W środę 5 czerwca 2019  r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej  odbyła się dziewiąta sesja Rady Miejskiej. Obrady prowadził Jacek Sarat  – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. Przed przystąpieniem realizacji porządku obrad  Przewodniczący Rady Wiesław Mendys przypomniał o przypadającej w dniu 4  czerwca br. 30 – tej rocznicy  wyborów do Sejmu  i Senatu w wyniku i na zasadach uzgodnionych w trakcie rozmów Okrągłego Stołu.
Zgodnie z ustalonym harmonogramem obrad na sesji radni
przyjęli uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2018 rok oraz uchwałę w  sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2019 – 2027. 

Później radni przyjęli uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Na mocy tej uchwały   od dnia 1 lipca 2019 r. wzrośnie miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi  –  jeżeli odpady  komunalne będą  zbierane  i odbierane w sposób  selektywny  stawka ta wynosi  16 zł, (miesięcznie od jednej osoby), przy czym  przy ilości osób  od 1- 4 opłata wynosi 16 zł, za 5 – tą osobę  – 7 zł., za 6- tą osobę 6 zł, za 7 – ą  osobę – 5 zł,  za 8 – ą osobę  i każdą kolejną  4 zł.,  a jeżeli  będą to odpady  zmieszane stawka wynosi  30 zł.

Rada  udzieliła   upoważnienia Burmistrzowi Gminy Szczucin do podjęcia  działań    na rzecz przystąpienia do partnerstwa oraz realizacji Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w okresie programowania  2014-2020  w ramach Osi priorytetowej 5. „Ochrona  środowiska”, a także określiła wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Następnie Radni dokonali wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, a później powołali Radę Społeczną Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Dąbrowie Tarnowskiej w osobach:  Krzysztof Kaczmarski – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Ewa Kądzielawa  – przedstawiciel Wojewody Małopolskiego, radna Bernadetta Mrówka, radna Józefa Taraska, radna Aleksandra Prażuch, radny Andrzej Buśko, radny Zygmunt Kułaga oraz Jerzy Pasternak.

 Radni dokonali także  zmian  osobowych w  składach Komisji podejmując stosowne uchwały w sprawie ustalenia liczebności stałych komisji Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej, wyboru przewodniczących stałych komisji i składów osobowych stałych  komisji Rady  Miejskiej  w Dąbrowie Tarnowskiej, w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej  w Dąbrowie  Tarnowskiej oraz powołania Komisji  Rewizyjnej  Rady Miejskiej  w Dąbrowie  Tarnowskiej.

Radni  podjęli uchwały  w sprawie:

  • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego – działki Nr 1823/3  położonej w Smęgorzowie,
  • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego – działki Nr 2083/6  położonej w Szarwarku,
  • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – działek, które zostaną przeznaczone pod drogę gminną w Smęgorzowie.

W końcowej części obrad radni  zapoznali się ze sprawozdaniem Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego z działalności międzysesyjnej, po  zakończeniu którego składali interpelacje i zapytania dotyczące bieżących spraw  lokalnych, a także  zajęli się problemami, zawartymi w pismach, które wpłynęły w ostatnim czasie do tut. Rady Miejskiej od mieszkańców naszej Gminy.

Z treścią w/w uchwał i interpelacji radnych  mogą Państwo zapoznać się już wkrótce w Biuletynie Informacji Publicznej.
Opracowała:
Izabela Pintatara-Twardy
Insp. ds. Rady Miejskiej
w Dąbrowie Tarnowskiej