Archiwum kategorii: Urzędowe

W poniedziałek 23 września Sekretarz Gminy Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Ryczek otrzymał z rąk Wicewojewody Małopolskiego Zbigniewa Starca promesę na dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej Nr 180507K ul. Czernia od ul. Witosa w Dąbrowie Tarnowskiej” z Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota dofinansowania w wysokości 1 848 292 zł stanowi 50 % planowanej inwestycji, której koszt całkowity szacowany jest na 3 696 585 zł. Gmina Dąbrowa Tarnowska przystąpiła już do ogłoszenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy zadania. Czytaj dalej

Trwają prace przy remoncie drogi gminnej 180052K w sołectwie Żelazówka na odcinku o długości 995 m. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Mielcu, a zadanie jest współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50 %.
Koszt całkowity tej inwestycji szacowany jest na 811 895,48 zł.
Prace obejmują przebudowę chodników wymianę nawierzchni oraz utwardzanie poboczy. Zakończenie prac przewiduje się do 30 listopada 2019 r.
Czytaj dalej

Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu przeprowadzenia wyborów do w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Tarnowie I postanawia, co następuje: zwołuje się pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych, powołanych postanowieniem nr 182/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 19 września 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do Postanowienia
W Dąbrowie Tarnowskiej pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych odbędą się 24 września 2019 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej odpowiednio dla trzech grup komisji, tj. komisje o nr 1-6 o godz. 11:00, komisje o nr 7-13 o godz. 12:30, komisje o nr 14-20 o godz. 14:00 . 
Czytaj dalej

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181 a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Komisarz Wyborczy w Tarnowie I postanawia, co następuje: w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze, w gminach na obszarze powiatu dąbrowskiego, powiatu tarnowskiego, w mieście na prawach powiatu Tarnowie, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1–235 do postanowienia.
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Dąbrowa Tarnowska wymienione są w załącznikach 3-21.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Tarnowie informuje, że można już składać wnioski o świadczenie uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie rozpatrywał je od października. Jest to dodatkowe wsparcie dla osób, które ponoszą stałe koszty związane z pielęgnacją, rehabilitacją i opieką medyczną. Świadczenie uzupełniające będzie przysługiwało osobom, które ukończyły 18 lat, mieszkają w Polsce i mają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Prawo do 500+ dla osób niesamodzielnych będzie zależało również m.in. od dochodów niepełnosprawnego z innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych. Czytaj dalej

Zakończono modernizację/remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Smęgorzowie przy działce nr 974. Prace remontowo-modernizacyjne obejmowały: roboty ziemne, podbudowę drogi, przygotowanie i położenie nowej nawierzchni oraz zabezpieczenie sieci gazowej. Na realizację zadania przeznaczono środki Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, a jego koszt wyniósł 59 964 zł. Całokształt prac realizowała firma Kompleksowe Utrzymanie Dróg Mariusz Biedroński z Olesna.
Przedmiotowa droga stanowić może alternatywę komunikacyjną w przypadku niedrożności drogi krajowej w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową.
Czytaj dalej

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w obszarze nawadniania w gospodarstwie rolnym, w terminie od dnia 25 września 2019 r. do dnia 22 listopada 2019 r.
Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”.
Czytaj dalej

W ramach realizacji budżetu gminy Dąbrowa Tarnowska wykonana została nawierzchnia mineralno-bitumiczna na drodze gminnej w Sutkowie. Zakres prac obejmował: roboty ziemne, podbudowę drogi, przygotowanie i położenie nowej nawierzchni oraz prace związane z odwodnieniem.
Wykonawcą zadania była firma Kompleksowe Utrzymanie Dróg Mariusz Biedroński z Olesna, a jego łączny koszt wyniósł 99 997,11 zł brutto.
Jest to kolejny odcinek drogi asfaltowej w tym sołectwie, który poprawi bezpieczeństwo oraz komfort zamieszkania w tej części obszaru naszej gminy. 
Czytaj dalej

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej zaprasza do zapoznania się z projektem uchwały. Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia 04 października 2019 r.: pisemnie na adres : Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej /w przypadku przesyłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, a nie data stempla pocztowego/; pocztą elektroniczną na adres: umdt@dabrowatar.pl. Czytaj dalej

Przewodniczący Rady Osiedla Mirosław Jastrząb zaprasza mieszkańców Dąbrowy Tarnowskiej, na Zebranie Mieszkańców Osiedla Nr 3, które odbędzie się w dniu 24 września 2019 r. (tj. wtorek) o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34. Oprócz mieszkańców na zebranie zaproszeni zostali: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski i Radni Rady Miejskiej z terenu działania Rady Osiedla Nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej. Czytaj dalej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Tarnowie zachęca do udziału w bezpłatnych seminariach. Spotkania organizowane są w związku z ogólnopolskim Tygodniem Przedsiębiorcy i odbędą się od 23 do 27 września. Motywem tegorocznej edycji są kampanie „Zatrudniam legalnie” oraz „Masz wybór”.
Akcja organizowana jest z myślą o przedsiębiorcach oraz o osobach planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, którzy chcą się dowiedzieć więcej o obowiązujących przepisach. Podczas spotkań będzie można uzyskać informacje związane z zadaniami realizowanymi przez ZUS oraz inne urzędy, organy i organizacje odgrywające istotną rolę w prowadzeniu działalności gospodarczej.
Czytaj dalej

Ruszyło głosowanie w 4.edycji Budżetu Obywatelskiego Małopolski. Wśród zakwalifikowanych jest zadanie: „Kalejdoskop twórczego działania”. Pierwszym filarem tego projektu jest cykl spotkań wzorowanych na krakowskich salonach poezji, promujących dobrą lirykę w połączeniu z balladą, muzyką klasyczną a zarazem przybliżaniem sylwetek znanych aktorów i aktorek lokalnej publiczności.
Drugi filar to sprawdzone w okresie dwóch poprzednich edycji Budżetu Obywatelskiego współrealizowane przez Dąbrowski Dom Kultury duże koncerty plenerowe, znane z 2 i 3.edycji BO w gminach: Dąbrowa, Radłów i Żabno. Jeśli Państwo chcecie, aby do Dąbrowy Tarnowskiej i Szczucina przyjechały w lecie gwiazdy estrady z polskiej ekstraklasy muzycznej i rozrywkowej, jeśli chcecie poznać osobiście słynnych aktorów, muzykę na bardzo wysokim poziomie artystycznym, przeżywając chwile wzruszenia, refleksji i zadumy, głosujcie na nasz projekt!  Zadanie przygotowane przez dwie instytucje kultury z Powiśla Dąbrowskiego dla dwóch gmin: Dąbrowy Tarnowskiej (DDK) i Szczucina (Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek) jest oznaczone kodem TAR 28.
Czytaj dalej

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej startuje po raz czwarty w BO Województwa Małopolskiego. Od 9 do 30 września br. można głosować na jeden wybrany projekt. Przygotowane przez bibliotekę zadanie uwzględnia dalsze wzbogacanie księgozbioru o atrakcyjne publikacje dla dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również organizowanie spotkań autorskich, podróżniczych, koncertów poezji śpiewanej i innych wydarzeń kulturalnych. Po raz pierwszy w historii Budżetu Obywatelskiego istnieje szansa na spożytkowanie w 100% zdobytych środków w mieście i gminie Dąbrowa Tarnowska. Zagłosować można w bibliotece, Urzędzie Miasta Dąbrowa Tarnowska oraz elektronicznie na stronie Budżetu Obywatelskiego Małopolski lub w bibliotece. Nazwa projektu to „Dąbrowski Festiwal Słowa”, kod zadania TAR 25 – głos można oddać tylko raz. Każdy głos ma znaczenie, a jeden głos przypada na jednego mieszkańca. Czytaj dalej

Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROKATYWNI rozpoczęła rekrutację uczestników do projektu „Proaktywni na plus”, który ma stanowić wsparcie na regionalnym rynku pracy dla osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy. Spotkania odbywać się będą w Tarnowie na ul. Krakowskiej 11a III piętro. Udział w tym przedsięwzięci jest całkowicie bezpłatny. W projekcie uczestniczyć mogą mieszkańcy powiatu dąbrowskiego, powiatu brzeskiego, powiatu tarnowskiego oraz miasta Tarnowa. Czytaj dalej

Od 1 września każda torba na zakupy z tworzyw sztucznych, niezależnie od jej grubości, musi podlegać opłacie recyklingowej. Wszystko po to, by ograniczyć nadprodukcję odpadów plastikowych i promować odpowiedzialne nawyki konsumenckie.
O nowych przepisach i obowiązkach dla przedsiębiorców przypomniał wicemarszałek Tomasz Urynowicz w specjalnym liście, wysłanym do powiatów, gmin i izb gospodarczych Małopolski.
Czytaj dalej

3.09.2019 r.  Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej podpisał umowę na realizację zadania pn.: „Budowa Sali dydaktycznej wraz z holem wejściowym przy budynku Publicznego Przedszkola w Nieczajnie Górnej”.
Zadanie będzie realizowane przez firmę Usługi Remontowo – Budowlane „FAS-BUD” z Żelazówki. Łączny koszt rozbudowy przedszkola w Nieczajnie Górnej to kwota: 682 000,56 zł.

Czytaj dalej

W imieniu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zapraszam przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu i samorządów do udziału w cyklu bezpłatnych seminariów informacyjnych pt.: „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorczych”. Najbliższe seminarium obędzie się w Tarnowie 16-09-2019 r. w godz. 10:00-14:00 w Hotelu Cristal Park przy ul. Traugutta 5.
Ambicją i statutowym celem działania Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. jest wspieranie rozwoju regionu. Celem konferencji jest podniesienie świadomości przedsiębiorców na temat możliwych form wsparcia biznesu. Nasze wydarzenie to idealna okazja dla przedsiębiorców, aby poznać różne możliwości dofinansowania działalności gospodarczej oraz różne formy wsparcia doradczego.
Czytaj dalej

Powiatowe obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej odbyły się w Gręboszowie, w rodzinnej miejscowości majora Sucharskiego. Jego postać nierozerwalnie związana jest z Westerplatte – miejscem, gdzie po ataku pancernika Schleswig-Holstein na Wojskową Składnicę Tranzytową w pierwszym dniu września 1939 roku rozpoczął się największy konflikt zbrojny w historii świata.
Na uroczystości zorganizowanej przez samorządy Powiatu Dąbrowskiego i gminy Gręboszów bardzo licznie zgromadzili się parlamentarzyści, samorządowcy, służby mundurowe, dyrektorzy szkół wraz z uczniami, dyrektorzy i kierownicy instytucji z terenu powiatu, księża, przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń, dąbrowscy Strzelcy z JS 2083, Drużyna Orląt z Żelazówki, rodzina majora Sucharskiego i lokalna społeczność oraz poczty sztandarowe. Samorząd Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska reprezentowali: Burmistrz Krzysztof Kaczmarski i Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Jacek Sarat.
Czytaj dalej

W dniach 23 – 25 sierpnia 2019r. (od piątku do niedzieli) Uczestnicy Projektu „Droga do sukcesu” wraz ze swoimi rodzinami wzięli udział w warsztatach kompetencji rodzicielskich w formie wyjazdowej. Zakwaterowanie oraz zajęcia odbywały się w spokojnej okolicy – Poroninie, w ośrodku wypoczynkowym z widokiem na panoramę Tatr.
Warsztaty Kompetencji Rodzicielskich miały na celu opanowanie przez uczestników podstawowych umiejętności niezbędnych do utrzymywania dobrych kontaktów i relacji z dzieckiem. Warsztaty poprowadził wykwalifikowany psycholog.
Czytaj dalej

26 sierpnia 2019 r. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej – Krzysztof Kaczmarski podpisał umowę z Wykonawcą zadania pn. „Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej dla osób niepełnosprawnych” w ramach zadania budżetowego „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego wraz z likwidacją barier architektonicznych” – Firmą Handlową ARTMED
J. Sienkiewicz, A. Kęsy Sp. jawna. Wartość zadania wyniesie 266 040,05 zł. Inwestycja obejmuje utworzenie sanitariatu dla osób niepełnosprawnych, platformy dźwigowej, poręczy na klatce schodowej oraz wymianę drzwi wejściowych. 
Gmina Dąbrowa Tarnowska otrzymała promesę w kwocie 79 tys. zł na dofinansowanie zadania jw. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji województwa małopolskiego.
Czytaj dalej

Strona 8 z 192« Pierwsza...678910...203040...Ostatnia »