Wzorem lat ubiegłych Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej ogłasza otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dąbrowa Tarnowska w sferze zagospodarowania wolnego czasu środowisk zagrożonych i patologicznych poprzez działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, organizowanie turystyki i krajoznawstwa, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Na realizację tych zadań przeznaczono kwotę 114.000 zł.

Wszystkie informacje dotyczące Konkursu znajdują się w Zarządzeniu  Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Nr 76.1386.2018 z dnia 20.03.2018 r. oraz w Regulaminie stanowiącym załącznik do Zarządzenia.

Termin składania ofert mija dnia 16 kwietnia 2018 roku o godz. 16:00.

Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru9 sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z  2016 r. poz.1300).

POBIERZ WZÓR OFERTY

ikona word Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dąbrowa Tarnowska

POBIERZ WZÓR UMOWY

ikona word Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dąbrowa Tarnowska

POBIERZ WZÓR SPRAWOZDANIA

ikona word Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dąbrowa Tarnowska
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA

PDF ICO Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dąbrowa Tarnowska