Archiwum kategorii: Urzędowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że w ramach wieloletniego rządowego programu “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 dzieci w Szkołach Podstawowych z terenu Gminy Dąbrowa Tarnowska mają możliwość skorzystania z bezpłatnego posiłku podczas zajęć w szkole w roku szkolnym 2019/2020.
Pomoc w formie posiłku dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. kwoty 792,00 zł. Czytaj dalej

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej przeprowadził okresową ocenę stanu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta i gminy Dąbrowa Tarnowska.
Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań prób wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej oraz w ramach prowadzonego przez PPIS w Dąbrowie Tarnowskiej nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dostarczanej mieszkańcom miasta i gminy Dąbrowa Tarnowska w drugim półroczu 2019 r. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi. Czytaj dalej

Od 1 stycznia br. obowiązują nowe przepisy dotyczące egzaminów na praw jazdy. Zarówno egzamin teoretyczny jak i praktyczny rozpoczynać się będą dokładnie o godzinie wskazanej przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego (WORD). Zbyt długi czas oczekiwania na egzamin powoduje większy stres u zdających i niejednokrotnie wpływa negatywnie na wynik egzaminu. Jednakże nowelizacja przepisów przewiduje również, że egzaminator w ciągu dnia będzie mógł przeprowadzić maksymalnie 8 egzaminów praktycznych w zakresie prawa jazdy kategorii B oraz nie więcej niż jeden egzamin praktyczny na godzinę. A to oznaczać będzie, że czas oczekiwania na egzamin będzie dłuższy niż dotychczas, ponieważ WORD-y nie będą miały tylu egzaminatorów, aby przeprowadzić taka jak obecnie liczbę egzaminów. Czytaj dalej

W wyniku rozstrzygnięcia w drodze przeprowadzonego w dniu 30 grudnia 2019 r. otwartego konkursu na realizację zadań publicznych „Prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska” w 2019 roku dotacja zostanie udzielona Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” z siedzibą przy ul. Kościuszki 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska. Zadanie będzie realizowane w okresie od 2 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Przyznana kwota dotacji na realizację zadania wynosi 162 588,00 zł. Czytaj dalej

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że w dniu 4 stycznia 2020 r. (sobota) Urząd Stanu Cywilnego będzie pełnił dyżur w godzinach od 11:00 do 13:00, podczas którego będzie można załatwić formalności związane z aktem zgonu.

Trwa rekrutacja uzupełniająca na 2020 rok kolejnej grupy uczestników projektu pt.: Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży „Jutrzenka” w Dąbrowie Tarnowskiej. Projekt obejmuje wsparciem dzieci i młodzież do 18 roku życia i ich rodziny – rodzice/opiekunowie z terenu Gminy Dąbrowa Tarnowska.
Zgłoszenia dzieci do placówki dokonują rodzice/opiekunowie prawni składając formularz zgłoszenia oraz wymagany komplet dokumentów potwierdzających sytuację rodzinną (oświadczenia, zaświadczenia, kserokopie).
Projekt w szczególności nakierowany jest na pomoc rodzinom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego. Czytaj dalej

Zmienia się termin złożenia wszystkich zeznań podatkowych PIT dla rozliczenia za rok 2019 – możesz to zrobić od 15 lutego do 30 kwietnia 2020 r. Zmianie ulega również termin składania PIT-28 za 2019 rok – możesz go złożyć od 15 lutego do 2 marca 2020 r.
Wszystkie zeznania PIT za 2019 rok składasz od 15 lutego 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r. Deklaracje przesłane przed tym terminem będą uznane za złożone od 15 lutego. Oznacza to, że nawet jeśli złożysz swój PIT wcześniej, to termin zwrotu nadpłaty będzie liczony od 15 lutego. Urząd ma 45 dni na jej zwrot, licząc od dnia złożenia zeznania podatkowego, ale nie wcześniej niż od 15 lutego 2020 r.
Czytaj dalej

Przed nami Nowy 2020 rok, z którym każdy z nas wiąże plany i nadzieje. To także czas podziękowań za owocną współpracę z Samorządem Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska, które kieruję do radnych Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej, sołtysów sołectw gminnych, rad osiedli wraz z przewodniczącymi, a także moich współpracowników z Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej. Słowa wdzięczności pragnę przekazać także pracownikom jednostek gminnych wraz kadrą kierowniczą.
Szczególnie dziękuję za szeroką współpracę wszystkim Mieszkańcom Gminy Dąbrowa Tarnowska.
W mijającym roku zauważalna była aktywność stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego. Wszystkim osobom zaangażowanym w tego typu lub podobne działania na rzecz lokalnej wspólnoty serdecznie dziękuję i mam nadzieję na kolejne sukcesy lokalnych stowarzyszeń i organizacji.
Czytaj dalej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że prowadzi nabór do Klubów Seniora+ na obszarach wiejskich gminy Dąbrowa Tarnowska, w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020. Osoby samodzielne i nieaktywne zawodowo, które ukończyły 60 rok życia zaprasza się do składania deklaracji uczestnictwa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, które dostępne są na stronie Ośrodka, w budynku przy ul. Kościuszki 15A oraz Urzędzie Gminy Dąbrowa Tarnowska. Nabór wniosków/deklaracji trwa do 10 stycznia 2020 r. Wnioski można składać w punkcie informacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, w dniach od poniedziałku do piątku w następujących godzinach: poniedziałek w godz. 8.00- 16.00, od wtorku do piątku w godz. od 7.30 – 15.30. Czytaj dalej

W piątek 27 grudnia br. do Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej zawitali Kolędnicy Misyjni, którzy odwiedzali dąbrowskie domy zbierając fundusze na projekty niosące pomoc ich rówieśnikom w krajach misyjnych. Zostali bardzo ciepło przyjęci przez Sekretarza Gminy Stanisława Ryczka i pracowników urzędu.
Był to już 27 raz, gdy kolędnicy misyjni diecezji tarnowskiej pojawili się na drogach i ulicach naszych parafii, by dzielić się radością z narodzin Jezusa. Przypomnieli, że Chrystus narodził się dla wszystkich – również dla tych, którzy Go nie znają lub znają tylko powierzchownie. Angażując się w to wielkie dzieło – wielkie materialnie, ale przede wszystkim dzieło duchowe – sami nabierają ducha, który pozwoli im zbliżyć się do Chrystusa i Kościoła.
Czytaj dalej

To ostatni dzień naboru do Dziennego Domu Senior+ w Dąbrowie Tarnowskiej, w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020. Nabór prowadzony jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny
Osoby samodzielne i nieaktywne zawodowo, które ukończyły 60 rok życia zapraszamy do składania deklaracji uczestnictwa, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, które dostępne są na stronie Ośrodka, w budynku przy ul. Kościuszki 15A oraz Urzędzie Gminy Dąbrowa Tarnowska.
Czytaj dalej

8 stycznia 2020 roku wchodzi w życie obowiązek wystawiania recept w postaci elektronicznej. Wielu lekarzy stosuje już e-recepty, na których nie ma pieczątek czy dodatkowych podpisów. Pacjent otrzymuje od lekarza wydruk z informacją umożliwiającą realizację recepty elektronicznej. Na e-receptach nie ma odręcznych wpisów, więc nie będzie już tak, że będziemy musieli wracać do lekarza z receptą, bo farmaceuta nie był w stanie odczytać nazwy leku lub jego dawki. Czytaj dalej

Od grudnia 2019 r. w Gminie Dąbrowa Tarnowska funkcjonowanie w nowej odsłonie rozpoczęły Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Oba punkty, znajdujące się na terenie naszej gminy, zostały zmodernizowane i na nowo wyposażone, dzięki realizacji projektu dofinansowanego ze środków europejskich pn.: „Przebudowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Dąbrowa Tarnowska”.
Łączny koszt realizacji projektu wyniósł 1 474 299,19 zł z czego dofinansowanie wyniosło 981 427,16 zł, na co przede wszystkim składają się prace budowlano – montażowe w obu lokalizacjach.
Czytaj dalej

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB Oddział w Krakowie zmieniło stopień wydanego wcześniej ostrzeżenia meteorologicznego o możliwych oblodzeniach dróg i chodników.
Oblodzenie (1 stopień zagrożenia).
Obszar: powiat dąbrowski.
Ważność: od godz 20:00 dnia 27.12.2019 do godz. 08:00 dnia 28.12.2019
Przebieg:  Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura minimalna około -2°C, temperatura minimalna gruntu około -2°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%

Każdy budynek emituje ciepło, które ucieka bezpowrotnie do atmosfery. W naszym interesie jest, aby było go jak najmniej, ponieważ wtedy zużyjemy mniej energii na ogrzewanie i obniżymy rachunki.
Nawet jeśli sądzimy, że do budowy użyliśmy najcieplejszych materiałów, może okazać się, że przez błędy wykonawcze, izolacja nie jest tak skuteczna jak myśleliśmy. Cały efekt mogą psuć mostki termiczne w newralgicznych miejscach konstrukcji.
Warto więc przeprowadzić badanie kamerą termowizyjną, które jak na dłoni pokaże miejsca, gdzie ciepło ucieka z domu.
Czytaj dalej

Tradycyjnie w dzień Wigilii Bożego Narodzenia – 24 grudnia br. – w Domu Pomocy Społecznej i Hospicjum im. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, przy Wigilijnym Stole spotkali się pensjonariusze, pracownicy i samorządowcy by wspólnie spożyć Wigilię.  Spotkanie wigilijne rozpoczęło się od Mszy Św. odprawionej w kaplicy DPS przez. Ks. Prałata Józefa Porembę, Ks. Zbigniewa Szewczyka i Ks. prałata Zbigniewa Pietruszkę – Z-cę Dyrektora Diecezji Tarnowskiej.
Wspólne świętowanie kontynuowano w stołówce DPS, gdzie po modlitwie i złożeniu życzeń przez zaproszonych gości, dzielono się opłatkiem, wzajemnie składając sobie życzenia. Samorząd lokalny reprezentowali Burmistrz Krzysztof Kaczmarski, Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, Wicestarosta Krzysztof Bryk.  Czytaj dalej

Na ten wieczór czekamy cały rok. Tęsknimy za smakiem wigilijnych potraw, zapachem sianka pod obrusem i Pasterką w środku zimowej nocy, kiedy śnieg skrzypi pod nogami. Nie wyobrażamy sobie tego wieczoru bez choinki i domowej szopki z Dzieciątkiem, Maryją, Józefem i pastuszkami.
Wieczerza wigilijna nie jest zwykłą kolacją. Przebiega w atmosferze przesiąkniętej sacrum. Na ten wieczór wyciągamy z szafy najpiękniejszy z białych obrusów i najlepszą zastawę. Wkładamy odświętny strój i czekamy na pierwszą gwiazdę na niebie. A kiedy zabłyśnie, zaczynamy wieczerzę. Od modlitwy.
Innej niż ta, którą odmawiamy przed każdym posiłkiem. Bardziej uroczystej, z zapaleniem świecy, czytaniem fragmentu Ewangelii opisującej narodzenie Jezusa. I nie siadamy do stołu, zanim nie przełamiemy się opłatkiem. Na znak przebaczenia i miłości. Czytaj dalej

W piątek 20 grudnia br. Profesor Jan Chmura, uznany specjalista z zakresu metodologii i fizjologii wysiłku fizycznego i teorii sportu, autor ponad 200 prac naukowych i popularnonaukowych odwiedził Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej. Sławny rodak spotkał się z Burmistrzem Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofem Kaczmarskim i przekazał mu okolicznościowy medal na zakończenie swojej maratońskiej kariery. Profesor w ciągu ostatnich 7 latach uczestniczył w 24 maratonach. Swoją przygodę z maratonami rozpoczął w 2012 roku we Wrocławiu, a zakończył latem bieżącego roku. Przedświąteczna wizyta była okazją do miłej rozmowy i przekazania życzeń z okazji zbliżającego się Bożego Narodzenia i na Nowy 2020 Rok. Czytaj dalej

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB Oddział w Krakowie zmieniło stopień wydanego wcześniej ostrzeżenia meteorologicznego o silnych opadach deszczu i podwyższyło je do 2 stopnia.
Silny opady deszczu (2 stopień zagrożenia).
Obszar: powiat dąbrowski.
Ważność: od godz. 07:50 dnia 23.12.2019 do godz. 06:00 dnia 24.12.2019
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności ostrzeżenia – od 35 mm do 45 mm, miejscami do 60 mm.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Zmiana dotyczy podniesienia stopnia ostrzeżenia.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy mieszkańcy Małopolski zgłosili już ponad 900 ekointerwencji w zakresie naruszenia przepisów ochrony środowiska, głównie dotyczących podejrzenia spalania odpadów. Oznacza to, że udostępnione przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego narzędzie jest znaczącym ułatwieniem w zgłaszaniu łamania przepisów środowiskowych oraz podnosi świadomość mieszkańców, aby nie pozostawali w takich sytuacjach obojętni. Szersze włączenie mieszkańców w troskę o jakość powietrza i środowiska wymaga dotarcia z informacją o możliwości korzystania z tego narzędzia interwencji.
Przy pomocy formularza możesz zgłosić przypadki spalania odpadów, eksploatacji instalacji i spalania paliw, które nie spełniają wymagań uchwały antysmogowej, sprzedaży węgla złej jakości. 
Czytaj dalej

Strona 2 z 19012345...102030...Ostatnia »