Archiwum kategorii: Urzędowe

Myślisz o zorganizowaniu wystawy, konkursu lub warsztatów, które prezentowałyby dziedzictwo kulturowe małopolskiej wsi? Znasz lokalnych twórców, którzy wytrwale pielęgnują dawne zwyczaje i rękodzieło? A może chciałbyś to wszystko zawrzeć w publikacji promującej wieś? Jeśli tak, to nowy konkurs województwa „Małopolska – czas na wieś”, jest właśnie dla ciebie. Na złożenie oferty masz czas do 13 kwietnia br.
W konkursie skierowanym do małopolskich organizacji pozarządowych, które działają na terenach wiejskich, do podziału jest 500 tys. zł.
Czytaj dalej

Jak podaje Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej  świąteczny weekend na drogach powiatu dąbrowskiego przebiegał bezpiecznie. Od 30 marca br. do 2 kwietnia br. dąbrowska policja prowadziła działania „Wielkanoc 2018”. W tym czasie doszło do 3 niegroźnych kolizji, ale nie odnotowano żadnych wypadków drogowych. Ponadto w tym okresie ujawniono tylko 4 uczestników ruchu kierujących pojazdami, którzy byli pod wpływem alkoholu. W poprzednim roku podczas okresu wielkanocnego doszło do 2 kolizji i 1 wypadku, w którym została poszkodowana jedna osoba. Wyeliminowano wówczas z ruchu również 4 nietrzeźwych kierujących.

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o pożytku publicznym i o wolontariacie ( t.j. Dz.U.z 2018r. poz. 450 z p.zm) Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania: „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą-2018 rok na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska”.
Podmiot, któremu udzielono dotacji:
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” z siedzibą przy ul. Kościuszki 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska.

Okres realizacji zadania:

Rozpoczęcie: 01 kwietnia 2018r.
Zakończenie: 31 grudnia 2018r.
Przyznana kwota dotacji na realizację zadania wynosi 48.870,00 zł.

Dobrze analizujesz dane w Excelu? Twoją pasją jest tworzenie nieszablonowych prezentacji? Chcesz wziąć udział w budowie nowoczesnego środowiska informatycznego? Ministerstwo Finansów zaprasza do udziału w konkursie o płatny staż!
Konkurs jest formą kampanii informacyjnej wśród studentów i absolwentów kierunków technicznych i ekonomicznych na temat wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych w obsłudze specjalistycznych stanowisk administracyjnych.
  
Czytaj dalej

W minioną środę 28 marca, Burmistrz Dąbrowy Tarnowski zawarł umowę z Zakładem Murarsko – Tynkarskim Pana Stanisława Wałaszka z Kobierzyna na „Termomodernizację budynku Publicznego Przedszkola w Nieczajnie Górnej”.
Realizacja zadania jest możliwa dzięki pozyskaniu dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach podziałania 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR ze środków Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).
Wartość inwestycji, zgodnie z zawartą umową wynosi 154.515,86 zł, z czego 60 % pochodzić będzie z dofinansowania Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego dla projektu: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska”. Czytaj dalej

Zakończyły się doroczne, odbywające się w lutym i marcu, spotkania Burmistrza i samorządu gminnego z mieszkańcami sołectw naszej gminy. W każdym z 12 sołectw gminnych przebiegały one według wcześniej ustalonego porządku przyjętego Zarządzeniem Nr 28.1338.2018 Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 2 lutego 2018 r. W zebraniach wiejskich uczestniczyło wielu mieszkańców. Mieszkańcy wyrażali zainteresowanie spawami związanymi z budową i naprawą dróg i chodników, regulacją stanów własności dróg i dobudową oświetlenia. Zgłaszali także uwagi dotyczące działalności Gminnej Spółki Wodnej, wskazując na braki finansowe, kadrowe i organizacyjne. Zdaniem Zarządu Spółki wynikają one w dalszym ciągu z zaległości w opłacaniu składek członkowskich. Czytaj dalej

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej przypomina, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) obowiązkiem osób prowadzących działalność gospodarczą jest zawarcie umowy na odbiór odpadów komunalnych pochodzących z prowadzonej działalności z podmiotem uprawnionym, wpisanym do rejestru działalności regulowanej prowadzonym przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej. Osoby prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do udokumentowania korzystania z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi (art. 6 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy). Na podstawie art. 3 ust. 3 tejże ustawy, Gmina prowadzi ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.
Czytaj dalej

W czwartek 29 marca 2018 r. w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego z dyrektorami szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Tarnowska. W spotkaniu udział wzięli Zastępca Burmistrza Stanisław Ryczek oraz Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Marta Chrabąszcz.
Podczas spotkania omówiono programy edukacyjne, do których na wniosek Burmistrza przystąpiła Gmina Dąbrowa Tarnowska i zakres planowanych w bieżącym roku inwestycji na rzecz oświaty
.
Czytaj dalej

W dniach 30 marca 2018 r. – 23 kwietnia 2018 r., przy wsparciu Krakowskiego Alarmu Smogowego, w ramach projektu LIFE pn. „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, na terenie Dąbrowy Tarnowskiej przeprowadzany będzie pomiar jakości powietrza.
Pomiary dotyczyć będą stężeń pyłów zawieszonych PM10, a ich wyniki mają na celu podniesienie świadomości mieszkańców na temat jakości powietrza na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska.
Czytaj dalej

Reaktywowany w ostatnich latach Bank Żywności w Dąbrowie Tarnowskiej działa prężnie, dzięki zaangażowaniu gminy w Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 i współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Prowadzi go Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Pomocna Dłoń we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny. Bank Żywności zabezpiecza potrzeby żywnościowe 693 rodzin, co daje łączna liczbę 1884 osób objętych pomocą. Od października do ostatnich dniach marca wydano 70 ton żywności, a w samym miesiącu marcu przyjęto i wydano 20 ton żywności, w związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi. Czytaj dalej

Wtorkowa debata w Dąbrowie Tarnowskiej była pierwszą z cyklu trzech otwartych spotkań z udziałem władz województwa, obywających się w różnych miejscach Małopolski pod wspólnym tytułem „Region ma głos”. W debacie, która miała miejsce w dąbrowskim Domu Kultury uczestniczyli: Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski i Prezydent Miasta Tarnowa Roman Ciepiela, Paweł Hałat ze Stowarzyszenia Przestrzeń-Ludzie-Miasto, Bartosz Piłat – ekspert do spraw polityk miejskich. Moderatorem dyskusji był redaktor Bartłomiej Kuraś z „Gazety Wyborczej”. Czytaj dalej

Święta Wielkanocne to czas, w którym odwiedzamy rodziny, najbliższych i wyjeżdżamy by odpocząć. Zaaferowani tym wszystkim często zapominamy o najważniejszym: o szeroko pojętym bezpieczeństwie. Aby Święta Wielkanocne były bezpieczne i upłynęły nam spokojnie bądźmy uważni i ostrożni. Oto kilka rad prezentowanych na stronie Komendy Głównej Policji, które mogą sprawić, że nie padniemy ofiarą przestępstwa czy nieuczciwości i bezpiecznie dotrzemy do swoich rodzin. Nie możemy też stanowić zagrożenia dla innych ze względu na brawurową jazdę lub nieuważność.

Czytaj dalej

27 marca 2018 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” dla szkół podstawowych i gimnazjalnych. Turniej ten ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy zwiększeniu wśród młodych ludzi znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Czytaj dalej

Centra Powiadamiania Ratunkowego są przygotowane do obsługi zgłoszeń z systemu eCall. Urządzenie instalowane w nowych autach, aktywowane automatycznie przez czujniki bądź ręcznie przez kierowcę lub pasażera, wykona połączenie na numer alarmowy 112. Zgodnie z unijnymi przepisami obowiązek montażu systemu eCall w nowych samochodach wchodzi w życie od początku kwietnia br.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji już w październiku ubiegłego roku przystosowało System Informatyczny Centrów Powiadamiania Ratunkowego na terenie całej Polski do przyjmowania i obsługi zgłoszeń z systemu eCall. 
Czytaj dalej

Na podstawie uchwał Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r.  w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych oraz z dnia 12 marca 2018 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych,  Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie informuje o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości terytorialnej delegatury.
Zgodnie z art. 191c § 1 Kodeksu wyborczego (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138), urzędników wyborczych powołuje się dla obszaru danej gminy na okres 6 lat, spośród pracowników urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych, posiadających wykształcenie wyższe.
Czytaj dalej

Uprzejmie informujemy wszystkich użytkowników Krytej Pływalni i Hali Sportowej im. Agaty Mróz-Olszewskiej o zmianie godzin pracy tych gminnych obiektów sportowych w okresie Świąt Wielkanocnych tj. w okresie od 29 marca (Wielki Czwartek) do 2 kwietnia (Poniedziałek Wielkanocny) 2018 r. Harmonogram godzin otwarcia obiektów jest przedstawiony poniżej.

Czytaj dalej

Niespełna  połowa uprawionych Polek zgłasza się co roku na badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi nadzorowanego przez Ministerstwo Zdrowia. To niewielki odsetek w porównaniu do innych państw, gdzie w badaniach mammograficznych uczestniczy ponad 70 % uprawnionych pań. Warunkiem skuteczności Programu jest jego masowość, długoterminowość i wysoka jakość.  Jego waga i znaczenie dla zdrowia i życia Polek jest nie do przecenienia. Kobiety w wieku 50 – 69 lat są bowiem najbardziej narażone na ryzyko zachorowania.
Już 24 kwietnia w Dąbrowie Tarnowskiej kobiety w wieku 50-69 lat będą mogły uczestniczyć w badaniach mammograficznych zorganizowanych w specjalnym mammobusie na placu przy Centrum Handlowym „Dąbrowiak” przy ul. Sucharskiego 7.
Czytaj dalej

Czytaj dalej

W ramach projektu zintegrowanego LIFE w Małopolsce w 55 gminach powstała sieć Eko-doradców, która wspiera wdrażanie programu ochrony powietrza na poziomie gmin, przygotowuje zadania dofinansowania wymiany starych źródeł grzewczych na nowe oraz promuje działania w zakresie zmniejszenia zużycia energii.
Praca ta obejmuje także
doradztwo mieszkańcom Małopolski w zakresie efektywnych sposobów ograniczenia emisji i źródeł finansowania, w tym przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu poprzez propagowanie działań służących zmniejszaniu kosztów energii. W Dąbrowie Tarnowskiej funkcję Ekodoradcy pełni Szymon Lichorobiec, pracujący w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej.
Czytaj dalej

Na wniosek Burmistrza Krzysztofa Kaczmarskiego Gmina Dąbrowa Tarnowska przystąpiła do programu realizowanego przez Małopolski Szkolny Związek Sportowy „Szkolny Klub Sportowy 2018”.
Na realizację zajęć Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 39 200,00 i przeznaczyła środki własne w wysokości 2 240,00 zł.

„Szkolny Klub Sportowy” to program ogłaszany przez Ministra Sportu i Turystyki. Celem programu  jest:
Czytaj dalej

Strona 31 z 188« Pierwsza...1020...2930313233...405060...Ostatnia »