Archiwum kategorii: Urzędowe

W piątek 5 stycznia 2018 r., odbyła się po raz pierwszy w tym roku, narada Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego z sołtysami sołectw Gminy Dąbrowa Tarnowska. Spotkanie miało charakter ściśle roboczy, a udział w nim brali także: Zastępca Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Ryczek oraz Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Krzysztof Gąsior . Czytaj dalej

„Równajmy szanse” to tytuł koncertu z udziałem zespołów tanecznych, muzycznych, ratowników medycznych (pokaz na scenie) i wszystkich ludzi dobrej woli, którzy zachcą wesprzeć poprzez licytację gadżetów i wolne datki do puszek Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w Dąbrowie Tarnowskiej.
26. Finał WOŚP skupia się na pozyskaniu wsparcia dla podstawowych oddziałów neonatologicznych (leczenie noworodków) i przebiegać będzie pod tytułem: „dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”. Dąbrowski finał to nie tylko koncert niedzielny 14 stycznia z podsumowaniem w formie „światełka do nieba”, ale tradycyjnie już zawody rekreacyjno-sportowe, dzięki bardzo dobrej współpracy sztabu z Referatem Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu Miejskiego i jego kierownikiem Piotrem Zającem: pływanie, siatkówka, halowa piłka nożna.
Czytaj dalej

Od dnia 2 stycznia 2018 roku obsługa kasowa Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Tarnowskiej będzie realizowana za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Jagiellońska 1 a – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00.

Do 12 stycznia br trwa rekrutacja uczestników projektu pn. Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży „JUTRZENKA”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Celem projektu, którego realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej jest utworzenie miejsca świadczącego usługi dla młodych mieszkańców Naszej Gminy do 18 roku życia oraz ich rodzin w formie opiekuńczej (opieka i wychowanie, pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego, zabawa i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań) i dodatkowej (zajęcia logopedyczne, pedagogiczne, psychologiczne, informatyczne, ruchowe). Czytaj dalej

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U.z 2016r. poz. 1817 z p. zm.) Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą: Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku- klubu samopomocy w ramach realizacji zadania pn.”Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą”- 2018 rok na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska. Czytaj dalej

Od 1 stycznia 2018 roku płaca minimalna wynosi 2100 złotych. To o 5% i jednocześnie o 100 złotych więcej niż w minionym roku. Z początkiem roku wzrosła także minimalna stawka godzinowa z 13 do 13,70 zł dla określonych umów cywilnoprawnych. Zdaniem Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej wzrost minimalnego wynagrodzenia w obecnej sytuacji na rynku pracy, przy niskim bezrobociu, przybywających miejscach pracy i wzroście płac jest uzasadniony.
Rząd zakłada, że dzięki wprowadzeniu minimalnej stawki godzinowej, ograniczeniu nadużywania umów cywilnoprawnych czy likwidacji syndromu tzw. pierwszej dniówki Polacy odczują większą stabilność zatrudnienia.
Czytaj dalej

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej informuje o ustaleniu harmonogramów wywozu odpadów w 2018 roku.
Można się z nimi zapoznać się na stronie www.dabrowatar.pl w zakładce: „Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska” lub bezpośrednio klikając w ten link: http://www.dabrowatar.pl/odpady-harmonogramy/, a następnie w odpowiednią ulicę bądź miejscowość. Czytaj dalej

Tarnowski Klaster Przemysłowy zaprasza do skorzystanie z bezpłatnego doradztwa dla firm  MŚP Subregionu Tarnowskiego. Usługa doradcza świadczona będzie w dwóch etapach:
Etap I: diagnoza potrzeb Klienta polegająca na identyfikacji potrzeb związanych z prowadzeniem i rozwojem działalności gospodarczej.
Etap II: wsparcie informacyjne w kwestii prowadzenia działalności gospodarczej, nawiązywania kontaktów biznesowych, rozpoczęcia jak i rozwoju działalności eksportowej, możliwości dofinansowania.
Uczestnikiem projektu może zostać przedsiębiorstwo sektora małych i średnich przedsiębiorstw prowadzące działalność w Subregionie Tarnowskim zainteresowane rozwojem oraz umiędzynaradawianiem swojej działalności.   Czytaj dalej

Na sesji w dniu 28 grudnia 2017 r. Rada Miejska uchwaliła budżet Gminy Dąbrowa Tarnowska na rok 2018. Burmistrz Krzysztof Kaczmarski wnioskując o uchwalenie przedłożonego projektu budżetu omówił dochody, wydatki i ważniejsze zdania inwestycyjne przewidziane do realizacji w przyszłym roku. Dochody planowane w budżecie Gminy na rok 2018 przyjęto w wysokości 76.901.173,45 zł. z tego dochody bieżące 72.998.577,12 zł, a dochody majątkowe 3.902.596,00 zł. Subwencja ogólna wynosi 25.534.983,00 zł, w tym subwencja oświatowa 15. 870.740,00 zł. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą 21.485.196,00 zł. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 3.574.654,00 zł. Dochody własne wynoszą 23.371.521,33 zł.
Czytaj dalej

Sięgacz od ulicy Popiełuszki na osiedlu domków jednorodzinnych w Dąbrowie Tarnowskiej wymagał co roku prac związanych z remontem nawierzchni. Wykonana w ostatnim czasie nawierzchnia z kostki brukowej z odwodnieniem zapewnia dojazd do kilku posesji, pełniąc także funkcje parkingu przydomowego.
Prace remontowe prowadzone były przez firmę CREATIV Marcin Baliga z Wielopola. Całkowity koszt robót wyniósł 39 384 zł, a środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy.
Czytaj dalej

Od 1 stycznia 2018 r. realizacja obowiązku meldunkowego zostanie na mocy nowelizacji ustawy o ewidencji ludności uproszczona tak, aby nowe przepisy były jak najmniej uciążliwe dla obywateli. Dzięki temu będzie można zameldować się elektronicznie. Dokona tego każda osoba, która posiada profil zaufany ePUAP albo kwalifikowany podpis elektroniczny. Dzięki temu będzie można zameldować się w dogodnym momencie, bez wizyty w urzędzie.
Wbrew wcześniejszym zapowiedziom rządu obowiązek meldunkowy nie zostanie zniesiony w naszym kraju. Oprócz Polski obowiązek meldunkowy istnieje obecnie w kilkunastu krajach Unii Europejskiej, m.in. w Finlandii, Wielkiej Brytanii, Danii i Szwecji. W wielu z nich traktuje się go bardziej rygorystycznie niż w Polsce.
Czytaj dalej

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o pożytku publicznym i o wolontariacie ( Dz.U.z 2016r. poz. 1817 z p.zm) Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania: „Prowadzenie Dziennego Domu „Senior+”na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska. Podmiot, któremu udzielono dotacji to Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” z siedzibą przy ul. Kościuszki 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska. Czytaj dalej

28 grudnia 2017 r. na sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej Burmistrz Krzysztof Kaczmarski wręczył nagrody dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Tarnowska. Nagrody przyznano na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów szkół i przedszkoli w oparciu o kryteria zawarte w „Regulaminie określającym szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego” za szczególne osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Czytaj dalej

W czwartek 28 grudnia 2017 r. odbyła się XXXVII – ostatnia w tym roku sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Obrady prowadził Jacek Sarat – Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Roboczy charakter sesji poprzedziła uroczystość wręczenia nagród dla nauczycieli oraz stypendium dla  uczennicy  Wiktorii Grzech. Głównym tematem sesji było podjęcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na rok 2018 oraz przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2018 – 2024. Za uchwałą budżetową głosowali wszyscy radni obecni na sesji. Czytaj dalej

Informujemy, że 29 grudnia 2017 r. (w piątek) Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej będzie czynny do godz. 14:00, a kasa urzędu będzie czynna do godz. 12:30.
Powyższe ograniczenia podyktowane są koniecznością zamykania roku budżetowego.
Urząd Stanu Cywilnego będzie pełnił dyżur w dniu 30 grudnia 2017 r.  (sobota) w godzinach od 13:00 do 15:00, podczas którego będzie można załatwić formalności związane z aktem zgonu.

W środę 27 grudnia br. w Dąbrowie Tarnowskiej oficjalnie oddano do użytku defibrylator AED, który został udostępniony mieszkańcom naszej gminy już w pierwszej połowie grudnia. Symbolicznego odsłonięcia defibrylatora AED i oddania go do użytku społeczności powiatu dąbrowskiego dokonali Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Adam Kwaśniak Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski, Marek Kopia Wicestarosta Dąbrowski oraz Krzysztof Kaczmarski Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej. Wydarzenie to sfinalizowało pt. „Bezpieczny powiat dąbrowski z AED – każdy może uratować bezcenny dar – ludzkie życie” dofinansowany z budżetu Województwa Małopolskiego, przygotowany jeszcze w ubiegłym roku przez Starostwo Powiatowe. Czytaj dalej

W dniu dzisiejszym Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej odwiedzili Kolędnicy Misyjni, którzy odwiedzają dzisiaj dąbrowskie domy zbierając fundusze na projekty niosące pomoc ich rówieśnikom w krajach misyjnych. Zostali bardzo ciepło przyjęci zarówno przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego, Z-cę Burmistrza Stanisława Ryczka jak i przez pracowników urzędu. Dzieci biorące udział w Kolędzie Misyjnej w dąbrowskiej Parafii NMP Szkaplerznej zostały rozesłane do pełnienia swojej ważnej misji w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia. Zgromadzone przez nich środki zostaną w tym roku przeznaczone na projekty związane z pracą misjonarzy wśród dzieci z Czadu, Republiki Środkowoafrykańskiej, Kamerunu, Republiki Konga, Brazylii, Boliwii oraz Syrii i Libanu w ramach funduszu Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Pieniądze wspierać będą edukację dzieci, ich dożywianie, rozbudowę szkół i leczenie najmłodszych z ciężkim niedożywieniem. Czytaj dalej

Zakończono prace przy budowie drogi gminnej w miejscowości Morzychna popularnie zwanej droga „za górę”. Wykonawcą zadania była firma Kompleksowe Utrzymanie Dróg Transport Drogowy Mariusz Biedroński.
Koszty inwestycji wyniosły 94 774,67 zł i pochodziły z budżetu gminy. Droga została przyjęta przez mieszkańców z wielkim zadowoleniem, gdyż poprawia dojazd do posesji prywatnych i do pól.
W ramach robot drogowych wykonano nawierzchnię asfaltową wraz z poboczami na odcinku o długości 200 m. Wykonanie  takiego odcinka drogi podyktowane jest tym, że na dalszej długości drogi gmina nie ma obecnie możliwości pozyskała gruntu na poszerzenie drogi.
Czytaj dalej

W ostatnich latach reaktywowano w Dąbrowie Tarnowskiej Bank Żywności, dzięki zaangażowaniu gminy w Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 i współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Bank Żywności prowadzony jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Pomocna Dłoń we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny. Pomoc żywnościowa przyznawana jest na mocy kryterium dochodowego, a w Gminie Dąbrowa Tarnowskiej otrzymuje ją 1600 osób zidentyfikowanych przez MOPSiWR. Każdego miesiąca bank wydaje około 10 ton żywności. Wśród wydawanych produktów spożywczych są: makarony, sery, groszek konserwowy, konserwy mięsne i rybne, ryż, kasza, cukier, olej, mleko i koncentrat pomidorowy. Czytaj dalej

Samorząd Gminy Dąbrowa Tarnowska wyraża podziękowania za nadesłane na adres Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej i Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej kartki świąteczne i noworoczne z życzeniami wszystkiego najlepszego. Te liczne wyrazy pamięci i dowody sympatii, które w okresie przedświątecznym napłynęły od osób prywatnych, firm i instytucji sprawiły nam dużą przyjemność. Niektóre z nich przysłano z odległych krajów, inne zaś z miejsc całkiem bliskich. Każda z kartek miała swój udział w tworzeniu świątecznej atmosfery i za każdą jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej – Krzysztof Kaczmarski
Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej- Jacek Sarat
Zastępca Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej – Stanisław Ryczek
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Czytaj dalej

Strona 60 z 211« Pierwsza...102030...5859606162...708090...Ostatnia »