Archiwum kategorii: Urzędowe

Tradycją już jest, że co roku w naszej szkole odbywa się konkurs czytelniczy. W tym roku szkolnym przybrał on nieco inny wymiar, gdyż do udziału w I Międzyszkolnym Konkursie Czytelniczym zaprosiliśmy sąsiadujące, zaprzyjaźnione szkoły. Tegoroczny konkurs odbył się w maju, pod hasłem: „Nowelistyka lubiana lecz zapomniana”.
Jego celem było m.in. : doskonalenie techniki czytania oraz umiejętności czytania ze zrozumieniem, zainteresowanie uczniów nowelistyką polską, sprawdzenie znajomości przeczytanych utworów, podniesienie poziomu czytelnictwa wśród uczniów klas IV-VI, zapewnienie możliwości indywidualnego sukcesu, wdrażanie zdrowej rywalizacji, propagowanie aktywności i kultury czytelniczej.

Ostatni dzień maja obfitował w Publicznej Szkole Podstawowej w Smęgorzowie w ciekawe wydarzenia. Najpierw odbyło się spotkanie z przedstawicielem Policji z Dąbrowy Tarnowskiej – Panem aspirantem M. Kwiatkowskim. Podczas spotkania dwudziestu uczniów czwartej klasy przystąpiło do egzaminu na kartę rowerową. Przez wiele tygodni, pod opieką nauczycielki wychowania komunikacyjnego P. Czesławy Obary, zgłębiali tajniki przepisów ruchu drogowego, co zaowocowało tym, że wszyscy zdali pomyślnie ten pierwszy ważny egzamin.

31 maja, w smęgorzowskiej szkole odbyło się podsumowanie szkolnego konkursu na oszczędzanie w ramach SKO. Organizacja skupia 66 członków, co stanowi 60% uczniów. Cieszy się dużym powodzeniem. Spełnia wiele ważnych, przydatnych w dorosłym życiu celów, min.: uczy racjonalnego gospodarowania własnymi zasobami finansowymi, wskazuje na konieczność oszczędzania wody, energii elektrycznej, gazu, pomaga zrozumieć konieczność dbania o otaczające nas środowisko, przekazuje podstawy wiedzy ekonomicznej.

W dniu 1 czerwca br. z krótką wizytą roboczą gościli w Urzędzie Miejskim przedstawiciele partnerskiego miasta Żydaczów na Ukrainie. Samorząd gminny ma podpisaną w 2010 r. partnerską umowę z tym miastem leżącym w obwodzie lwowskim. Wizytę złożyli; Pan Stanisław Posacki – Prezes Stowarzyszenia Polaków w Żydaczowie oraz Proboszcz Parafii Rzymsko – Katolickiej w Żydaczowie ks. Tomasz Labus. Burmistrz Stanisław Początek przedstawił ramowy plan współpracy partnerskiej między samorządami.
W roku bieżącym będzie to współpraca kulturalna. Omawiano też możliwości udzielenia pomocy tamtejszej Parafii. Chodzi głównie o podarowanie polskich książek dla biblioteki parafialnej a także o wsparcie materialne.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz Dąbrowskim Domem Kultury, przy wsparciu finansowym miejskich rad osiedlowych, i w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Pomocna Dłoń”, pod patronatem Starosty Dąbrowskiego i Burmistrza Gminy Dąbrowa Tarnowska zapraszają na festyn z okazji Dnia Dziecka i Dnia Rodziny.

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił 10-11 czerwca 2011 r. Małopolskimi Dniami Błogosławionego Jana Pawła II pod hasłem: „Zatrzymaj się – masz we mnie przystań!”. Jest to nowy projekt kulturalny w regionie. W tym czasie różne instytucje będą się włączały w obchody Dni poprzez wydarzenia kulturalne.
W ślad za listem z Zarządu Województwa do Burmistrzów miast z prośbą o pomoc w organizacji Dni – MSKC również włączy się, pokazując filmy o JP II. Dwanaście kin sieciowych będzie uczestniczyć w tym globalnym przedsięwzięciu (oprócz Dąbrowy Tarnowskiej są to: Bochnia, Brzesko, Chrzanów, Kraków, Limanowa, Nowy Sącz, Oświęcim, Tarnów, Trzebinia, Tuchów, Wadowice).

Pod takim hasłem ratownicy medyczni przeprowadzą krótki kurs pierwszej pomocy dla dzieci, prowadzony w formie gier i zabaw z tematyki ratowania zdrowia i życia.
W ramach akcji dzieci będą mogły zapoznać się z wyposażeniem karetki pogotowia i sprzętem. To będzie świetna okazja, by oswajać maluchy z karetką wtedy, kiedy są zdrowe i chcą się bawić zwiedzając ambulans.

Dzień Dziecka to święto obchodzone niemal na całym świecie. Jednak nie we wszystkich krajach w tym samym dniu i w ten sam sposób. Różnice wynikają przede wszystkim z tradycji narodowych i religijnych danego obszaru kulturowego. W Polsce, święto dzieci obchodzone jest 1 czerwca.

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej nr 116/145 z dnia 29 kwietnia 2011 r. w  dniu 05 czerwca 2011 roku w godzinach od 7:00 do 18:00 odbędą  się ponowne wybory sołtysa w Sołectwie Gruszów Wielki. Lokal wyborczy mieści się w budynku  Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gruszowie Wielkim.

Na podstawie informacji z Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie, Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Dąbrowie Tarnowskiej  ostrzega, że w ciągu najbliższej doby  przewiduje się wystąpienie  burz, lokalnie z opadami gradu. Podczas burz opady deszczu wyniosą miejscami około 30 mm, a wiatr może osiągnąć w porywach około 75 km/h. Zjawiska te mogą spowodować uszkodzenia budynków, dachów, zniszczenia drzewostanu (łamanie gałęzi i drzew), utrudnienia komunikacyjne.

W ostatnich dniach na terenie budowanej Hali Sportowej im. Agaty Mróz-Olszewskiej w Dąbrowie Tarnowskiej zawisła tradycyjna „wiecha”. Wykonawca inwestycji – Chemobudowa Kraków S.A., oznajmił tym samym, że zakończył ważny etapu budowy, czyli budowę ścian i przygotował budynek do budowy dachu.
Umowa z Firmą CHEMOBUDOWA – KRAKÓW S.A. została zawarta przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej w kwietniu 2010 roku. W dniu 7 października 2010 roku, po półrocznym okresie projektowania wykonawca uzyskał prawomocne pozwolenie na budowę i rozpoczął prace zabezpieczające teren inwestycji. Na przełomie października i listopada zostało wykonane specjalistyczne zagęszczanie gruntu metodą palowania ze względu na skomplikowane i niejednorodne warunki geologiczne.

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek w marcu br. zwrócił się do Ministra Infrastruktury, Pana Cezarego Grabarczyka o spotkanie w sprawie budowy obwodnicy i przebudowy drogi krajowej nr 73 Kielce – Tarnów.
Do spotkania doszło w ubiegłym tygodniu w Warszawie w Ministerstwie Infrastruktury. Gospodarzem spotkania był Pan Minister Cezary Grabarczyk. Obecni byli też parlamentarzyści z okręgu tarnowskiego; Minister Skarbu Państwa Pan Aleksander Grad i Pani Posłanka Urszula Augustyn.

Rok 2011 to szczególny rok rocznic związanych z Prymasem Tysiąclecia. Przypada bowiem: 12 maja 2011 – 65 rocznica wyświęcenia na biskupa, 28 maja 2011 – 30 rocznica śmierci, 3 sierpnia 2011 – 110 rocznica urodzin.
Dnia 27 maja 2011 roku  w Publicznej Szkole Podstawowej w Smęgorzowie odbył się konkurs wiedzy nt: „Życie i działalność Prymasa  Stefana Wyszyńskiego – Ojca Narodu”, który miał na celu przypomnieć postać ks. Kardynała, który był dla Kościoła i Polski człowiekiem opatrznościowym.

Komisja Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku Województwa Małopolskiego, na posiedzeniu w dniu 26 maja br. analizowała istniejący stan bezpieczeństwa powodziowego i kierunki działań oraz dotychczasowe efekty. Zagadnienia te rozpatrywano na przykładzie Powiatu Dąbrowskiego, jako jednego z najbardziej dotkniętych klęską powodzi w 2009 i 2010 roku. Przewodniczący Komisji Adam Domagała zaprosił samorządowców z powiatu dąbrowskiego do prezentacji problemów i wniosków. Prezentacji dokonał Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek.

Na szczeblu krajowym została opracowana Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2030. Trwają też prace nad projektem Strategii Rozwoju Transportu. Obecnie odbywają się w województwach spotkania konsultacyjne. Proponowana sieć połączeń drogowych i kolejowych w tych dokumentach nie zawsze jest spójna.
Zarząd Województwa Małopolskiego wspólnie z 25 samorządami powiatowymi i gminnymi z Małopolski, postanowił zgłosić uwagi do tych strategicznych dokumentów. W tym celu w dniu 27 maja br. w Tarnowie pod przewodnictwem Wicemarszałka Romana Ciepieli odbyło się spotkanie na którym samorządy wyraziły wolę współpracy przy opracowywaniu koncepcji przestrzennej drogi : Busko- Nowy Korczyn – Tarnów – Barwinek.

W niedzielę 29 maja br. strażacy ochotnicy z całej gminy Dąbrowa Tarnowska obchodzili swoje święto w Gruszowie Wielkim. Patronem strażaków jest św. Florian i jego wspomnienie wypada 4 maja, to jednak obchody w poszczególnych gminach odbywają się w różnych dniach maja. O godz. 10 w kościele parafialnym pw. św. Maksymiliana Kolbe w Gruszowie Wlk. była Msza św. koncelebrowana w intencji strażaków.
W nabożeństwie udział wzięły delegacje z wszystkich jednostek OSP z terenu gm. Dąbrowa Tarnowska, goście i licznie przybyli tamtejsi parafianie. Mszy św. przewodniczył Dziekan Dekanatu Dąbrowskiego ks. Prałat Stanisław Cyran, który też wygłosił kazanie. W koncelebrze był też ks. Stanisław Żurat – Proboszcz Parafii w Gruszowie Wielkim. Po Mszy św. delegacje OSP z pocztami sztandarowymi przemaszerowały na plac przed Domem Ludowym.

W dniu 27 maja mija 21.rocznica reaktywowania w Polsce samorządu terytorialnego. 27 maja 1990 roku Polacy po raz pierwszy wyłonili swoich przedstawicieli do rad gmin w demokratycznych wyborach. Z tego względu w tym terminie przypada Dzień Samorządu Terytorialnego.
Z okazji przypadającego święta warto przypomnieć co zmieniła “Ustawa o samorządzie terytorialnym”. Od dnia jej wejścia w życie wszystkie gminy nabyły osobowość prawną i pełną samodzielność.

W dniu 24 maja br. w Dąbrowskim Domu Kultury odbyło się zebranie mieszkańców Osiedla Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, w którym udział wzięło 35 osób. Zebranie zostało zwołane zarządzeniem Nr 134/163/11 Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 17 maja 2011 r. dla przeprowadzenia wyborów Rady Osiedla, Zarządu Osiedla i Przewodniczącego Zarządu Osiedla.
W zebraniu udział wzięli: Zastępca Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej – Marek Minorczyk, Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej – asp. Witold Łopata, Prezes MPEC – Andrzej Dudek oraz mieszkańcy Osiedla Nr 1 w mieście Dąbrowa Tarnowska.

Z okazji Dnia Matki, pragniemy w imieniu samorządu Gminy Dąbrowa Tarnowska i własnym przekazać Wszystkim Mamom wyrazy szacunku i podziękowania za trud rodzicielski, miłość, cierpliwość i szczere serce.
Wszyscy wiemy, że matczyna miłość jest niezawodna, bezinteresowna, czuła i łagodna. Gorąco dziękujemy za troskę o dzieci i ich wychowanie, za odwagę i siłę do przezwyciężania kryzysów i prosimy o przyjęcie najlepszych życzeń; zdrowia, pociechy ze starszych i młodszych dzieci, szczęścia i ciepła rodzinnego na kolejne lata.

Już w najbliższą sobotę 28 maja transmisja meczu finałowego LIGI MISTRZÓW z Londynu – FC BARCELONA contra MANCHESTER UNITED. Jedyny taki w historii – obejrzyj go z nami na największym w regionie ekranie kina cyfrowego Sokół, początek transmisji o godz. 20:40.

Strona 190 z 202« Pierwsza...102030...188189190191192...200...Ostatnia »