców województw: podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego.
Dla tego regionu kraju IMGW prognozuje burze z opadami gradu,  intensywny deszcz i silny wiatr przez cały weekend (od piątku 26 czerwca do niedzieli 28).
W czasie burzy  suma opadów może wynieść  60 mm, a porywy wiatru osiągać 90 km/h.

Przypominamy – w tym roku nie trzeba składać kolejnego wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+”. – Wniosek złożony w ubiegłym roku, czyli w terminie od 1 lipca 2019 r., to świadczenia przyznane do końca maja 2021 r. Do tej pory 1 lipca był terminem, w którym rozpoczynał się nabór wniosków o świadczenia wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”.
Z kolei rodzice i opiekunowie, którzy nie pobierają jeszcze świadczenia wychowawczego, bo np. dziecko dopiero się urodziło, w każdej chwili mogą przystąpić do programu składając odpowiedni wniosek np. za pośrednictwem portalu Emp@tia, Platformy Usług Elektronicznych ZUS czy bankowości elektronicznej.

W przyszłym tygodniu, 30 czerwca 2020 r., upływa termin składania wniosków o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych (obszar D)” oraz „Restrukturyzację małych gospodarstw”.
By jak najwięcej rolników miało szansę ubiegać się o środki z tych dwóch popularnych programów realizowanych w ramach PROW 2014-2020, termin tegorocznych naborów przedłużono o miesiąc. Kończy się on we wtorek 30 czerwca.
Do 23 czerwca w ARiMR zarejestrowano ponad 6 tys. wniosków od rolników chcących rozwijać swoje małe gospodarstwa i prawie 3,6 tys. wniosków od tych, którzy planują gospodarstwo zmodernizować.
Czytaj dalej

Strona 1 z 20212345...102030...Ostatnia »