Archiwum kategorii: Urzędowe

Zarządzeniem 431.1307.2017 Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 29 grudnia 2017 roku zmienił się cennik opłat za korzystanie z Krytej Pływalni w Dąbrowie Tarnowskiej. Zróżnicowano ceny biletów w zależności od dni tygodnia i czasu korzystania z dąbrowskiego basenu.  Jest to pierwsza od dziewięciu lat podwyżka cen biletów na Krytej Pływalni, która od prawie 12 lat służy mieszkańcom i gościom. Zmiany cen biletów podyktowane są wzrostem kosztów utrzymania i obsługi obiektu oraz analizą częstotliwości odwiedzin.
Obecnie, od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz. 15:00 opłata za bilet normalny wynosi 7 zł.,  a za bilet ulgowy – 5 zł. Po godz. 15:00 cena biletów normalnych wzrasta do 9 zł., a biletów ulgowych do 6 zł. W soboty i niedziele do godz. 15:00 za bilet normalny zapłacimy 9 zł, a za bilet ulgowy 6 zł. Po godzinie 15:00 weekendowe korzystanie z basenu kosztuje 10 zł w przypadku biletu normalnego i 7 zł w przypadku biletu ulgowego.
Czytaj dalej

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej przypomina, że z dniem 31 stycznia 2018 r. upływa termin składania oświadczeń oraz wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Opłata, o której mowa wyżej wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
Czytaj dalej

Wydarzenia technologiczne i kreatywne skierowane do środowiska start-up, młodych przedsiębiorców i osób myślących dopiero o założeniu własnej firmy oraz warsztaty i spotkania typu networking – a wszystko po to, aby promować kreatywność i przedsiębiorczość wśród Małopolan. To główne cele trwającej właśnie szóstej edycji programu „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”. Termin składania ofert upływa 10 stycznia 2018 r.
W obecnej edycji konkursu, do której trwa nabór wniosków, organizacje pozarządowe po raz pierwszy mogą starać się o dotację na realizację wydarzeń związanych z branżą kreatywną, a nie tylko spotkań technologicznych. Pula środków w obecnym konkursie to pół miliona złotych.
Czytaj dalej

Uprzejmie informujemy, że kolejny raz Rada Miasta Dąbrowy Tarnowskiej uchwaliła dopłaty do ceny m3 ścieków, na okres do końca 2018 roku, na dotychczasowym poziomie tj. w wysokości 1,50 brutto za m3.
Z kolei opłaty za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska do 30 kwietnia br. obowiązują stawki z 2016 r., które są następujące:
Za 1 m3 wody pobranej z urządzeń wodociągowych 3,97 zł/m3 + VAT
– Za 1 m3 ścieków socjalno-bytowych odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej
7,30 zł/m3 + VAT.
Czytaj dalej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przez cały 2018 rok prowadził będzie nabór wniosków o dofinansowanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych z terenu województwa małopolskiego w ramach Programu Priorytetowego „Jawor”. Uczestnikami programu mogą być osoby fizyczne, które nie ukończyły 75 lat i posiadają pełną zdolność czynności prawnych oraz udokumentowane źródło dochodów uzyskiwane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku osób w związku małżeńskim i pozostających we wspólności majątkowej małżeńskiej wniosek musi być złożony przez oboje małżonków. W sytuacji, gdy współmałżonek uzyskuje dochody za granicą zdolność kredytowa małżeństwa weryfikowana jest jedynie w oparciu o udokumentowane dochody uzyskiwane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Oferowaną formą wsparcia jest pożyczka.
Do programu, który obejmuje obszar Małopolski nie mogą być zgłaszane budynki, które uzyskały pozwolenie na budowę po 01.01.2009 r., a łączny obszar docieplanych przestrzeni nie może być większy 600 m2.
Czytaj dalej

Ostatnie w 2017 r. posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej dotyczyło kontraktacji usług z NFZ na 2018 r., stanu przygotowania przychodni miejskiej na nowy rok oraz zakończonych inwestycji. Spotkanie otworzył Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, który jest Przewodniczącym Rady Społecznej SGZOZ.
Jak poinformował Dyrektor SGZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej Stanisław Świętek dokumenty dotyczące kontraktacji z NFZ zostały przekazane terminowo zgodnie z wytycznymi. W ramach anektowania umów przeprowadzono uzgodnienia dotyczące personelu, czasu, zakresu i ceny świadczeń.
Czytaj dalej

Obchodzone dzisiaj Święto Trzech Króli jest jednym z najstarszych świąt w świecie chrześcijańskim. Oficjalna nazwa święta brzmi Epifania i ma podwójne znaczenie. Jedno z nich oznacza objawienie, w tym wypadku objawienia Boga całemu światu. Warto jednak pamiętać, że terminem ‘epifania’ Grecy określali także uroczysty wjazd władcy. Chrześcijanie święcą dzisiaj przybycie na ziemię wielkiego Króla, którego panowanie ogarnia cały wszechświat.
Tradycja chrześcijańska widzi w Mędrcach ze Wschodu pierwociny narodów pogańskich, a dary Mędrców mają znaczenie symboliczne. Oznaczają godność królewską Chrystusa (złoto), wypływającą z połączenia się natury ludzkiej (mirra) z boską (kadzidło). Święto Trzech Króli wskazuje na uniwersalność zbawienia, ponad wszelkimi podziałami i posiada wysoką rangę w Kościele powszechnym.
Czytaj dalej

W piątek 5 stycznia 2018 r., odbyła się po raz pierwszy w tym roku, narada Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego z sołtysami sołectw Gminy Dąbrowa Tarnowska. Spotkanie miało charakter ściśle roboczy, a udział w nim brali także: Zastępca Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Ryczek oraz Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Krzysztof Gąsior . Czytaj dalej

„Równajmy szanse” to tytuł koncertu z udziałem zespołów tanecznych, muzycznych, ratowników medycznych (pokaz na scenie) i wszystkich ludzi dobrej woli, którzy zachcą wesprzeć poprzez licytację gadżetów i wolne datki do puszek Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w Dąbrowie Tarnowskiej.
26. Finał WOŚP skupia się na pozyskaniu wsparcia dla podstawowych oddziałów neonatologicznych (leczenie noworodków) i przebiegać będzie pod tytułem: „dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”. Dąbrowski finał to nie tylko koncert niedzielny 14 stycznia z podsumowaniem w formie „światełka do nieba”, ale tradycyjnie już zawody rekreacyjno-sportowe, dzięki bardzo dobrej współpracy sztabu z Referatem Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu Miejskiego i jego kierownikiem Piotrem Zającem: pływanie, siatkówka, halowa piłka nożna.
Czytaj dalej

Od dnia 2 stycznia 2018 roku obsługa kasowa Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Tarnowskiej będzie realizowana za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Jagiellońska 1 a – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00.

Do 12 stycznia br trwa rekrutacja uczestników projektu pn. Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży „JUTRZENKA”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Celem projektu, którego realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej jest utworzenie miejsca świadczącego usługi dla młodych mieszkańców Naszej Gminy do 18 roku życia oraz ich rodzin w formie opiekuńczej (opieka i wychowanie, pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego, zabawa i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań) i dodatkowej (zajęcia logopedyczne, pedagogiczne, psychologiczne, informatyczne, ruchowe). Czytaj dalej

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U.z 2016r. poz. 1817 z p. zm.) Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą: Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku- klubu samopomocy w ramach realizacji zadania pn.”Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą”- 2018 rok na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska. Czytaj dalej

Od 1 stycznia 2018 roku płaca minimalna wynosi 2100 złotych. To o 5% i jednocześnie o 100 złotych więcej niż w minionym roku. Z początkiem roku wzrosła także minimalna stawka godzinowa z 13 do 13,70 zł dla określonych umów cywilnoprawnych. Zdaniem Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej wzrost minimalnego wynagrodzenia w obecnej sytuacji na rynku pracy, przy niskim bezrobociu, przybywających miejscach pracy i wzroście płac jest uzasadniony.
Rząd zakłada, że dzięki wprowadzeniu minimalnej stawki godzinowej, ograniczeniu nadużywania umów cywilnoprawnych czy likwidacji syndromu tzw. pierwszej dniówki Polacy odczują większą stabilność zatrudnienia.
Czytaj dalej

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej informuje o ustaleniu harmonogramów wywozu odpadów w 2018 roku.
Można się z nimi zapoznać się na stronie www.dabrowatar.pl w zakładce: „Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska” lub bezpośrednio klikając w ten link: http://www.dabrowatar.pl/odpady-harmonogramy/, a następnie w odpowiednią ulicę bądź miejscowość. Czytaj dalej

Tarnowski Klaster Przemysłowy zaprasza do skorzystanie z bezpłatnego doradztwa dla firm  MŚP Subregionu Tarnowskiego. Usługa doradcza świadczona będzie w dwóch etapach:
Etap I: diagnoza potrzeb Klienta polegająca na identyfikacji potrzeb związanych z prowadzeniem i rozwojem działalności gospodarczej.
Etap II: wsparcie informacyjne w kwestii prowadzenia działalności gospodarczej, nawiązywania kontaktów biznesowych, rozpoczęcia jak i rozwoju działalności eksportowej, możliwości dofinansowania.
Uczestnikiem projektu może zostać przedsiębiorstwo sektora małych i średnich przedsiębiorstw prowadzące działalność w Subregionie Tarnowskim zainteresowane rozwojem oraz umiędzynaradawianiem swojej działalności.   Czytaj dalej

Na sesji w dniu 28 grudnia 2017 r. Rada Miejska uchwaliła budżet Gminy Dąbrowa Tarnowska na rok 2018. Burmistrz Krzysztof Kaczmarski wnioskując o uchwalenie przedłożonego projektu budżetu omówił dochody, wydatki i ważniejsze zdania inwestycyjne przewidziane do realizacji w przyszłym roku. Dochody planowane w budżecie Gminy na rok 2018 przyjęto w wysokości 76.901.173,45 zł. z tego dochody bieżące 72.998.577,12 zł, a dochody majątkowe 3.902.596,00 zł. Subwencja ogólna wynosi 25.534.983,00 zł, w tym subwencja oświatowa 15. 870.740,00 zł. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą 21.485.196,00 zł. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 3.574.654,00 zł. Dochody własne wynoszą 23.371.521,33 zł.
Czytaj dalej

Sięgacz od ulicy Popiełuszki na osiedlu domków jednorodzinnych w Dąbrowie Tarnowskiej wymagał co roku prac związanych z remontem nawierzchni. Wykonana w ostatnim czasie nawierzchnia z kostki brukowej z odwodnieniem zapewnia dojazd do kilku posesji, pełniąc także funkcje parkingu przydomowego.
Prace remontowe prowadzone były przez firmę CREATIV Marcin Baliga z Wielopola. Całkowity koszt robót wyniósł 39 384 zł, a środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy.
Czytaj dalej

Od 1 stycznia 2018 r. realizacja obowiązku meldunkowego zostanie na mocy nowelizacji ustawy o ewidencji ludności uproszczona tak, aby nowe przepisy były jak najmniej uciążliwe dla obywateli. Dzięki temu będzie można zameldować się elektronicznie. Dokona tego każda osoba, która posiada profil zaufany ePUAP albo kwalifikowany podpis elektroniczny. Dzięki temu będzie można zameldować się w dogodnym momencie, bez wizyty w urzędzie.
Wbrew wcześniejszym zapowiedziom rządu obowiązek meldunkowy nie zostanie zniesiony w naszym kraju. Oprócz Polski obowiązek meldunkowy istnieje obecnie w kilkunastu krajach Unii Europejskiej, m.in. w Finlandii, Wielkiej Brytanii, Danii i Szwecji. W wielu z nich traktuje się go bardziej rygorystycznie niż w Polsce.
Czytaj dalej

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o pożytku publicznym i o wolontariacie ( Dz.U.z 2016r. poz. 1817 z p.zm) Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania: „Prowadzenie Dziennego Domu „Senior+”na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska. Podmiot, któremu udzielono dotacji to Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” z siedzibą przy ul. Kościuszki 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska. Czytaj dalej

28 grudnia 2017 r. na sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej Burmistrz Krzysztof Kaczmarski wręczył nagrody dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Tarnowska. Nagrody przyznano na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów szkół i przedszkoli w oparciu o kryteria zawarte w „Regulaminie określającym szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego” za szczególne osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Czytaj dalej

Strona 32 z 183« Pierwsza...1020...3031323334...405060...Ostatnia »