Archiwum kategorii: Urzędowe

Miejska Komisja Wyborcza w Dąbrowie Tarnowskiej poinformowała, że wyboru Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej dokonano w pierwszej turze. Został nim dotychczas urzędujący Burmistrz Stanisław Początek, który uzyskał 4399 ważnie oddanych głosów w dniu 21 listopada 2010 roku.

Zgodnie z protokołem z wyborów do Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej sporządzonym dnia 22 listopada 2010 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Dąbrowie Tarnowskiej dla wyboru Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 21 radnych.
W godzinach porannych Komisja potwierdziła, że otrzymała 20 protokołów głosowania od 20 obwodowych komisji wyborczych. Na podstawie tych protokołów Komisja sporządziła zestawienia wyników głosowania w okręgach i uwzględniając liczby głosów ważnych w okręgach wyborczych oraz głosów ważnych oddanych na poszczególne listy kandydatów ustaliła, że na wszystkie listy we wszystkich okręgach wyborczych oddano ogółem głosów ważnych 8 106.

21 listopada to dzień szczególny dla instytucji pomocy społecznej. W Polsce obchodzi się w tym terminie Dzień Pracownika Socjalnego na mocy Ustawy o pomocy społecznej. W krajach Europy Zachodniej obchodzony jest jako Social Work Action Day (dzień Pracy Socjalnej), a promuje go Międzynarodowa Federacja Pracowników Socjalnych. Ustawowy Dzień Pracownika Socjalnego jest formą wyróżnienia pracowników służb społecznych, dostrzeżenia ich roli i znaczenia tej służby dla społeczeństwa.

Państwowa Komisja Wyborcza  przypomina, iż w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 Listopada 2010 r. lokale Obwodowych Komisji Wyborczych, w których można oddać głos otwarte są w godzinach od 8:00 do 22:00.
W Gminie Dąbrowa Tarnowska obowiązuje sposób głosowania zgodnie z art. 118. Ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw  (Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) dla gmin liczących powyżej 20.000 mieszkańców.

Sołectwo Laskówka Chorąska w gm. Dąbrowa Tarnowska ma nowe połączenie z sołectwem Kobierzyn w gmina Lisia Góra. Staraniem samorządów gminnych tych gmin wybudowana został droga na odcinku ok. 1,5 km. Obecnie jest to nawierzchnia tłuczniowa z odwodnieniem. W przyszłości będzie to droga o nawierzchni bitumicznej. Na pozytywną ocenę zasługuje postawa właścicieli gruntów, którzy podarowali część swoich działek na poszerzenie pasa drogowego. Gmina Dąbrowa Tarnowska poniosła nakłady w wysokości 120 tys. zł. Próbnie zostały już uruchomione 2 kursy linii busowej na tej trasie, co było postulatem mieszkańców Laskówki Chorąskiej i samorządu wiejskiego.

W dniu 17 listopada br. 12  gospodarstw ze Smęgorzowa i 5 gospodarstw z Sutkowa, poszkodowanych przez powódź, otrzymało pomoc paszową w postaci sianokiszonki. Razem rozprowadzono 21 balotów sianokiszonki dostarczonej przez Małopolską Izbę Rolniczą. Jest to bardzo wartościowa pasza dla bydła. Na prośbę Burmistrza Stanisława Początka, pomoc zorganizował Pan Edward Fryt – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Małopolskiej Izby Rolniczej, który jednocześnie jest Przewodniczącym Powiatowej Izby Rolniczej w Proszowicach.

Gmina Dąbrowa Tarnowska sporo inwestuje na Osiedlu Westerplatte w infrastrukturę techniczną i społeczną. W dniu 17 listopada br. oddano do użytku nowoczesny kompleks boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 im. Jerzego Brauna. Jest to efekt drugiego etapu Programu Rewitalizacji Miasta, który właśnie obejmuje Osiedle Westerplatte w Dąbrowie Tarnowskiej. W ramach nowego kompleksu sportowego powstały boiska ze sztuczną trawą, nawierzchnią poliuretanową, zaplecze sanitarno – szatniowe, ogrodzenie i piłkochwyty, miejsca parkingowe, ciągi piesze, oświetlenie umożliwiające rozgrywki po zapadnięciu zmierzchu. Uroczyste przekazanie kompleksu rozpoczęto od symbolicznego przecięcia wstęgi.

Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej na sesji w dniu 5 listopada br. uchwaliła stawki podatków od nieruchomości na rok 2011.
Na wniosek Burmistrza, stawki podatku od nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe, od garaży i budynków gospodarczych nie związanych z działalnością gospodarczą pozostaną na poziomie 2010 r. Nie ulegną też zmianie stawki od stodół i stajni związanych z produkcją rolną, położonych na gruntach, które nie stanowią gospodarstw rolnych. Powodem zamrożenia tych stawek podatkowych jest klęska powodzi, która znaczną część gminy nawiedziła kilkakrotnie w 2010 r.

W listopadzie 1918 r. po 123 latach zaborów państwo polskie odrodziło się i uzyskało niepodległość.
Jesienią 1918 r. dobiegała końca I wojna światowa, która przyniosła klęskę wszystkim trzem zaborcom. Rosja pogrążyła się w zamęcie rewolucji i wojnie domowej, wielonarodowa monarchia austro-węgierska rozpadała się i chyliła ku upadkowi, a Niemcy uginały się pod naporem wojsk Ententy.
Dla Polaków była to niepowtarzalna szansa, aby móc odzyskać utracony byt państwowy. Widząc nieuchronną klęskę zaborców, Polacy zaczęli przejmować władzę wojskową i cywilną, tworząc zręby przyszłego państwa.

Zapraszamy…

5 listopada br. odbyła się XLIV – ostatnia w kadencji 2006–2010 sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. W sesji wzięli udział: Stanisław Początek – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Stanisław Sorys – Wicewojewoda Małopolski, Elżbieta Zięba – Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego, Tadeusz Kwiatkowski – Wicestarosta Dąbrowski, Bogdan Tabiś – Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, Adam Rzemiński – Komendant Powiatowy PSP w Dąbrowie Tarnowskiej, Grzegorz Niedbała – Prezes RPWiK w Dąbrowie Tarnowskiej oraz kierownicy jednostek organizacyjnych, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z terenu Gminy Dąbrowa Tarnowska, sołtysi i przewodniczący rad osiedlowych.

Dzień 3 listopada 2010 roku, był dla uczniów klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej w Smęgorzowie szczególnie niezwykły. Stali się bowiem pełnoprawnymi członkami Szkolnej Kasy Oszczędności (SKO).
Uroczystość uświetniła obecność Dyrektora oddziału PKO BP SA w Dąbrowie Tarnowskiej – Pani Małgorzaty Jaworskiej oraz Pani Kierownik – Anny Kinel.
Gości, Dyrekcję, nauczycieli oraz wszystkich uczniów powitała opiekunka SKO – Bogusława Serwicka. Następnie, uczniowie starszych klas wystąpili z krótkim programem, w którym zachęcali koleżanki i kolegów do rozumnego gospodarowania własnymi zasobami pieniężnymi, co na pewno zaprocentuje w przyszłości.

W dniu 2.11.2010 r. Gminy Dąbrowa Tarnowska, Radgoszcz i Szczucin  zostały członkami Stowarzyszenia „ Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika – Nauka – Tradycja” – Lokalna Grupa Działania „PROWENT” w Mielcu. Po odmowie finansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Powiśle Dąbrowskie” LGD, gminy, podmioty gospodarcze, organizacje społeczne, stowarzyszenia Powiatu dąbrowskiego, pozbawione zostały możliwości aplikowania  o środki finansowe na różnego rodzaju projekty.

Utworzony przez Gminy; Dąbrowa Tarnowska, Olesno i Żabno – Związek Gmin do Spraw Wodociągów i Kanalizacji rozpoczyna działalność. W dniu 25 października br. odbyło się pierwsze Zgromadzenie Związku, które składa się z 12 przedstawicieli gmin (6 Dąbrowa Tarnowska, 3 Olesno, 3 Żabno). Przewodniczącym Zgromadzenia został wybrany Krzysztof Wójcik – reprezentant Gminy Żabno, Zastępcami zostali; Marcin Szentaler (Dąbrowa Tarnowska) i Andrzej Szczebak (Olesno). Organem wykonawczym Związku jest 6 osobowy Zarząd.

Kolejny raz powodzianom w gminie Dąbrowa Tarnowska pomogli rolnicy z terenu Miasta i Gminy Sokółka w województwie podlaskim. W dniu 28 października  br. rolnicy poszkodowani przez powódź z Sutkowa, Smęgorzowa i kilku z Gruszowa Wielkiego, otrzymali zboże paszowe. Razem z Sokółki przywieziono około 24 ton. Zbiórka zboża była możliwa dzięki osobistemu  zaangażowaniu Burmistrza Miasta i Gminy Sokółka – Stanisława Małachwieja, który wcześniej już dwukrotnie pozytywnie odpowiedział na apel Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej – Stanisława Początka.
Transport zboża zapewniła Spółka TANKPOL ze Szczucina, której Prezesem jest Roman Mosio.

26 października 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Szarwarku uroczyście świętowano 10 rocznicę oddania do użytku nowego budynku.
W obchodach wzięli udział: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek, dyrektor ZOSiP Marian Gajda, wizytator Ryszard Ostrowski, dyrektor ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych Jan Kądzielawa, emerytowani nauczyciele i pracownicy obsługi, rodzice oraz cała społeczność szkolna.

„Chwytaj dzień, bo przecież nikt się nie dowie, jaką nam przyszłość zgotują bogowie…” – powiedział Horacy.
31 października i 1 listopada w Święto Zmarłych wzorem innych nekropolii także i w Dąbrowie Tarnowskiej, odbędzie się kwesta pieniężna. Siedemnasty raz na odnowę zabytkowych i zniszczonych zwłaszcza przez upływający czas pomników, kwestować będą członkowie „Związku Dąbrowiaków” wspomagani przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej. Osoby te będą stać przy wejściach na Cmentarz Parafialny.

W dniu 26 października 2010 r. w Dąbrowie Tarnowskiej odbyły się powiatowe ćwiczenia taktyczno – bojowe „Organizacja i prowadzenie akcji ratowniczo – gaśniczej  podczas pożaru kompleksów leśnych” p.k. „Beleryt 2010”. Działania gaśnicze prowadziły siły i środki Komendy Powiatowej PSP w Dąbrowie Tarnowskiej, jednostki OSP z gmin powiatu dąbrowskiego, Nadleśnictwo w Dąbrowie Tarnowskiej, Formacje Obrony Cywilnej Gminy Dąbrowa Tarnowska.

Na wielu  polach  w Smęgorzowie i Sutkowie, zalanych kilkakrotnie przez tegoroczną powódź, rolnicy mogą dopiero teraz prowadzić prace rolne. Bardzo wiele gospodarstw nie posiadało ziarna na jesienne obsiewy. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek szukał możliwości zdobycia dobrego materiału siewnego. Wystąpił z apelem do Dyrekcji Diecezjalnej CARITAS w Tarnowie o sfinansowanie najpilniejszych zakupów pszenicy ozimej. Wielką radość sprawiła odpowiedź otrzymana od  ks. Piotra Grzanki – Wicedyrektora Caritas Diecezji Tarnowskiej, który wyraził zgodę na sfinansowanie z funduszy Caritas 35 ton pszenicy ozimej dla rolników z parafii Smęgorzów. Ziarno siewne zostało dostarczone przez Spółkę Małopolska Hodowla Roślin w Krakowie w ubiegłym tygodniu. Jeszcze w tym samym dniu obdarowani przystąpili do siewów. Diecezjalna Caritas zapłaciła za ziarno około 42.000 zł.

W dniu 21 października br. w ramach II Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod hasłem: „W poszukiwaniu rozwiązań systemowych” w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej odbył się Dąbrowski Festiwal Kariery – Targi Pracy.
Organizatorami tego spotkania w Dąbrowie Tarnowskiej było Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Tarnowie, Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej. Patronat nad spotkaniem objął Stanisław Początek Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej.

Strona 185 z 186« Pierwsza...102030...182183184185186