Archiwum kategorii: Urzędowe

Od 1 stycznia 2017 roku zgodnie z  ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody weszły w życie nowe przepisy dotyczące wycinania drzew i krzewów. Ustawowe zmiany regulują sprawy związane z wycinką m.in. poprzez zwiększenie uprawnień właścicieli nieruchomości, na których rosną drzewa i krzewy. Według nowych przepisów bez zezwolenia można wyciąć drzewa lub krzewy na prywatnej posesji pod warunkiem jednak, że ich usunięcie nie będzie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zezwolenia nie będą również wymagane dla drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego. W efekcie nowa ustawa wprowadza zmniejszenie kontroli administracyjnej nad wycinką drzew i krzewów, która dotychczas wiązała się ze zbytnią ingerencją w możliwość wykonywania prawa własności nieruchomości.
Obowiązek uzyskania zezwoleń na wycinkę został nadal utrzymany dla osób prawnych, gdy usuwanie drzew wiąże się z działalnością gospodarczą. Czytaj dalej

Miło jest nam poinformować, że Fundator Fundacji Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego – Pan Prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela, otrzymał 11 stycznia br. nominację profesorską. Uroczystość odbyła się w Warszawie, a nominację wręczył Prezydent RP Pan Andrzej Duda. Tytuł profesorski to wielki honor i zaszczyt, ale też ukoronowanie drogi naukowej. To także powód do radości i dumy całej naszej Fundacji.
Gratulacje i życzenia dla Panu Profesorowi przesłał m.in. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski.
Czytaj dalej

Przpopnimamy, że Państwowa Komisja Wyborcza wraz z Krajowym Biurem Wyborczym ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”.
W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie wszystkich ponadgimnazjalnych szkół publicznych i niepublicznych (działających na prawach szkół publicznych) w Polsce.

Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego wśród uczniów, propagowanie idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.
Zakres przedmiotowy Konkursu obejmuje zagadnienia z zakresu prawa wyborczego, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. poz. 112, z późn. zm.).

W ciągu najbliższego roku, to szacunki m.in. Komisji Europejskiej, ponad 40 tys. Polaków umrze przedwcześnie z powodu stanu polskiego powietrza. Wśród nich będzie 25 mieszkańców Gminy Dąbrowa Tarnowska. To mniej więcej 10 razy więcej, niż liczba ofiar wypadków drogowych w całym kraju. Zabiją ich, nas, między innymi nowotwory i przewlekła obturacyjna choroba płuc.
Poza tym u wielu pogorszy się astma, pojawią się lub zaostrzą alergie.
Starsi ludzie będą mieli kłopoty z sercem. Pojawi się niewydolność serca. Zaburzenia jego rytmu, bóle wieńcowe. Przyjdą ataki duszności, które czasami skończą się zgonem. Przybędzie zawałów. Zaostrzy się nadciśnienie.
Czytaj dalej

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 w powietrzu (200 µg/m³) oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.
Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, powinny podjąć szczególne środki ostrożności. Czytaj dalej

Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej Uchwałami Nr XXIII/325/16, Nr XXIII/326/16 Nr XXIII/327/16 i Nr XXIII/328/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 listopada 2016 r. uchwaliła stawki podatkowe na 2017 rok. Dotyczą one: podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych. Stawki podatku od nieruchomości zostały minimalnie obniżone dla niektórych przedmiotów opodatkowania. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  z dnia 11 lipca 2016 r. ceny towarów i usług  pierwszym półroczu tego roku w odniesieniu do okresu 2015 r. spadły  o 0.9 % i  w związku z tym o taki sam wskaźnik zmalały stawki maksymalne na 2017 r. Obniżenie  niektórych stawek podatkowych  przez Radę Miejską w Dąbrowie Tarnowskiej wynikało  z ogłoszonych stawek maksymalnych na 2017 rok ustalonych przez Ministra Finansów  ogłoszonych 28 lipca 2016 r. Czytaj dalej

Od 1 stycznia br. wprodzadzone zostały nowe zasady wydawania świadectw, a ponadto obowiązuje nowe rozporządzenie ws. świadectw pracy. Zmiany te mają związek z nowymi zapisami w Kodeksie pracy. Wprowadziła je ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Ustawa ta jest elementem pakietu ułatwień dla przedsiębiorców „100 zmian dla firm”, który jest I etapem realizacji Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Celem ustawy jest poprawa warunków prawnych wykonywania działalności gospodarczej w Polsce. Realizacji tego celu służą m.in. zmiany wspierające rozwój przedsiębiorczości i upraszczające wykonywanie działalności gospodarczej, w tym zmiany w Kodeksie pracy polegające na zmianie zasad wydawania świadectw pracy. Czytaj dalej

Urząd Stanu Cywilnego będzie pełnił dyżur w dniu 7 stycznia 2017 r.  (sobota) w godzinach od  9:00 do 11:00  podczas, którego będzie można załatwić formalności związane z aktem zgonu.

W pierwszej połowie grudnia wykonano prace budowlane związane z adaptacją pomieszczeń w budynku ‘Budomex’ na potrzeby dziennego domu opieki Senior-Wigor. Dąbrowa Tarnowska jest jedną z nielicznych gmin Małopolski biorących udział w programie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Senior-Wigor. Na potrzeby realizacji programu przygotowano komplet pomieszczeń na parterze budynku o łącznej powierzchni 234,49 m2. Są to: pomieszczenie ogólnodostępne z częścią kuchenną, pomieszczenie do odpoczynku, pomieszczenie klubowe z biblioteką, pomieszczenie do aktywności ruchowej, pomieszczenie do terapii indywidualnej, łazienki, szatnia, pokój pielęgniarski i dwa korytarze. Całkowity koszt realizacji zadania utworzenia i wyposażenia Dziennego Domu Senior Wigor wyniósł 381 161,83 zł, z czego 250 000 zł stanowiło dotację Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a 131 161,83 zł pochodziło ze środków własnych gminy. Czytaj dalej

Z uwagi na prognozowany w najbliższych dniach znaczny spadek temperatury – Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Dąbrowie Tarnowskiej apeluje do mieszkańców miasta i gminy i organizacji społecznych o wyczulenie swojej uwagi na osoby ubogie, bezdomne i w podeszłym wieku, których zdrowie i życie w nadchodzących warunkach atmosferycznych może być zagrożone. Informację o osobach bezdomnych prosimy przekazywać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej lub Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej albo do sołtysów. Pamiętajmy, że możemy również pomóc, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Dlatego, jeżeli posiadamy informacje o osobach, które potrzebują pomocy – dzwońmy! Czytaj dalej

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Krakowie prognozuje zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane wiatrem o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, z porywami do 70 km/h, z północnego zachodu dla województwa małopolskiego. Przewidywany okres wystąpienia zjawiska: od godz. 16:00 do godz. 21:00 w środę 4 stycznia 2017 r. W związku z ww. zjawiskiem należy zachować szczególną ostrożność na drogach, które mogą być bardzo śliskie.

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej przypomina, że z dniem 31 stycznia 2017 r. upływa termin składania oświadczeń oraz wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie  z wymogami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Opłata, o której mowa wyżej wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
Czytaj dalej

Jeszcze tylko do końca stycznia 2017 r. wnioski o przyznanie dodatków energetycznych i mieszkaniowych przyjmowane będą w Referacie Mienia Komunalnego w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej. Już od 1 lutego br. dodatki te prowadzone będą i wypłacane przez Dział Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej (MOPSiWR) przy ul. Kościuszki 15A.
Uchwała Nr XXV/356/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej upoważniająca Dyrektora MOPSiWR do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne tj. (Dz.U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zm.). została podjęta na sesji Rady Miejskiej 29 grudnia 2016 roku.
Czytaj dalej

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii wystąpił z pismem z dnia 30 grudnia 2016 roku o wydanie rozporządzenia Wojewody Małopolskiego w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: dąbrowskiego i tarnowskiego, w związku ze stwierdzeniem przypadku wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu w miejscowości Dąbrowa Tarnowska (gm. Dąbrowa tarnowska) w powiecie dąbrowskim. Wobec stwierdzenia przypadków zachorowań, wydanie rozporządzenia obejmującego nakazy i zakazy nie wymienione w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 r., poz. 2091) stało się konieczne. Czytaj dalej

W ostatnie dni Starego 2016 Roku na Hali Sportowej im. Agaty Mróz – Olszewskiej rozegrana została trzecia edycja „Otwartych Mistrzostw Dąbrowy Tarnowskiej w Halowej Piłce Nożnej”. Tradycyjnie głównym organizatorem tej imprezy, która weszła do terminarza sportowego w naszym mieście, był Miejsko – Ludowy Klub Sportowy „Dąbrovia” Dąbrowa Tarnowska przy współudziale miejskiego referatu sportu.
W rywalizacji udział wzięło piętnaście drużyn. Mecze rozegrano w dwóch grupach, w systemie każdy z każdym, po czym nastąpiła część finałowa. Zawody zakończyły się zwycięstwem drużyny „Żabno”.
Czytaj dalej

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Piłsudskiego 23 informuje o pozyskaniu nowego lekarza, specjalisty chorób wewnętrznych i diabetologii. Lek. med. Janusz Żurowski wraz z nowym rokiem rozpoczął pracę w przychodni miejskiej. Pacjenci SGZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej mogą korzystać z porad nowego lekarza od poniedziałku do piątku zgodnie z harmonogramem pracy przedstawionym poniżej. Czytaj dalej

Samorząd Gminy Dąbrowa Tarnowska serdecznie dziękuje za nadesłane na adres Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej i Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej kartki świąteczne i noworoczne. Te liczne wyrazy pamięci i dowody sympatii, które w okresie przedświątecznym napłynęły od osób prywatnych, firm i instytucji sprawiły nam dużą przyjemność. Każda z kartek miała swój udział w tworzeniu świątecznej atmosfery i za każdą jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Czytaj dalej

„Przegląd Samorządowy: 2 lata Samorządu Gminy Dąbrowa Tarnowska w ‘pigułce’” to nowa publikacja Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej przygotowana na półmetek kadencji samorządowej 2014-2018. Ukazuje życie miasta i gminy od ostatnich tygodni 2014 roku do grudnia 2016 roku ze szczególnym uwzględnieniem pracy lokalnego samorządu. Ważne dla naszej społeczności wydarzenia i działania samorządowców obecnej kadencji przedstawione są w formie kalendarium oraz z wyszczególnieniem poszczególnych obszarów tematycznych.
Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski w słowie wstępnym nawiązuje do dobrej tradycji przeprowadzania podsumowań na półmetku. Jak zaznacza lata 2015 i 2016 były dla naszego miasta oraz sołectw gminnych czasem śmiałych inwestycji i realizacji nowatorskich projektów.
Czytaj dalej

Od 01.01.2017 roku odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli posesji zamieszkałych z terenu Gminy Dąbrowa Tarnowska zajmuje się Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. B. Joselewicza 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska., tel. 14 642-26-72.
Ceny jednostkowe za odbiór odpadów od 01.01.2017 r. pozostają na tym samym poziomie. Zasady segregacji odpadów nie ulegają zmianie. Harmonogramy można pobrać klikając w link http://www.dabrowatar.pl/odpady-harmonogramy/.
Przypominamy jednocześnie, iż w dniu 30 grudnia 2016 roku minął termin wpłaty IV raty opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Dla mieszkańców ulicy Ogrodowej i dąbrowskich działkowiczów 2016 rok, a zwłaszcza jego ostatnie miesiące, był czasem realizacji inwestycji, o którą ubiegali się od wielu lat.
Zakończona niedawno modernizacja ulicy Ogrodowej jest przykładem zastosowania nowoczesnych rozwiązań i technologii, takich jak chodniki najazdowe i oświetlenie LED, a także dowodem owocnej współpracy mieszkańców z samorządem gminnym. Podczas prowadzenia prac modernizacyjnych, które były dość uciążliwe mieszkańcy i działkowicze okazywali prowadzącym prace zrozumienie i życzliwość.
Czytaj dalej

Strona 60 z 186« Pierwsza...102030...5859606162...708090...Ostatnia »