Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej  ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: „Prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska” w 2019 roku.
Zadanie będzie polegało na prowadzeniu przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu ofert Dziennego Domu „Senior+” w lokalu usytuowanym  w Budynku ul. B. Joselewicza 8 w Dąbrowie Tarnowskiej.

Lokal usytuowany w Budynku BUDOMEX w Dąbrowie Tarnowskie przeznaczony na działalność Dziennego Domu Senior + jest wyposażony przez Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej w niezbędny sprzęt i urządzenia. W ramach działalności Dziennego Domu „Senior +”, zwanego dalej DDS+, wsparciem objęte będą osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+, zarówno kobiety jak i mężczyźni w liczbie 20 osób. DDS+ będzie placówką ogólnodostępną dla mieszkańców Gminy Dąbrowa Tarnowska.

Przewiduje się udostępnienie Seniorom infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego. Wynikiem tych działań będzie zmiana sytuacji seniorów, ich wyjście z zamkniętego środowiska, z grupy wykluczonej i marginalizowanej oraz nabycie pewności siebie. Wsparciem zadania publicznego zostanie objętych 20 osób, którym zostanie umożliwione korzystanie z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej.

Wszystkie informacje dotyczące Konkursu znajdują się w Zarządzeniu Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Nr 340.1650.2018 z dnia 30.11.2018 r. oraz w załączniku do tego zarządzenia.

Termin składania ofert mija 24 grudnia 2017 roku o godz. 12:00.