Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza Sp. z o. o. ogłasza nabór XI edycji projektu ,,Twoja szansa na przedsiębiorczość” kandydatów do projektu. Celem głównym projektu  jest udzielenie kompleksowego wsparcia w postaci: dostarczenie wiedzy nt. uruchomienia działalności gospodarczej. (udzielenie wsparcia szkoleniowo doradczego), umożliwienie pokrycia kosztów utworzenia firmy bezzwrotna dotacja  w wysokości  29 000,00 zł, dostarczenie wiedzy nt. prowadzonej działalności  gospodarczej  (udzielenie wsparcia pomostowego doradczego).
Nabór do XI edycji będzie trwał od 28.03.2019 do 10.04.2019.
Do tej pory w poprzednich edycjach  wydano około 70 dotacji dla powiatu dąbrowskiego.

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby pozostające bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne) w wieku powyżej 30 lat i więcej zamieszkujące/uczące się w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze subregionu Tarnowskiego woj. małopolskiego (powiaty: m. Tarnów, tarnowski, brzeski, dąbrowski) zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

Proces rekrutacji trwa od 28.03.02019 do 10.04.2019

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1400 :
–  osobiście w Punkcie Obsługi Dąbrowa Tarnowska – ul. Oleśnicka 3, telefon: 517 878 962
– za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera, na adresy :

Punkt Obsługi Dąbrowa Tarnowska
Oleśnicka 3,

Szczegółowe informacje o warunkach udziału w projekcie  można uzyskać na stronie internetowej: www.twojaszansa.pakd.pl

 UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY
Biuro Projektu „Twoja szansa na Przedsiębiorczość”
Oleśnicka 3, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel.  517 878 962
e-mail: dabrowatarnowska@farr.pl