Archiwum kategorii: Urzędowe

W siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się posiedzenie Zarządu Miejsko – Gminnego Związku OSP w Dąbrowie Tarnowskiej. Było to sprawozdawcze posiedzenie podsumowujące 2010 rok.
Posiedzeniu Zarządu Miejsko – Gminnego OSP przewodniczył Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek, który jest jednocześnie Prezesem Zarządu Miejsko – Gminnego Związku OSP. Sprawozdanie przedstawił Sekretarz Zarządu Zdzisław Wójtowicz.

Powszechnym Spisem Rolnym 2010 zostały objęte gospodarstwa rolne osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej.
Ze względu na minimalizację kosztów spisu oraz zmniejszenie respondentów ograniczono liczbę badanych gospodarstw rolnych do poziomu gwarantującego wypełnienie zobowiązań międzynarodowych i zaspokojenie potrzeb odbiorców krajowych.

Zakończono prace przy Odbudowie mostu żelbetowego na rzece Breń w ciągu drogi gminnej ul. Nowej w Dąbrowie Tarnowskiej zniszczonego w czasie powodzi w maju i czerwcu 2010r. Zadanie zostało zgłoszone do szkód powodziowych, na które otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi w wysokości 80 % wartości zadania.

Miejska Komisja Wyborcza w Dąbrowie Tarnowskiej poinformowała, że wyboru Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej dokonano w pierwszej turze. Został nim dotychczas urzędujący Burmistrz Stanisław Początek, który uzyskał 4399 ważnie oddanych głosów w dniu 21 listopada 2010 roku.

Zgodnie z protokołem z wyborów do Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej sporządzonym dnia 22 listopada 2010 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Dąbrowie Tarnowskiej dla wyboru Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 21 radnych.
W godzinach porannych Komisja potwierdziła, że otrzymała 20 protokołów głosowania od 20 obwodowych komisji wyborczych. Na podstawie tych protokołów Komisja sporządziła zestawienia wyników głosowania w okręgach i uwzględniając liczby głosów ważnych w okręgach wyborczych oraz głosów ważnych oddanych na poszczególne listy kandydatów ustaliła, że na wszystkie listy we wszystkich okręgach wyborczych oddano ogółem głosów ważnych 8 106.

21 listopada to dzień szczególny dla instytucji pomocy społecznej. W Polsce obchodzi się w tym terminie Dzień Pracownika Socjalnego na mocy Ustawy o pomocy społecznej. W krajach Europy Zachodniej obchodzony jest jako Social Work Action Day (dzień Pracy Socjalnej), a promuje go Międzynarodowa Federacja Pracowników Socjalnych. Ustawowy Dzień Pracownika Socjalnego jest formą wyróżnienia pracowników służb społecznych, dostrzeżenia ich roli i znaczenia tej służby dla społeczeństwa.

Państwowa Komisja Wyborcza  przypomina, iż w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 Listopada 2010 r. lokale Obwodowych Komisji Wyborczych, w których można oddać głos otwarte są w godzinach od 8:00 do 22:00.
W Gminie Dąbrowa Tarnowska obowiązuje sposób głosowania zgodnie z art. 118. Ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw  (Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) dla gmin liczących powyżej 20.000 mieszkańców.

Sołectwo Laskówka Chorąska w gm. Dąbrowa Tarnowska ma nowe połączenie z sołectwem Kobierzyn w gmina Lisia Góra. Staraniem samorządów gminnych tych gmin wybudowana został droga na odcinku ok. 1,5 km. Obecnie jest to nawierzchnia tłuczniowa z odwodnieniem. W przyszłości będzie to droga o nawierzchni bitumicznej. Na pozytywną ocenę zasługuje postawa właścicieli gruntów, którzy podarowali część swoich działek na poszerzenie pasa drogowego. Gmina Dąbrowa Tarnowska poniosła nakłady w wysokości 120 tys. zł. Próbnie zostały już uruchomione 2 kursy linii busowej na tej trasie, co było postulatem mieszkańców Laskówki Chorąskiej i samorządu wiejskiego.

W dniu 17 listopada br. 12  gospodarstw ze Smęgorzowa i 5 gospodarstw z Sutkowa, poszkodowanych przez powódź, otrzymało pomoc paszową w postaci sianokiszonki. Razem rozprowadzono 21 balotów sianokiszonki dostarczonej przez Małopolską Izbę Rolniczą. Jest to bardzo wartościowa pasza dla bydła. Na prośbę Burmistrza Stanisława Początka, pomoc zorganizował Pan Edward Fryt – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Małopolskiej Izby Rolniczej, który jednocześnie jest Przewodniczącym Powiatowej Izby Rolniczej w Proszowicach.

Gmina Dąbrowa Tarnowska sporo inwestuje na Osiedlu Westerplatte w infrastrukturę techniczną i społeczną. W dniu 17 listopada br. oddano do użytku nowoczesny kompleks boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 im. Jerzego Brauna. Jest to efekt drugiego etapu Programu Rewitalizacji Miasta, który właśnie obejmuje Osiedle Westerplatte w Dąbrowie Tarnowskiej. W ramach nowego kompleksu sportowego powstały boiska ze sztuczną trawą, nawierzchnią poliuretanową, zaplecze sanitarno – szatniowe, ogrodzenie i piłkochwyty, miejsca parkingowe, ciągi piesze, oświetlenie umożliwiające rozgrywki po zapadnięciu zmierzchu. Uroczyste przekazanie kompleksu rozpoczęto od symbolicznego przecięcia wstęgi.

Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej na sesji w dniu 5 listopada br. uchwaliła stawki podatków od nieruchomości na rok 2011.
Na wniosek Burmistrza, stawki podatku od nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe, od garaży i budynków gospodarczych nie związanych z działalnością gospodarczą pozostaną na poziomie 2010 r. Nie ulegną też zmianie stawki od stodół i stajni związanych z produkcją rolną, położonych na gruntach, które nie stanowią gospodarstw rolnych. Powodem zamrożenia tych stawek podatkowych jest klęska powodzi, która znaczną część gminy nawiedziła kilkakrotnie w 2010 r.

W listopadzie 1918 r. po 123 latach zaborów państwo polskie odrodziło się i uzyskało niepodległość.
Jesienią 1918 r. dobiegała końca I wojna światowa, która przyniosła klęskę wszystkim trzem zaborcom. Rosja pogrążyła się w zamęcie rewolucji i wojnie domowej, wielonarodowa monarchia austro-węgierska rozpadała się i chyliła ku upadkowi, a Niemcy uginały się pod naporem wojsk Ententy.
Dla Polaków była to niepowtarzalna szansa, aby móc odzyskać utracony byt państwowy. Widząc nieuchronną klęskę zaborców, Polacy zaczęli przejmować władzę wojskową i cywilną, tworząc zręby przyszłego państwa.

Zapraszamy…

5 listopada br. odbyła się XLIV – ostatnia w kadencji 2006–2010 sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. W sesji wzięli udział: Stanisław Początek – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Stanisław Sorys – Wicewojewoda Małopolski, Elżbieta Zięba – Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego, Tadeusz Kwiatkowski – Wicestarosta Dąbrowski, Bogdan Tabiś – Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, Adam Rzemiński – Komendant Powiatowy PSP w Dąbrowie Tarnowskiej, Grzegorz Niedbała – Prezes RPWiK w Dąbrowie Tarnowskiej oraz kierownicy jednostek organizacyjnych, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z terenu Gminy Dąbrowa Tarnowska, sołtysi i przewodniczący rad osiedlowych.

Dzień 3 listopada 2010 roku, był dla uczniów klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej w Smęgorzowie szczególnie niezwykły. Stali się bowiem pełnoprawnymi członkami Szkolnej Kasy Oszczędności (SKO).
Uroczystość uświetniła obecność Dyrektora oddziału PKO BP SA w Dąbrowie Tarnowskiej – Pani Małgorzaty Jaworskiej oraz Pani Kierownik – Anny Kinel.
Gości, Dyrekcję, nauczycieli oraz wszystkich uczniów powitała opiekunka SKO – Bogusława Serwicka. Następnie, uczniowie starszych klas wystąpili z krótkim programem, w którym zachęcali koleżanki i kolegów do rozumnego gospodarowania własnymi zasobami pieniężnymi, co na pewno zaprocentuje w przyszłości.

W dniu 2.11.2010 r. Gminy Dąbrowa Tarnowska, Radgoszcz i Szczucin  zostały członkami Stowarzyszenia „ Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika – Nauka – Tradycja” – Lokalna Grupa Działania „PROWENT” w Mielcu. Po odmowie finansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Powiśle Dąbrowskie” LGD, gminy, podmioty gospodarcze, organizacje społeczne, stowarzyszenia Powiatu dąbrowskiego, pozbawione zostały możliwości aplikowania  o środki finansowe na różnego rodzaju projekty.

Utworzony przez Gminy; Dąbrowa Tarnowska, Olesno i Żabno – Związek Gmin do Spraw Wodociągów i Kanalizacji rozpoczyna działalność. W dniu 25 października br. odbyło się pierwsze Zgromadzenie Związku, które składa się z 12 przedstawicieli gmin (6 Dąbrowa Tarnowska, 3 Olesno, 3 Żabno). Przewodniczącym Zgromadzenia został wybrany Krzysztof Wójcik – reprezentant Gminy Żabno, Zastępcami zostali; Marcin Szentaler (Dąbrowa Tarnowska) i Andrzej Szczebak (Olesno). Organem wykonawczym Związku jest 6 osobowy Zarząd.

Kolejny raz powodzianom w gminie Dąbrowa Tarnowska pomogli rolnicy z terenu Miasta i Gminy Sokółka w województwie podlaskim. W dniu 28 października  br. rolnicy poszkodowani przez powódź z Sutkowa, Smęgorzowa i kilku z Gruszowa Wielkiego, otrzymali zboże paszowe. Razem z Sokółki przywieziono około 24 ton. Zbiórka zboża była możliwa dzięki osobistemu  zaangażowaniu Burmistrza Miasta i Gminy Sokółka – Stanisława Małachwieja, który wcześniej już dwukrotnie pozytywnie odpowiedział na apel Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej – Stanisława Początka.
Transport zboża zapewniła Spółka TANKPOL ze Szczucina, której Prezesem jest Roman Mosio.

26 października 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Szarwarku uroczyście świętowano 10 rocznicę oddania do użytku nowego budynku.
W obchodach wzięli udział: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek, dyrektor ZOSiP Marian Gajda, wizytator Ryszard Ostrowski, dyrektor ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych Jan Kądzielawa, emerytowani nauczyciele i pracownicy obsługi, rodzice oraz cała społeczność szkolna.

“Chwytaj dzień, bo przecież nikt się nie dowie, jaką nam przyszłość zgotują bogowie…” – powiedział Horacy.
31 października i 1 listopada w Święto Zmarłych wzorem innych nekropolii także i w Dąbrowie Tarnowskiej, odbędzie się kwesta pieniężna. Siedemnasty raz na odnowę zabytkowych i zniszczonych zwłaszcza przez upływający czas pomników, kwestować będą członkowie „Związku Dąbrowiaków” wspomagani przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej. Osoby te będą stać przy wejściach na Cmentarz Parafialny.

Strona 187 z 188« Pierwsza...102030...184185186187188