Wzorem lat ubiegłych Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej ogłasza otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dąbrowa Tarnowska w sferze zagospodarowania wolnego czasu środowisk zagrożonych i patologicznych poprzez działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, organizowanie turystyki i krajoznawstwa, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Na realizację tych zadań przeznaczono kwotę 128.000 zł.

Wszystkie informacje dotyczące Konkursu znajdują się w Zarządzeniu Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Nr 132.1008.2017 z dnia 19.04.2017 r. oraz w Regulaminie stanowiącym załącznik do Zarządzenia.

Termin składania ofert mija dnia 15 maja 2017 roku o godz. 16:00.

Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z  2016 r. poz.1300).

POBIERZ WZÓR OFERTY

%foto UMDT  %foto UMDT

POBIERZ WZÓR UMOWY

%foto UMDT  %foto UMDT

POBIERZ WZÓR SPRAWOZDANIA

%foto UMDT  %foto UMDT
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA

%foto UMDT  %foto UMDT