W dniu 27 lipca br. Wojewoda Małopolski wydał decyzję nr 4/12 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73 Wiśniówka- Kielce – Tarnów – Jasło km 108+090: 115+008″. Decyzja ta stała się ostateczna w dniu 7 września 2012 r. wobec nie wniesienia odwołań w ustawowym terminie. Oznacza, że trwający 6 lat okres projektowania obwodnicy został zakończony. Na tak długi okres złożyło się wiele przyczyn m.in. zmiana przepisów prawa, zmiana trasy nakazana przez GDDKiA na początku projektowania, konieczność powtórzenia ocen oddziaływania na środowisko. Pod obwodnicę wykupione zostaną działki aż od 218 właścicieli.
Ta decyzja Wojewody Małopolskiego wywołuje następujące skutki prawne; zatwierdza podział geodezyjny działek przeznaczonych pod obwodnicę, przenosi własność tych działek z dotychczasowych właścicieli na Skarb Państwa, daje prawo wypłaty odszkodowania hipotecznym właścicielom lub użytkownikom wieczystym działek zajętych pod obwodnicę.

Uprzejmie informujemy dotychczasowych właścicieli i użytkowników wieczystych, że na podstawie art. 18 ust. 1e ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.), że dotychczasowi właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – którzy wydadzą nieruchomość i opróżnią lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia w którym decyzja o zezwoleniu inwestycji drogowej stała się ostateczna – to otrzymają powiększone odszkodowanie o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego.

Przez wydanie nieruchomości i opróżnienie lokali oraz innych pomieszczeń należy rozumieć złożenie stosownego oświadczenia w tym zakresie. Oświadczenie składa się do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków. Wydział ten po otrzymaniu oświadczeń, będzie informował właścicieli lub użytkowników wieczystych o terminach wyceny nieruchomości i ustalonych kwotach odszkodowania.

Urząd Miejski w ciągu 2 dni zamieści na stronie internetowej skonsultowaną treść przykładowego oświadczenia do wypełnienia. Jeśli ktoś z zainteresowanych właścicieli ma kłopoty z ustaleniem numerów działek – to może zasięgnąć porady w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej w Referacie Planowania Przestrzennego i Architektury.

Uwaga termin 30 dniowy liczy się od 7 września 2012 r.

Burmistrz Stanisław Początek poinformował Posłów o uprawomocnieniu się decyzji i zwrócił się o pomoc w pozyskaniu potrzebnych funduszy na budowę. Szacuje się, że budowa może kosztować około 200 mln zł. Inwestorem ma być Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Krakowie.
Aktualnie nie jest jeszcze znana data rozpoczęcia inwestycji.

%foto UMDT  %foto UMDT