Archiwum kategorii: Urzędowe

Od samego rana na ulicach miasta można było spotkać Świętego Mikołaja. Częstował dzieci i dorosłych słodyczami oraz odwiedzał szkoły, przedszkola i urzędy. Spotkania te były okazją do uśmiechów i radości. Specjalną wizytę złożył Św. Mikołaj w Warsztatach Terapii Zajęciowej oraz w dąbrowskim Domu Dziecka (Zespół Jednostek Wspierających Rodzinę). Wszędzie był radośnie witany.
W Domu Dziecka była to już siedemnasta wizyta, która była okazją do wspomnień. Prezenty dla wychowanków przygotował Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Były też podarunki od Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Od siedemnastu lat rolę Św. Mikołaja kreuje  Edward Urbańczyk – Przewodniczący Zarządu Koła Miejskiego Civitas Christiana.

Święty Mikołaj jest postacią historyczną. Urodził się w 270 r. w leżącym na terenie dzisiejszej Turcji mieście Patara. Był jedynakiem pochodzącym z zamożnej oraz pobożnej rodziny i od najmłodszych lat wykazywał wrażliwość na los innych ludzi. Kiedy podczas epidemii jednej z chorób zmarli jego rodzice rozdał majątek i wstąpił do klasztoru. Święceń kapłańskich udzielił mu stryj, biskup leżącej na terenie Azji Mniejszej Miry, którą jak pokazała przyszłość zaopiekował się także i on. Święty Mikołaj został biskupem portowej zaniedbanej diecezji, gdzie dzięki troskliwości i hojności zyskał uznanie ludzi.

Jak już wcześniej informowaliśmy, samorząd gminny ubiega się o dotację rządową w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 na przebudowę blisko 2 km ciągu drogowego (ul. Sportowa od ul. Piłsudskiego do ul. Różanej, ul. Rózana i ul. Szkolna do ul. Jagiellońskiej). Wniosek uzyskał bardzo wysoką ocenę wystawioną przez komisję powołaną przez Wojewodę Stanisława Kracika i został rekomendowany do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Otrzymaliśmy już informację, że Sekretarz Stanu w MSWiA Tomasz Siemoniak zatwierdził to zadanie do dofinansowania na rok 2011 w wysokości 50 % wartości ustalonej w drodze przetargu. Maksymalna wysokość dotacji dla tego zadania wynosi 1.944.000 zł. Jest to już trzecia edycja tego programu z której korzysta Gmina Dąbrowa Tarnowska. W 2009 r. przebudowano ul. Sucharskiego, w 2010 r . przebudowano Al. Wolności, część ul. Kościuszki, ul. Zazamcze, ul. Nową od ul. Zazamcze do ul. Grunwaldzkiej.

W dniu 1 grudnia 2010 r. w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. W posiedzeniu udział wzięli: Marek Minorczyk – Zastępca Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej, Maria Ząbek – Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Bogusław Marek – Zastępca Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, Alina Boryczka – nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Magdalena Sipior – nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Monika Golonka – nauczyciel Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej.

1 grudnia 2010 roku w Gimnazjum Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się uroczyste podsumowanie programu pt. „AIDS nie zna granic”, którego celem było pogłębienie wiedzy na temat HIV/AIDS oraz kształcenie postaw prozdrowotnych uczniów.
W ramach programu zorganizowano dwa konkursy: wiedzy i plastyczny. Konkurs wiedzy został przygotowany przez panią Teresę Partyńską, przy współudziale pani Anny Klimowskiej, z Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej z Dąbrowy Tarnowskiej oraz pani Danuty Sambor – higienistki szkolnej. Konkurs został przeprowadzony w klasach pierwszych. Na sprawdzenie swojej wiedzy zdecydowało się 18 uczniów.

W dniu 2 grudnia 2010 r., odbyła się Pierwsza Sesja VI kadencji Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej.
Uroczystym akcentem poprzedzającym otwarcie sesji było odśpiewanie przez Zgromadzonych Hymnu Państwowego, po którym Władysław Knutelski jako radny senior otworzył i poprowadził pierwszą część sesji. W tej części sesji Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Dąbrowie Tarnowskiej Bogusław Marek wręczył radnym zaświadczenia o wyborze, po czym wszyscy radni złożyli ślubowanie.
Na tej sesji dokonano wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej, którym w głosowaniu tajnym został Władysław Knutelski , uzyskując 16 głosów. Rada Miejska liczy 21 radnych.

Andrzejki w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej to już tradycja i tak było również w tym roku. Dnia 25 listopada 2010 r. odbył się wielki bal dla wszystkich klas I-III. Organizacją balu zajęły się nauczycielki Ewa Michoń, Iwona Derus i Beata Gądek wraz z uczniami. Andrzejki to wieczór wróżb odprawianych w wigilię dnia św. Andrzeja Apostoła. To wieczór jedyny w swoim rodzaju. Zgodnie z tradycją św. Andrzej uchyla rąbka tajemnicy wszystkim pragnącym poznać, jaka przyszłość ich czeka w uczuciach, zdrowiu, pracy.

W siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się posiedzenie Zarządu Miejsko – Gminnego Związku OSP w Dąbrowie Tarnowskiej. Było to sprawozdawcze posiedzenie podsumowujące 2010 rok.
Posiedzeniu Zarządu Miejsko – Gminnego OSP przewodniczył Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek, który jest jednocześnie Prezesem Zarządu Miejsko – Gminnego Związku OSP. Sprawozdanie przedstawił Sekretarz Zarządu Zdzisław Wójtowicz.

Powszechnym Spisem Rolnym 2010 zostały objęte gospodarstwa rolne osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej.
Ze względu na minimalizację kosztów spisu oraz zmniejszenie respondentów ograniczono liczbę badanych gospodarstw rolnych do poziomu gwarantującego wypełnienie zobowiązań międzynarodowych i zaspokojenie potrzeb odbiorców krajowych.

Zakończono prace przy Odbudowie mostu żelbetowego na rzece Breń w ciągu drogi gminnej ul. Nowej w Dąbrowie Tarnowskiej zniszczonego w czasie powodzi w maju i czerwcu 2010r. Zadanie zostało zgłoszone do szkód powodziowych, na które otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi w wysokości 80 % wartości zadania.

Miejska Komisja Wyborcza w Dąbrowie Tarnowskiej poinformowała, że wyboru Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej dokonano w pierwszej turze. Został nim dotychczas urzędujący Burmistrz Stanisław Początek, który uzyskał 4399 ważnie oddanych głosów w dniu 21 listopada 2010 roku.

Zgodnie z protokołem z wyborów do Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej sporządzonym dnia 22 listopada 2010 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Dąbrowie Tarnowskiej dla wyboru Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 21 radnych.
W godzinach porannych Komisja potwierdziła, że otrzymała 20 protokołów głosowania od 20 obwodowych komisji wyborczych. Na podstawie tych protokołów Komisja sporządziła zestawienia wyników głosowania w okręgach i uwzględniając liczby głosów ważnych w okręgach wyborczych oraz głosów ważnych oddanych na poszczególne listy kandydatów ustaliła, że na wszystkie listy we wszystkich okręgach wyborczych oddano ogółem głosów ważnych 8 106.

21 listopada to dzień szczególny dla instytucji pomocy społecznej. W Polsce obchodzi się w tym terminie Dzień Pracownika Socjalnego na mocy Ustawy o pomocy społecznej. W krajach Europy Zachodniej obchodzony jest jako Social Work Action Day (dzień Pracy Socjalnej), a promuje go Międzynarodowa Federacja Pracowników Socjalnych. Ustawowy Dzień Pracownika Socjalnego jest formą wyróżnienia pracowników służb społecznych, dostrzeżenia ich roli i znaczenia tej służby dla społeczeństwa.

Państwowa Komisja Wyborcza  przypomina, iż w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 Listopada 2010 r. lokale Obwodowych Komisji Wyborczych, w których można oddać głos otwarte są w godzinach od 8:00 do 22:00.
W Gminie Dąbrowa Tarnowska obowiązuje sposób głosowania zgodnie z art. 118. Ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw  (Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) dla gmin liczących powyżej 20.000 mieszkańców.

Sołectwo Laskówka Chorąska w gm. Dąbrowa Tarnowska ma nowe połączenie z sołectwem Kobierzyn w gmina Lisia Góra. Staraniem samorządów gminnych tych gmin wybudowana został droga na odcinku ok. 1,5 km. Obecnie jest to nawierzchnia tłuczniowa z odwodnieniem. W przyszłości będzie to droga o nawierzchni bitumicznej. Na pozytywną ocenę zasługuje postawa właścicieli gruntów, którzy podarowali część swoich działek na poszerzenie pasa drogowego. Gmina Dąbrowa Tarnowska poniosła nakłady w wysokości 120 tys. zł. Próbnie zostały już uruchomione 2 kursy linii busowej na tej trasie, co było postulatem mieszkańców Laskówki Chorąskiej i samorządu wiejskiego.

W dniu 17 listopada br. 12  gospodarstw ze Smęgorzowa i 5 gospodarstw z Sutkowa, poszkodowanych przez powódź, otrzymało pomoc paszową w postaci sianokiszonki. Razem rozprowadzono 21 balotów sianokiszonki dostarczonej przez Małopolską Izbę Rolniczą. Jest to bardzo wartościowa pasza dla bydła. Na prośbę Burmistrza Stanisława Początka, pomoc zorganizował Pan Edward Fryt – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Małopolskiej Izby Rolniczej, który jednocześnie jest Przewodniczącym Powiatowej Izby Rolniczej w Proszowicach.

Gmina Dąbrowa Tarnowska sporo inwestuje na Osiedlu Westerplatte w infrastrukturę techniczną i społeczną. W dniu 17 listopada br. oddano do użytku nowoczesny kompleks boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 im. Jerzego Brauna. Jest to efekt drugiego etapu Programu Rewitalizacji Miasta, który właśnie obejmuje Osiedle Westerplatte w Dąbrowie Tarnowskiej. W ramach nowego kompleksu sportowego powstały boiska ze sztuczną trawą, nawierzchnią poliuretanową, zaplecze sanitarno – szatniowe, ogrodzenie i piłkochwyty, miejsca parkingowe, ciągi piesze, oświetlenie umożliwiające rozgrywki po zapadnięciu zmierzchu. Uroczyste przekazanie kompleksu rozpoczęto od symbolicznego przecięcia wstęgi.

Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej na sesji w dniu 5 listopada br. uchwaliła stawki podatków od nieruchomości na rok 2011.
Na wniosek Burmistrza, stawki podatku od nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe, od garaży i budynków gospodarczych nie związanych z działalnością gospodarczą pozostaną na poziomie 2010 r. Nie ulegną też zmianie stawki od stodół i stajni związanych z produkcją rolną, położonych na gruntach, które nie stanowią gospodarstw rolnych. Powodem zamrożenia tych stawek podatkowych jest klęska powodzi, która znaczną część gminy nawiedziła kilkakrotnie w 2010 r.

W listopadzie 1918 r. po 123 latach zaborów państwo polskie odrodziło się i uzyskało niepodległość.
Jesienią 1918 r. dobiegała końca I wojna światowa, która przyniosła klęskę wszystkim trzem zaborcom. Rosja pogrążyła się w zamęcie rewolucji i wojnie domowej, wielonarodowa monarchia austro-węgierska rozpadała się i chyliła ku upadkowi, a Niemcy uginały się pod naporem wojsk Ententy.
Dla Polaków była to niepowtarzalna szansa, aby móc odzyskać utracony byt państwowy. Widząc nieuchronną klęskę zaborców, Polacy zaczęli przejmować władzę wojskową i cywilną, tworząc zręby przyszłego państwa.

Zapraszamy…

Strona 202 z 203« Pierwsza...102030...199200201202203