Archiwum kategorii: Urzędowe

We wtorek 28 maja 2019r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej rozpoczął wypłatę środków otrzymanych z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na zasiłki celowe do 6 tysięcy zł. dla osób poszkodowanych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zdarzeń atmosferycznych, które wystąpiły w maju 2019r. tj. powodzi. Otrzymaną z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie łączną kwotę w wysokości 90 500,00zł przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych na przeciwdziałanie i usunięcie skutków zdarzenia posiadającego znamiona klęski żywiołowej tj. powodzią, która miała miejsce  w dniach 21-22.05.2019r. przyznawanych na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1508 z późn.zm.) z przeznaczeniem na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych dla 20 rodzin. Realizacja zasiłków następuje w formie przelewów na podane konta przez poszkodowanych oraz w kasie MOPSiWR.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny aktywnie włączył się w działania pomocowe w czasie akcji powodziowej w ubiegłym tygodniu. Pomoc została udzielona osobom poszkodowanym w formie schronienia w Schronisku Młodzieżowym przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Piłsudskiego 33. Natychmiastowo w dniu 22.05.2019r. od godzin porannych MOPSiWR zorganizował dla tych osób pomoc w postaci gorącego posiłku. Od wystąpienia pierwszych zdarzeń powodziowych dla rodzin poszkodowanych została zapewniona pomoc psychologiczna z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej. Czytaj dalej

Drodzy Mieszkańcy!

W ubiegłym tygodniu nocy z wtorku na środę część z nas przeżywała bardzo trudne chwile na skutek powodzi powstałej w wyniku gwałtownego deszczu, gdzie miejscami na terenie naszej Gminy spadło ok. 130 litrów/m2!!! Doszło do zalania południowej części miasta i prawie wszystkich sołectw. Ewakuowano rodziny z ulicy Nadbrzeżnej i Oleśnickiej. Zostało zalanych 26 budynków mieszkalnych, 320 piwnic, 18 studni przydomowych. Zalaniu uległy także budynki użyteczności publicznej: Dąbrowski Dom Kultury, Hala Sportowa, Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 (przy ulicy Zaręby), Dom Ludowy w Nieczajnej Dolnej, budynek KRUS,  obiekty sportowe położone na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu m.in. basen odkryty i boisko orlik. Zostało uszkodzonych wiele dróg gminnych, 1 most i 3 przepusty. Ogromne straty są rejestrowane w uprawach rolnych, które sięgają około 2500 ha. W wielu miejscach uszkodzona została kanalizacja sanitarna, burzowa oraz zalane zostały 4 przepompownie ścieków i 1 studnia głębinowa. To wstępny obraz skutków gwałtownej ulewy. Czytaj dalej

W Gminie Dąbrowa Tarnowska rozpoczął się cykl zebrań wiejskich, na których mieszkańcy poszczególnych sołectw wybierają rady sołeckie. Do zadań rad sołeckich należy pełnienie funkcji pomocniczo-doradczej wobec sołtysów oraz wspomaganie ich działań poprzez m.in. przygotowywanie zebrań wiejskich, opracowywanie i przedkładanie projektów uchwał w sprawach będących przedmiotem zebrania, zbieranie wniosków mieszkańców w sprawach sołectwa, sporządzanie projektów wystąpień w sprawach wykraczających poza możliwości ich realizacji w ramach sołectwa, inicjowane działań na rzecz rozwoju sołectwa, inicjowanie i pomoc w organizacji imprez wiejskich w dziedzinie kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku oraz konsultacje spraw przedstawionych przez sołtysów.       Czytaj dalej

Zamieszczamy dane dotyczące wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego w Gminie Dąbrowa Tarnowska przeprowadzonych 26 maja 2019 r.
Mieszkańcy Gminy Dąbrowa Tarnowska głosowali w 20 lokalach wyborczych, a frekwencja wyborcza wyniosła 43,6 % i była dwukrotnie większa niż w poprzednich wyborach do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w maju 2014 roku.
Największą liczbę głosów oddano na Listę nr 4 KW Prawo i Sprawiedliwość – 5166 ważnych głosów, co stanowiło 74,3 % wszystkich ważnych głosów.
Czytaj dalej

Drodzy Samorządowcy,

Z okazji  Dnia Samorządu Terytorialnego pragnę podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w pracę samorządową na rzecz naszej gminy. Słowa wdzięczności kieruję do radnych Rady Miejskiej, Sołtysów Rad Sołeckich, Rad Osiedla obecnej i poprzednich kadencji doceniając wzorowa pracę z  Wami.
Dzień dzisiejszy to także okazja do złożenia życzeń  moim współpracownikom z Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrowa Tarnowska, oraz wszystkim tym którzy zamieszkują na terenie naszej gminy, lecz pracują w innych jednostkach samorządu terytorialnego różnych szczebli. Serdecznie dziękuję za dotychczasową współpracę z samorządem na rzecz rozwoju gminy powiatu czy województwa.
Czytaj dalej

Kochane Mamy

W Dniu Matki składamy Wam w imieniu Samorządu Gminy Dąbrowa Tarnowska najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. Podziwiamy Waszą zdolność do bezwarunkowej miłości, macierzyńskie oddanie i umiejętność łączenia go z innymi obowiązkami. Chcemy by wypełnianiu Waszej ważnej roli zawsze towarzyszył uśmiech, zadowolenie z dzieci i poczucie spełnienia. 
W tym szczególnym dniu nasze myśli kierują się także do wszystkich Mam, które nie doczekały dzisiejszego święta. Na zawsze pozostała po nich pamięć i miłość, są nadal obecne w naszych wpomnieniach.

Burmistrz Dąbrowy Tarnowksiej Krzysztof Kaczmarski
Sekretarz Gminy Stanisław Ryczek
Przewodniczący Rady Miejkiej Wiesław Mendys
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej

Czytaj dalej

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce odbędą się już w najbliższą niedzielę 26 maja 2019 r. Każdy, kto najpóźniej w dniu wyborów ukończył 18 lat, ma prawo głosować. W wyborach do Parlamentu Europejskiego Polska podzielona jest na 13 okręgów wyborczych, tj. części terytorium, na jaką dzieli się państwo w czasie trwania wyborów w celu stworzenia jednakowych list wyborczych dla danego terenu, z których wybiera się przedstawicieli. Aby oddać ważny głos należy wybrać tylko jednego kandydata i przy jego nazwisku w wyznaczonej kratce postawić znak składający się z co najmniej dwóch przecinających się linii. Może to być znak X, lub inny znak spełniający kryteria przecinających się linii.
Lokale wyborcze będą w dniu wyborów czynne od godz. 7:00 rano do godz. 21:00 wieczorem.
Członkowie komisji wyborczej mają obowiązek sprawdzić naszą tożsamość, stąd do lokalu wyborczego należy zabrać ze sobą dowód osobisty lub paszport.

Czytaj dalej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej Anna Klimowska przekazuje w związku z zaistniałą sytuacją powodziową istotne dla mieszkańców powiatu dąbrowskiego informacje dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego i celem rozpowszechnienia wśród mieszkańców całego powiatu dostępnymi kanałami komunikacji. Czytaj dalej

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej informuje, że rolnicy którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego tj. powodzi i deszczu nawalnego, mogą składać wnioski celem oszacowania strat.
Wnioski należy składać niezwłocznie, nie później jednak niż 10 dni od dnia ustąpienia wody, na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej pok. 20 w godz. pracy urzędu.
Czytaj dalej

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB Oddział w Krakowie wydało ostrzeżenie meteorologiczne o intensywnych opadach deszczu i burzach.
Ostrzeżenia meteorologiczne: Silny deszcz z burzami
stopień: 2 – prawdopodobieństwo: 90%
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów wynosi miejscami od 30 mm do 60 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 60 km/h.
Uwagi: Brak.
Ostrzeżenie 30/2019 – ważne:  od: 2019-05-23 18:00 do: 2019-05-24 18:00
Czytaj dalej

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska powodzi w dniu 21/22-05-2019 dla 8 mieszkańców Gminy Dąbrowa Tarnowska poszkodowanych udzielono pomocy w formie schronienia w Schronisku Młodzieżowym przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Piłsudskiego 33. Natychmiastowo w dniu 22.05.2019 r. od godzin porannych zorganizowano dla tych osób pomoc w postaci gorącego posiłku.
Ponadto od wystąpienia pierwszych zdarzeń powodziowych dla rodzin poszkodowanych została zapewniona pomoc psychologiczna z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej. Czytaj dalej

Stabilizuje się sytuacja powodziowa w Dąbrowie Tarnowskiej, chociaż nie można wykluczyć dalszych problemów w przypadku utrzymywania się niekorzystnej aury z obfitymi opadami. Rzeki i cieki wodne na terenie gminy obniżają się, jednak przewidywana sytuacja meteorologiczna wymaga pozostania w stanie gotowości. Grunt jest już tak mocno nawodniony, że nie przyjmuje opadów. Strażacy z wielkim poświęceniem usuwają wodę z posesji mieszkalnych.
Trwa sprzątanie w gminnych obiektach użyteczności publicznej. Woda jest z nich wypompowywana, a kolejnym etapem prac porządkowych będzie odkażania chloraminą, otrzymaną ze Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski pracuje w dużej mierze w terenie monitorując sytuację  powodziową mieszkańców i niosąc pomoc. Od wczoraj dowożone są worki z piaskiem.
Czytaj dalej

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej informuje Klientów Spółki, że w związku z podtopieniami istnieje ewentualność wystąpienia następujących zjawisk na sieciach eksploatowanych przez RPWiK.

1. W systemie kanalizacyjnym, zwłaszcza po ustąpieniu wód powierzchniowych, może dochodzić do zatorów na połączeniach przyłączy do sieci, zwłaszcza wyposażonych w klapy bezpieczeństwa. Prosimy zgłaszać niepokojące Państwa sytuacje na numer alarmowy RPWiK, będą one realizowane sukcesywnie. Spółka prowadzi w tym zakresie bieżące działania prewencyjne. Czytaj dalej

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska intensywnych opadów deszczu przez co zalane zostały m.in. budynki mieszkalne, informujemy iż aktualnie trwa rozpoznanie strat. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w w Dąbrowie Tarnowskiej dokonują szacowania szkód powodziowych.
Informacje nt. spowodowanych szkód powodziowych można zgłaszać w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej tel. 14 642 27 75 lub 14 655 40 00 oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, tel. 14 657 83 83 lub 571 336 500.

W poniedziałek 20 maja br. odbyło się otwarcie odnowionej Hali Łuczniczej w Dąbrowie Tarnowskiej. Realizacja ta razem z gruntowną termomodernizacją Przedszkola Publicznego w Nieczajnie Górnej oraz Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gruszowie Wielkim była częścią kompleksowego projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska”. Na cały projekt przeznaczono 3 mln 275 tysięcy zł., z czego 1 ml 600 zł. pochodziło z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Sama termomodernizacja Hali Łuczniczej kosztowała 1 580 550 zł brutto, a wykonawcą zadania była Zakład Remontowo Budowlany Stanisław Nowak z Dąbrowy Tarnowskiej. Czytaj dalej

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB Oddział w Krakowie wydało ostrzeżenie meteorologiczne o intensywnych opadach deszczu i burzach.
Ostrzeżenia meteorologiczne: Silny deszcz z burzami stopień: 1

prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności ostrzeżenia – miejscami od 30 mm do 50 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 70 km/h.
Ostrzeżenie 29/2019: Ważne: od: 2019-05-22 10:00 do: 2019-05-23 18:00.
Czytaj dalej

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że Kryta Pływalnia w Dąbrowie Tarnowskiej z uwagi na sytuację powodziową zostaje zamknięta do odwołania. Za utrudnienia przepraszamy.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń PZU SA informuje, że jutro tj, 23 maja 2019 r. od godz. 8:00 rano pod Dąbrowskim Domem Kultury podstawiony zostanie specjalny bus, gdzie osoby poszkodowane w wyniku ostatnich ulewnych deszczów będą mogły zgłosić szkodę, a także uzyskać potrzebne informacje i pomoc.

Tak jak wcześniej zapowiadaliśmy i informowaliśmy, wraz z Automobilklubem Tarnowskim zapraszamy na II Rundę Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych – VII Tarnowski Rajd Pojazdów Zabytkowych.
W dniach 23-26 maja 2019 odbędzie się II runda MPPZ, której trasa przebiegać będzie po pięknych okolicach powiatu tarnowskiego i dąbrowskiego. Podczas tegorocznej imprezy oprócz licznych konkurencji sportowych, nie zabraknie atrakcji turystycznych i krajobrazowych. Nie lada gratką dla uczestników mistrzostw będzie próba sportowa na zamkniętym odcinku ulicy w samym centrum Tarnowa.
W Piątek 25 maja trasa rajdu będzie przebiegać po drogach Powiśla Dąbrowskiego. Uczestnicy Rajdu zobaczą piękne kolorowe Zalipie, jedyne w Polsce Muzeum Drogownictwa w Szczucinie, zwiedzą Ośrodek Spotkania Kultur – zabytkową synagogę w Dąbrowie Tarnowskiej oraz będą prezentować swoje pojazdy na parkingach przed dąbrowskim Urzędem Miejskim.

W piątek od godziny 12:00 parkingi przed Urzędem Miejskim będą zamknięte. Użytkowników pojazdów prosimy
o opuszczenie zajmowanych miejsc parkingowych do tej godziny.
Czytaj dalej

Strona 7 z 187« Pierwsza...56789...203040...Ostatnia »