Archiwum kategorii: Urzędowe

Na podstawie art. 30 oraz 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2019 r., poz. 506 z  późn. zm.), art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 z późn. zm.), art. 8 i 54 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz 326), w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych  nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z 2020 r.), zarządza się co następuje: wprowadza się niżej wymienione zasady zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej i w  pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Dąbrowa Tarnowska.

Odwołuje się wszelkie konferencje i imprezy / wydarzenia organizowane przez jednostki organizacyjne Gminy Dąbrowa Tarnowska w terminie do odwołania.
Zawisza się funkcjonowanie Żłobka Samorządowego w Dąbrowie Tarnowskiej, Dziennego Domu Senior+ w Gminie Dąbrowa Tarnowska,ul. B. Joselewicza 8. od 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. z możliwością przedłużenia terminu.

Wprowadza się obowiązek ograniczenia do minimum bezpośrednich kontaktów pracowników w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej oraz bezpośrednich kontaktów Petentów z pracownikami Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej poprzez ograniczenie możliwości poruszania się po wszystkich referatach.
W celu zapewnienia komunikacji zaleca się wykorzystywanie korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych.

-> Czytaj dalej

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), w związku z wydanym poleceniem Wojewody Małopolskiego z dnia 11 marca 2020 r.  w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej zarządził, zawieszenie działalności Hali Sportowej im. A. Mróz Olszewskiej oraz Krytej Pływalni w Dąbrowie Tarnowskiej na terenie miasta Dąbrowa Tarnowska, w terminie od dnia 14 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Tarnowskiej się o czasowym ograniczeniu dostępu do Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Tarnowskiej  ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa od 13 do 27 marca 2020 r. Zachęca się do korzystania z elektronicznych form rozliczeń i zdalnego kontaktu z nami.
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zachęca do korzystania z e-usług oraz kontaktu z poprzez e-PUAP i infolinie. Twój e-PIT i e-Deklaracje dostępne na podatki.gov.pl pozwalają na rozliczanie podatków bez wizyty w urzędzie skarbowym.
Czytaj dalej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej zwraca się z gorącym apelem, aby osoby powracające z krajów, w których dochodzi do transmisji nowego koronawirusa SARS-CoV-2 kontaktowały się telefonicznie z najbliższą placówką Sanepidu.
W przypadku Powiatu Dąbrowskiego jest to Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Tarnowskiej dostępna pod numerami telefonów:
od godziny 7:30 do godziny: 15:00 – tel.: 14 642 25 71, tel.: 14 642 23 96, tel.: 14 648 20 17;
od godziny 15:00 do godziny: 7:30 – tel. alarmowy: 603 767 937;

Podany numer telefon NIE jest infolinią.
Służy wyłącznie do zgłaszania sytuacji i zdarzeń kryzysowych stanowiących zagrożenie dla zdrowia publicznego, w tym życia i zdrowia mieszkańców Czytaj dalej

W nawiązaniu do ustalonej na dzień 13.03.2020 r. dyskusji publicznej nad projektem zmiany miejscowego planu, uprzejmie informujemy, ze z uwagi na wzrost potwierdzonych zachorowań na COVID-19 oraz wprowadzanych profilaktycznie ograniczeń і zaleceń przez Głównego Inspektora Sanitarnego, zarząd spółki Dolnośląskie Biuro Projektowania Urbanistycznego sp. z o.o. podjął decyzję o wstrzymaniu wszelkich podroży służbowych pracowników і osobistym braniu udziału w spotkaniach organizowanych poza siedzibą spółki, do odwołania.
W związku z powyższym, oraz zapowiedzią ze strony DBPU sp. z o.o, że przedstawiciele Dolnośląskiego Biura Projektowania Urbanistycznego sp. z o.o. nie wezmą udziału w zaplanowanej na 13 marca 2020 roku dyskusji publicznej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej spotkanie zostaje odwołane.

W związku z zagrożeniem rozpowszechniania się koronawirusa COVID-19 na terenie całego kraju zalecamy wszystkim Mieszkańcom naszej gminy, aby jeśli nie jest to konieczne ograniczyli swoje wizyty w miejscach publicznych, jak również w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej.
Bardzo prosimy o załatwienie tylko pilnych i niecierpiących zwłoki spraw w urzędzie (osobiście), natomiast w pozostałych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny, pisemny lub drogą elektroniczną.
Prosimy także o dokonywanie wszelkich wpłat drogą elektroniczną.
Czytaj dalej

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo przypominamy wszystkim Rolnikom, że większość spraw związanych z ubieganiem się o dopłaty i dotacje, a także z rejestracją zwierząt można załatwić przez Internet (24 h/dobę  portal IRZPLus; od 15 marca rusza aplikacja eWniosek).
Oświadczenie o dopłaty bezpośrednie można wysłać pocztą( w tym przypadku za datę wpływu do ARiMR uznaje się datę stempla pocztowego).
Masz wątpliwości, pytania, chcesz dowiedzieć się więcej zadzwoń do najbliższej placówki ARiMR.
Czytaj dalej

Premier Mateusz Morawiecki po posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego poinformował, że od poniedziałku na dwa tygodnie wszystkie przedszkola, szkoły i uczelnie wyższe w całym kraju z powodu rozprzestrzeniania się korownariusa zostaną zamknięte.
Zamknięte zostaną również kina, muzea i placówki kulturalne.

Dzięki tzw. specustawie – specjalnej ustawie dotyczącej szczególnych rozwiązań w walce z epidemią koronawirusa.
Dzięki tej ustawie rodzicom dzieci w wieku do lat 8, będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.

Zawieszenie zajęć grafika Zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach instytucjach kultury, muzeach, kinach i uczelniach w  całym kraju w związku z zagrożeniem COVID 2 Czytaj dalej

W dniu 10 marca 2020 r. odbyła się XIX sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Obrady prowadził Wiesław Mendys – Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Tematyka sesji dotyczyła w szczególności zmiany zasad gospodarowania odpadami komunalnymi. Zagadnienia te wzbudzały wiele kontrowersji wśród radnych, niemniej jednak po wypracowaniu stanowisk na komisjach Rada podjęła stosowne uchwały uchwały. Czytaj dalej

Obchodzony w dniu dzisiejszym Dzień Sołtysa jest dla nas okazją by wyrazić uznania dla roli sołtysów i pracy samorządowej sołectw. Niejednokrotnie mieliśmy okazję obserwować działania sołtysów 12 sołectw Gminy Dąbrowa Tarnowska, zmierzające do poprawy jakości życia na wsi i zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich przy jednoczesnym poszanowaniu dla tradycji i lokalnych zwyczajów. Za to wszystko, jak również za codzienny trud i starania o „małe ojczyzny” dziękujemy. Życzymy dalszej wytrwałości w codziennych działaniach na rzecz społeczności lokalnych i całej gminy.

Krzysztof Kaczmarski – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej
Stanisław Ryczek – Sekretarz Gminy Dąbrowa Tarnowska
Wiesław Mendys– Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej
Czytaj dalej

Celem zebrań wiejskich, które co roku na przełomie lutego i marca  organizowane są  w Gminie Dąbrowa Tarnowska jest przedstawienie przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Mieszkańcom poszczególnych sołectw sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok ubiegły oraz zaprezentowanie budżetu na rok bieżący. Swoje sprawozdania składają również Sołtysi ze swojej działalności z danego roku.
Zebranie wiejskie w Sołectwie Gruszów Wielki odbędzie się 17 marca br. w Domu Ludowym o godz. 18:00.
Czytaj dalej

Kancelaria Premiera, ministerstwa, urzędy wojewódzkie, kuratorium oświaty czy komenda wojewódzka policji – w tym roku w 49 organach administracji rządowej realizowane są staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych finansowane ze środków Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Stabilne zatrudnienie”. To łącznie blisko 500 miejsc stażowych.
Szansa na zdobycie nowego doświadczenia, naukę nowych rzeczy, pracy w prestiżowej instytucji – staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych w ramach programu „Stabilne zatrudnienie” to wielka wartość. W tym roku środki z Państwowego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zapewnią 490 miejsc stażowych w 49 organach administracji rządowej.

Czytaj dalej

Drogie Panie,

Z okazji Waszego Święta pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spełnienia marzeń i wszelkiej pomyślności. Życzymy uśmiechu na co dzień, satysfakcji i zadowolenia w życiu osobistym i zawodowym. Niech nigdy nie opuszcza Was piękno i dobro, które uosabiacie.
Chcemy dziś podkreślić rolę jaką odgrywają kobiety we współczesnym świecie i w społecznościach lokalnych. Wasza obecność jest niezbywalna w każdej dziedzinie życia i mamy nadzieję, że fakt ten staje się coraz bardziej doceniany.

Krzysztof Kaczmarski – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej
Stanisław Ryczek – Sekretarz Gminy Dąbrowa Tarnowska
Wiesław Mendys– Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej
Czytaj dalej

Na stronie internetowej konsultacje.cpk.pl każdy zainteresowany może zgłaszać uwagi do korytarzy nowych linii kolejowych i tras drogowych planowanych w ramach inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ich planowanym efektem będzie skrócenie czasów przejazdu i likwidacja wykluczenia transportowego.
Zachęcamy mieszkańców gminy Dąbrowa Tarnowska do udziału w tych konsultacjach, a zwłaszcza do przesyłania uwag, które wskazywałyby na lokalna potrzebę przywrócenia linii kolejowej przebiegającej przez Dąbrowę Tarnowską. Konsultacje potrwają jeszcze do 10 marca. 

Czytaj dalej

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta uruchomiła konkursy na prestiżowe stypendia Programu Fulbrighta na studia i prowadzenie badań w amerykańskich uczelniach i ośrodkach badawczych. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania aplikacji!
Absolwenci studiów I stopnia mogą składać wnioski aplikacyjne umożliwiające wyjazd na amerykańskie uczelnie w roku akademickim 2021/2020 do 22 kwietnia br., doktoranci do 22 maja br., a pracownicy polskich instytucji akademickich i naukowych posiadający co najmniej tytuł doktora do 1 czerwca 2020 r. Ponadto dostępne są również Fulbright STEM Impact Award 2020-2021 pracowników polskich instytucji akademickich i naukowych, posiadających co najmniej tytuł doktora i doświadczenie w zarządzaniu projektami badawczymi i nadzorowaniu pracy innych badaczy.

Czytaj dalej

W 2020 r., podobnie jak w roku poprzednim Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło 80 milionów złotych na realizację programu „Senior+”. Jednostki samorządu terytorialnego mogły ubiegać się zarówno o wsparcie na utworzenie lub wyposażenie nowych placówek, jak i dofinansowanie placówek już istniejących. Gmina Dąbrowa Tarnowska znalazła się na liście dofinansowanych samorządów. Działający od grudnia 2016 roku Dzienny Dom „Senior +”
w budynku „Budomexu” przy ul. Berka Joselewicza 8 otrzymał na działalność w 2020 r. 71 988,00 zł. Stanowi to jedynie 36 % kosztów funkcjonowania placówki w 2020 roku. Pozostałe 64 % środków finansowych potrzebnych na tegoroczną działalność Dziennego Domu „Senior +’  w wysokości 130 090 zł zapewnia gmina Dąbrowa Tarnowska.
Czytaj dalej

Zarządzeniem 47.451.2020 Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 27 lutego 2020 roku zmienia się cennik opłat za korzystanie z Krytej Pływalni w Dąbrowie Tarnowskiej, a zgodnie z Zarządzeniem 52.456.2020 ulegają zmianie godzi otwarcia Krytej Pływalni.
Od 6 marca br., tj. od dnia obowiązywania nowego cennika, różnicowano ceny biletów w zależności od dni tygodnia i czasu korzystania z dąbrowskiego basenu. Zmiana cen biletów podyktowana jest wzrostem kosztów utrzymania obiektu. Dodatkowo na skutek sugestii klientów pływalni zostaje zmieniony czas otwarcia basenu: od poniedziałku do piątku od 
godziny 7:00 do 22:00 czas otwarcia w soboty i niedzielę nie ulega zmianie. 

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi cenami i korzystania z Krytej Pływalni w Dąbrowie Tarnowskiej.
Czytaj dalej

Na stronie internetowej konsultacje.cpk.pl każdy zainteresowany może zgłaszać uwagi do korytarzy nowych linii kolejowych i tras drogowych planowanych w ramach inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ich planowanym efektem będzie skrócenie czasów przejazdu i likwidacja wykluczenia transportowego.
Zachęcamy mieszkańców gminy Dąbrowa Tarnowska do udziału w tych konsultacjach, a zwłaszcza do przesyłania uwag, które wskazywałyby na lokalna potrzebę przywrócenia linii kolejowej przebiegającej przez Dąbrowę Tarnowską. Konsultacje potrwają jeszcze do 10 marca. 

Czytaj dalej

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej  ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: „Prowadzenie Klubu „Senior+” na obszarach wiejskich gminy Dąbrowa Tarnowska” w 2020 roku, od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Zadanie będzie polegało na prowadzeniu przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu ofert Klubu „Senior +” na obszarach wiejskich gminy Dąbrowa Tarnowska w specjalnie przystosowanych lokalach, znajdujących się w Domach Ludowych w następujących miejscowościach: Gruszów Wielki, Lipiny Laskówka Chorąska, Nieczajna Górna i Smęgorzów. Czytaj dalej

Strona 9 z 202« Pierwsza...7891011...203040...Ostatnia »